Flyghinder
 

Flyghinder

För uppsättning av vissa anordningar, byggnader, konstruktioner eller märken som eventuellt kan äventyra flygsäkerheten krävs ett flyghindertillstånd enligt 158 § i luftfartslagen (864/2014), som trädde i kraft i november 2014. Om villkoren i bestämmelsen uppfylls och flyghindertillstånd krävs, ska den som sätter upp hindret reda ut flyghindrets inverkningar med hjälp av ett flyghinderutlåtande som fås från den behöriga leverantören av flygtrafikledningstjänst.

Ansökning om flyghindertillstånd

För att ansöka om flyghindertillstånd ska den som sätter upp hindret först begära ett flyghinderutlåtande från leverantören av flygtrafikledningstjänst, dvs. Air Navigation Services Finland Ab (ANS Finland). Närmare anvisningar för begäran om utlåtande finns på ANS Finland Ab webbsidor. För vindkraftverk som sätts upp i ett havsområde (redan på området strax utanför stranden) ska även Gränsbevakningsväsendets utlåtande inhämtas.

Luftfartsföreskriften AGA M3-14 som utfärdats den 31.5.2016 befriar uppsättaren från skyldigheten att ansöka om flyghindertillstånd när det konstateras i flyghinderutlåtandet att hindret inte har någon inverkan på flygsäkerhet. I så fall anses flyghinderutlåtandet utgöra en tillräcklig utredning för att sätta upp hindret, och flyghindertillstånd behöver inte ansökas hos Trafiksäkerhetsverket. Villkoren för uppsättandet av hindret ingår i flyghinderutlåtandet. Om hindret anses påverka flygsäkerheten eller flygtrafikens smidighet, eller om det är beläget i närheten av en flygplats, framgår det från flyghinderutlåtandet att ett flyghindertillstånd ska sökas hos Trafi.

Oberoende av vad som står i flyghinderutlåtandet har hindrets uppsättare dock alltid rätt att ansöka om flyghindertillstånd hos Trafi.

Om flyghindertillstånd söks hos Trafi ska ANS Finland utlåtande bifogas ansökan. Vänligen använd denna ansökningsblankett.

Behandlingstiden för ansökan varierar från fall till fall. Tillståndsavgiften fastställs i den gällande avgiftsförordningen. ANS Finland tar ut en separat avgift för sina flyghinderutlåtanden.

Utöver flyghindertillståndet kan även övriga tillstånd behövas för att sätta upp ett flyghinder, t.ex. byggnadstillstånd.

Ansökan om flyghindertillstånd med bilagor kan också skickas per e-post till Trafis registratorskontor: kirjaamo(at)trafi.fi.

 
 

 

Sidan uppdaterad 21.06.2018