Passagerarens rättigheter
 

Flygpassagerarens rättigheter

Passageraren har rätt till service och eventuell kompensation i olika situationer.

De gemensamma reglerna om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar regleras i EG-förordningen 261/2004.

Dessa rättigheter tillämpas på alla inrikes och utrikes flyg som avgår från en flygplats i EU, Island, Norge eller Schweiz. På flyg som anländer från länder utanför EU till en flygplats inom EU tillämpas dessa rättigheter endast om flyget opereras av ett flygbolag som beviljats operativ licens av ett medlemsland i EU, Island, Norge eller Schweiz.

Passagerarens rättigheter i olika situationer

Då en passagerare nekas ombordstigning på ett flyg eller då flyget inställs eller försenas ska passageraren informeras om hans eller hennes rättigheter och erbjudas service under väntetiden. Servicen beror bl.a. på väntetidens längd. Som service ska passageraren erbjudas:

 • måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden
 • två avgiftsfria telefonsamtal, fax- eller e-postmeddelanden
 • hotellrum och transport mellan flygplatsen och hotellet i sådana fall då övernattning blir nödvändig.

Då en passagerare nekas ombordstigning på ett flyg, har passageraren rätt

 • till ombokning. Passageraren får välja huruvida han eller hon vill bli ombokad till den slutliga destinationsorten snarast möjligt eller ett ersättande flyg vid en lämplig senare tidpunkt under förutsättning att platser är tillgängliga.
 • att få service av flygbolaget under väntetiden.
 • att inställa flyget, om passageraren så önskar. Flygbolaget ska återbetala flygbiljettpriset till passageraren inom 7 dagar. Flygbiljettens pris ska återbetalas för den del eller de delar av resan som inte fullföljts och för den del eller de delar som fullföljts, om flygningen inte längre har något syfte med avseende på passagerarens ursprungliga resplan. Om resan måste inställas under en mellanlandning, har passageraren dessutom rätt till en avgiftsfri returflygning till den avgångsort som nämns på flygbiljetten snarast möjligt.
 • till en standardkompensation om passageraren nekats ombordstigning utan godtagbar orsak.

Då ett flyg inställs har passageraren rätt

 • till ombokning. Passageraren får välja huruvida han eller hon vill bli ombokad till den slutliga destinationsorten snarast möjligt eller ett ersättande flyg vid en lämplig senare tidpunkt under förutsättning att platser är tillgängliga.
 • att få service av flygbolaget under väntetiden.
 • att inställa flyget, om passageraren så önskar. Flygbolaget ska återbetala flygbiljettpriset till passageraren inom 7 dagar. Flygbiljettens pris ska återbetalas för den del eller de delar av resan som inte fullföljts och för den del eller de delar som fullföljts, om flygningen inte längre har något syfte med avseende på passagerarens ursprungliga resplan. Om resan måste inställas under en mellanlandning, har passageraren dessutom rätt till en avgiftsfri returflygning till den avgångsort som nämns på flygbiljetten snarast möjligt.
 • till en standardkompensation, utom om flygbolaget meddelat om inställandet i god tid eller om inställandet orsakas av extraordinära omständigheter.

Då ett flyg försenas har passageraren rätt

 • att få service av flygbolaget under väntetiden.
 • att inställa flyget om dröjsmålet i destinationsorten uppskattningsvis är över 5 timmar. Flygbolaget ska återbetala flygbiljettpriset till passageraren inom 7 dagar. Flygbolaget ska återbetala biljettpriset för den del eller de delar av resan som inte fullföljts och för den del eller de delar som fullföljts, om flygningen inte längre har något syfte med avseende på passagerarens ursprungliga resplan. Om resan måste inställas under en mellanlandning, har passageraren dessutom rätt till en avgiftsfri returflygning till den avgångsorten som nämns på flygbiljetten snarast möjligt.
 • att få en standardkompensation, om passageraren anländer till destinationsorten minst 3 timmar senare än ankomsttiden enligt tidtabellen. Rätt till standardkompensation föreligger inte om dröjsmålet orsakats av extraordinära omständigheter.

Standardkompensationen fastställs utifrån flygningens längd och det dröjsmål som uppstått

Det eventuella kompensationsbeloppet fastställs utifrån flygningens längd och den försening som orsakats passageraren. Standardkompensationens belopp framgår av tabeller som lagts ut på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats: Om ombordstigning nekas, Om flygturen blir inställd och Om flygturen blir försenad. Kompensationsbeloppet anges också i EG-förordningen 261/2004.

Rätt till standardkompensation föreligger inte om förseningen eller inställningen beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Som extraordinära omständigheter betraktas t.ex. arbetskonflikt, meteorologiska förhållanden som omöjliggör flygningen i fråga, säkerhetsrisker, politisk instabilitet och beslut med anknytning till flygtrafiktjänst som orsakar inställandet eller förseningen. Ett tekniskt fel i flygplanet betraktas inte som en extraordinär omständighet om inte felet beror på händelser som inte anknyter till flygbolagets normala verksamhet och som flygbolaget de facto inte kunde kontrollera. Flygbolaget är skyldigt att visa att inställandet eller förseningen orsakades av extraordinära omständigheter och att de inte skulle ha kunnat undvikas med lämpliga åtgärder i situationen.

Lämna klagomål

En passagerare som anser sig vara berättigad till service eller standardkompensation ska först kontakta flygbolaget i fråga. Om flygbolaget inte har svarat passageraren, eller om flygbolagets svar inte varit tillfredsställande, kan passageraren kontakta den myndighet som övervakar passagerarens rättigheter.

Passageraren kan lämna ett klagomål med ett fritt formulerat brev eller använda EU:s blankett för klagomål. Det lönar sig att bifoga kopior på färdbiljetterna, på kvitton på tilläggskostnader som eventuellt uppstått och på andra handlingar till klagomålet.

Affärsresenärer ska lämna sina klagomål till Trafis registratorskontor:

 • per e-post till kirjaamo(at)trafi.fi eller
 • per post till Trafiksäkerhetsverket, Registratorskontoret, PB 320, 00101 HELSINGFORS.

Privatpersoner ska rikta sina klagomål till Konsumenttvistenämnden.

Klagomålet ska skickas till myndigheterna i det land på vars område händelsen inträffat. En förteckning över myndigheterna i olika EU-länder och deras kontaktinformation  finns på Europeiska kommissionens webbplats.

 

 
 
Sidan uppdaterad 03.08.2018