Miljöfrågor
 

Luftfarten och miljön

Trafiksäkerhetsverket strävar på många sätt att minska flygtrafikens skadliga miljökonsekvenser, såväl i hemlandet som på EU-nivå och globalt. Trafi ser till att flygbranschens aktörer tar hänsyn till verkningarna av klimatändringen i sina flygsäkerhetssystem. Följande målsättningar med avseende på luftfart och miljö har fastställts för Trafi i det klimatpolitiska programmet inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde:

  • Trafi deltar i det arbete som utförs av de europeiska stödgrupperna för den internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s arbetsgrupper för miljön och klimatändringen för att minska flygtrafikens klimatkonsekvenser.
  • Trafi följer projekten inom den europeiska teknikplattformen ACARE och det flygtrafiktekniska forskningsprojektet Clean Sky och erbjuder vid behov sin experthjälp.
  • Trafi övervakar att bränslet utnyttjas och flygtiden optimeras utan att flygsäkerheten äventyras. Myndigheten följer och deltar på EU-nivå i projekten Single European Sky (SES) och SESAR, som strävar efter att genom en omorganisation av luftrummet minska CO2-utsläppen med 9–12 % fram till år 2020.
  • Trafi följer aktivt försöken med biobränslen och en allmännare användning av dessa inom flygtrafiken globalt, och deltar efter behov i nationella samarbetsprojekt för att främja användningen.
  • Trafi svarar för det nationella verkställandet av EU:s utsläppshandel för flygtrafiken: myndigheten sköter tilldelningen av de kostnadsfria utsläppsrätterna för flygtrafiken och genomförandet av jämförelsen som ligger till grund för tilldelningen. Myndigheten svarar dessutom för uppföljningen och rapporteringen som utsläppshandeln förutsätter och för de påföljdsförfaranden som riktas mot de flygbolag som vägrar att uppfylla skyldigheterna enligt utsläppshandelslagen.

Trafi har dessutom sin egen roll avseende frågor förknippade med kontrollen av flygbullerfrågorna i Finland.

Trafi utför miljöarbete i intimt samarbete med kommunikationsministeriet och flygbolagen samt med flygplatsoperatören Finavia.

Mer på webben

 

 

 

 
 
Sidan uppdaterad 30.09.2014