Luftfartygsregistret
 

Finlands luftfartygsregister

Trafi för ett luftfartygsregister för att övervaka flygsäkerheten, identifiera luftfartyg, uppfylla internationella skyldigheter som är bindande för Finland och sköta uppgifter i anslutning till luftfartygsinteckningar. Trafi administrerar Finlands luftfartygsregister över civila luftfartyg. Militära luftfartyg registreras i Försvarsmaktens register över militära luftfartyg.

I luftfartygsregistret registreras utöver uppgifter om luftfartyg även uppgifter om ägare, operatör, innehavare och ombud samt uppgifter om inteckningar i luftfartyg.

Om registrering, nationalitet och beteckning föreskrivs i luftfartslagen. Registrering är en förutsättning för att ett luftfartyg ska kunna användas för luftfart. Som bevis för registrering av luftfartyg ger Trafi ett registreringsbevis och för interimistisk registrering ett interimistiskt registreringsbevis.

Det gällande ursprungliga registreringsbeviset ska alltid finnas ombord på luftfartyget när det används för luftfart. Registreringsbeviset tillåter inte i sig användning av luftfartyg för luftfart, utan dessutom ska luftfartyget ha gällande luftvärdighetsbevis och andra tillstånd.

Information om förteckning och beteckningar för glidare finns här.

Förutsättningar för registrering av luftfartyg i Finlands luftfartygsregister

Om förutsättningarna för införande av luftfartyg i Finlands luftfartygsregister föreskrivs i luftfartslagen.

Ägarens anmälningsskyldighet

En ägare till ett luftfartyg ska anmäla ändringar i luftfartygets registeruppgifter inom 14 dagar från ändringen. Anmälningsskyldigheten gäller bland annat situationer där luftfartygets ägare eller en del av ägarna ändras, uppgifter om luftfartygets operatör, innehavare eller ombud ändras, namnet på luftfartygets ägare ändras (t.ex. p.g.a. fusion), luftfartygets registreringsförutsättningar ändras eller ägarens/operatörens/innehavarens/ombudets adressuppgifter ändras.

Anmälan ska åtföljas av en utredning som är tillräcklig för att identifiera och verifiera de förändrade uppgifterna. Mer information finns på dessa sidor.

Om anmälan inte har gjorts, kan Trafi förbjuda användningen av luftfartyget tills anmälningsskyldigheten uppfyllts.

Information om avgifter

Beslut om registrering och ändringsregistrering av luftfartyg, beslut om inteckningar i luftfartyg samt beslut om förteckning och beteckningar för glidare är i regel avgiftsbelagda prestationer, om vilka föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och i Kommunikationsministeriets förordningar om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Dessutom debiteras en årsavgift för luftfartyg som införts i registret. Avgiften tas ut den första dagen i faktureringsåret för luftfartyg i luftfartygsregistret vid i frågavarande tidpunkt av den registrerade ägaren eller operatören.

Mer information finns i prislistan: Prislista över registrering och inteckning av luftfartyg.

Utlämnande av uppgifter ur luftfartygsregistret

I och med den nya luftfartslagen som trädde i kraft 13.11.2014 publiceras förteckningar över uppgifter i luftfartygsregistret inte längre på denna sida.

Enligt den nya luftfartslagens praxis kan uppgifter om luftfartyg utlämnas enskilt på basis av fullständig registreringsbeteckning.

Du kan kontrollera luftfartygets uppgifter i e-tjänsten med hjälp av registreringsbeteckningen.

Om ditt informationsbehov är omfattande och fortlöpande samt baserar sig på myndighetsverksamhet eller anknyter till finansiering, försäkring eller besiktning av luftfartyg, försäljning av reservdelar eller underhåll, fastställande av flygtrafikavgifter eller motsvarande verksamhet ber vi dig kontakta Trafis enhet för utlämnande av uppgifter, tietojenluovutus (at) trafi.fi.

Ytterligare information om förutsättningarna och grunderna för utlämnande av uppgifter finns i andra kapitlet i luftfartslagen.

Kontaktinformation

E-post: ilmaalusrekisteri(at)trafi.fi

Telefon på vardagar kl. 12-14 
029 534 6333 (lna/msa)

Trafiksäkerhetsverket
Luftfartygsregistret
PB 320
00101 Helsingfors

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 16.02.2018