Samlingen av luftfartsföreskrifter
 

Samlingen av luftfartsföreskrifter

De svenska versionerna av Finlands nationella luftfartsföreskrifter är tills vidare endast tillgängliga på Finlex.

Samlingen av finländska luftfartsföreskrifter är indelad i serierna GEN, AGA, ANS, AIR, OPS, PEL, TRG, SEC och JAR. Myndighetsföreskrifter ingår förutom i luftfartsföreskrifterna också i en s.k. normserie. I normserien har publicerats myndighetsföreskrifter om luftrumsplanering, luftfartsskydd och trafikrättigheter.

GEN-föreskrifterna (General) innehåller allmänna bestämmelser om t.ex. registrering av luftfartyg och rapportering av olyckor och tillbud.

AGA-föreskrifterna (Aerodrome and Ground Aids) gäller flygplatser och markutrustning. I dem fastställs t.ex. hur en flygplats ska byggas, upprätthållas och administreras.

ANS-föreskrifterna (Air Navigation Services) handlar om flygtrafiktjänsten. De gäller användningen av olika säkerhetsledningssystem för leverantörer av flygledningstjänster.

AIR-föreskrifterna (Airworthiness) gäller luftfartyg och flygmateriel. I AIR-föreskrifterna ingår bestämmelser om luftfartygens luftvärdighet och luftvärdighetsövervakning samt om underhåll av luftfartyg och flygmateriel.

OPS-föreskrifterna (Operations) gäller flygverksamheten. Bestämmelserna handlar om t.ex. privat-, förvärvs-, trafik-, helikopter-, jordbruks- och segelflygverksamhet och om försäkringsfrågor.

PEL- och TRG-föreskrifterna (Personnel Licensing och Training) innehåller bestämmelser om luftfartscertifikat och utbildningsverksamhet.

SEC-föreskrifterna (Security) handlar om att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar.

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 21.02.2018