Förbjudna områden
 

Luftfart på förbjudna områden

All luftfart är förbjudet inom förbjudna områden. Med luftfart avses utöver den vanliga flygverksamheten bl.a. flygning av modellflygplan och obemannade luftfartyg.

Trafi kan av särskilda skäl ge tillstånd till luftfart på förbjudna områden. Det finns två typer av tillstånd:

  • tillstånd för viss tid
  • enskilt tillstånd.

Ett tillstånd för viss tid ska ansökas hos Trafi senast 7 vardagar före verksamheten inom det förbjudna området avses börja. Ansökningar för enskilda tillstånd ska lämnas in senast 3 vardagar före verksamheten inom det förbjudna området avses börja.

Ansökan ska göras på blanketten LU3630. Blanketten kan fyllas i elektroniskt eller skrivas ut, fyllas i med penna och skickas per e-post till Trafis registratorskontor, kirjaamo(at)trafi.fi samt ilmatila(at)trafi.fi. En avgift tas ut för tillståndet enligt Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer. Behovet för tillstånd bedöms separat för varje fall.

Även andra tillstånd kan behövas för flygning inom området. Trafiksäkerhetsverkets tillstånd ger endast rätt att flyga inom det förbjudna området. Tillstånd till flygfotografering söks separat hos Huvudstaben, se AIP Finland GEN 1.8.

Tillstånd krävs inte för flygningar som utförs av militär-, gränsbevaknings-, polis-, tull-, sjöfarts- eller luftfartsmyndigheter eller av de myndigheter som sköter räddningsverksamheten, akutvård eller patienttransporter och av enheter som beordrats av dem, när dessa myndigheter behöver flyga inom förbjudna områden för att utföra eller öva deras lagenliga uppgifter. Ambulansflyg (HEMS) hör också till dessa undantag.

EFP35 Mejlans, EFP40 Munksnäs, EFP45 Luonnonmaa och EFP50 Kronohagen

Trafi kan av särskilda skäl bevilja tillstånd för luftfart inom förbjudna områden EFP35 Mejlans, EFP40 Munksnäs, EFP45 Luonnonmaa och EFP50 Kronohagen efter att ha hört statsrådets kansli eller republikens presidents kansli.

Tillståndet kan beviljas för en viss tid, högst till slutet av samma kalenderår. Periodiska tillstånd kan också beviljas t.ex. för media till området EFP50 Kronohagen, där det ofta ordnas publikevenemang omkring Senatstorget och Salutorget. I dessa fall kan mediehusen i samma tillståndsansökan lista samtliga luftfartygsoperatörer som de använder och deras kontaktuppgifter.

Enskilda tillstånd beviljas sådana operatörer som har ett akut eller sporadiskt behov för luftfart inom ett förbjudet område. Enskilda tillstånd beviljas alltid separat för varje fall och deras giltighetstid kan vara högst två månader.

EFP20 Lovisa, EFP25 Olkiluoto, EFP55 Hanhikivenniemi och EFP30 Sköldvik

Trafiksäkerhetsverket kan, efter att ha hört inrikesministeriet, av särskilda skäl ge tillstånd till luftfart inom det förbjudna området EFP20 Lovisa, EFP25 Olkiluoto, EFP55 Hanhikivenniemi eller EFP30 Sköldvik. Ett sådant tillstånd krävs dock inte om det uttryckligen är fråga om luftfart i samband med service av eller annan verksamhet vid och nyttjande av en anläggning som är belägen på det förbjudna området. Tillstånd krävs inte heller när det gäller flygningar som baserar sig på internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

Enskilda tillstånd beviljas sådana operatörer som har behov för luftfart inom ett förbjudet område. Enskilda tillstånd beviljas alltid separat för varje fall och deras giltighetstid kan vara högst två månader.

 
 

 

Sidan uppdaterad 21.06.2018