Författningar och föreskrifter
 

Författningar och föreskrifter

Luftfarten är mycket internationell till sin karaktär och därför behövs gemensamma regler och överenskommelser för att främja dess säkerhet och smidighet. Internationellt samarbete bedrivs inom ett flertal luftfartsorganisationer, som också utfärdar gemensamma normer för luftfarten. Trafi deltar aktivt i det internationella samarbetet för bättre flygsäkerhet.

Trafis samarbete omfattar bl.a. Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO), grundad 1944, som fastställer minimistandarder och ger rekommendationer för internationell flygtrafik.

På europeisk nivå bedrivs samarbete inom Europeiska civila luftfartskonferensen (ECAC). Samarbetsorganisationens och diskussionsforumets syfte är att främja säkerhet, effektivitet och hållbar utveckling inom civil luftfart.

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) är den gemensamma luftfartsmyndigheten för Europeiska unionen. Dess centrala mål är att skapa och upprätthålla en harmoniserad och hög flygsäkerhetsnivå i hela Europa. EU har till en stor del övertagit de nationella myndigheternas befogenheter att fastställa normer och publicerar i fortsättningen de flesta normer för luftvärdighet, underhållsverksamhet, flygverksamhet och certifikat. Nationella regler ges dock fortfarande om militär och statlig luftfart samt om sportflygverksamhet.

De grundläggande luftfartsnormerna för Finland finns i luftfartslagen och i EU-förordningar, som tillämpas i alla medlemsstater.

Trots att en växande andel av luftfartslagstiftningen införs på EU-nivå utfärdar Trafi fortfarande mer detaljerade nationella luftfartsföreskrifter, som kompletterar lagstiftningen. Bakom de flesta luftfartsföreskrifter finns internationella standarder och rekommendationer.

 
 
Sidan uppdaterad 11.02.2015