EU:s verksamhetsförbud för flygbolag
 

EU:s verksamhetsförbud för flygbolag

Trafi kan begränsa ett flygbolags trafikrättigheter om grova brister upptäcks i bolagets flygsäkerhet. Trafi övervakar hur enskilda flygbolag följer internationella flygsäkerhetskrav genom s.k. rampinspektioner av stickprovskaraktär.

Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO utarbetar de minimistandarder som de avtalsslutande staterna ska implementera. Staterna är skyldiga att erkänna certifikat som utfärdats av andra avtalsslutande stater, om de inte har skäl att tro att certifikaten inte uppfyller ICAO:s standarder. ICAO övervakar de avtalsslutande staternas luftfartsmyndigheter genom att hjälpa dem att identifiera och påvisa brister i verkställandet av internationella standarder.

Alla flygbolag utanför EU, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz som vill flyga passagerare eller gods till eller från Finland måste ha trafiktillstånd från Trafi. Ett villkor för trafiktillstånd är att flygbolaget följer de internationella säkerhetsstandarder som ICAO utarbetat.

Trafi kan vägra att bevilja ett sökt tillstånd eller upphäva ett gällande tillstånd ifall flygbolaget eller dess luftfartyg inte uppfyller de internationella flygsäkerhetskraven. Sådana åtgärder kan även vidtas av andra än flygsäkerhetsskäl. Beslut om tillstånd granskas alltid på nytt om ny information framkommer eller om omständigheterna förändras.

Europeiska kommissionens förteckning över flygbolag som förbjudits i EU

På Europeiska kommissionens webbplats publiceras och upprätthålls en förteckning över flygbolag som förbjudits inom Europeiska unionen.

Förbudet grundar sig på brister som EU-ländernas luftfartsmyndigheter upptäckt i flygbolagens efterlevnad av säkerhetsnormerna. Förteckningen har upprättats i syfte att förbättra säkerheten i flygtrafiken.

Vid upprättandet av förteckningen beaktas de förbud som medlemsstaternas luftfartsmyndigheter utfärdat i sina egna länder. Kommissionen upprätthåller förteckningen och granskar den på nytt vid behov och åtminstone var tredje månad.

Europeiska kommissionens förteckning över flygbolag som förbjudits inom Europeiska unionen grundar sig på Europaparlamentets och kommissionens förordning 2111/2005.

Förteckningen över flygbolag som förbjudits inom Europeiska unionen finns på Europeiska kommissionens webbplats och kan läsas via länken bredvid.

 

 
 
Sidan uppdaterad 01.10.2014