Behörigheter
 

Behörigheter

Nästan varje besättningsmedlem ska ha ett behörighetsbrev som berättigar till den befattning som innehas samt eventuellt även intyg över specialbehörigheter enligt fartygstyp eller uppgifter ombord.

Trafi utfärdar yrkessjöfartens behörighetsbrev och certifikat över specialbehörigheter i Finland.

Aktuellt

 

OBS! E-tjänsten är tillfälligt stängd på grund av underhållsarbeten. Vänligen skicka ansökan till registrator(at)trafi.fi eller per post.

>> Ansökningsblanketten (PDF, fi/sv)

 

Behörighetsbrevet för däcksmän slopades

Sjöfartslagstiftningen ändrades den 1 juli 2018 på flera punkter. En av förändringarna är att däcksmans behörighetsbrev inte längre krävs på fartyg i inrikes fart. Från och med början av juli beviljar Trafi inte heller sådana behörighetsbrev. Däcksmansutbildningen kvarstår dock oförändrad och i kraven ingår fortfarande första hjälpen-kurs för båtfarare, en av en brandsläckningsexpert ordnad praktisk övning i användningen av handbrandsläckare och brandfilt och fartygsspecifik introduktion ombord enligt kraven i Trafis föreskrift om fartygspersonalens behörigheter. Det exakta innehållet i den utbildning som ska ges ombord framgår av den nya föreskrift om fartygspersonalens behörigheter som finns på sidan Nationella föreskrifter i punkt Fartygspersonalens behörigheter. Utbildningen som ges ombord kan dokumenteras i Trafis intygsblankett.

Fr.o.m. den 1 juli måste den fartygsspecifika introduktion som ges ombord upprepas varje gång däcksmannen flyttar till ett nytt fartyg. Intyg om genomgången introduktion ska finnas ombord och ska uppvisas på begäran vid inspektionerna. Om däcksmans behörighetsbrev fortfarande krävs i fartygets bemanningscertifikat, kan behörigheten styrkas med intyget om att däcksmannen genomgått introduktionen.  

 

Handläggningstiden: cirka en vecka

Handläggningstiden är normalt cirka 3 veckor (14 arbetsdagar).

Vi eftersträvar att behandla brådskande ansökningar inom 2 dagar efter att ansökningen har inkommit. Tilläggsavgiften för snabbhantering är 200 euro.

 

Certifikatet över specialbehörigheter för personal på passagerarfartyg slopas

Trafi kommer att sluta utfärda certifikat över specialbehörigheter för personal på passagerarfartyg i början av år 2018. Tidigare utfärdade certifikat är i kraft till den sista angivna giltighetsdagen. Arbetstagaren ska ha med sig ombord antingen ett giltigt certifikat över specialbehörigheter för personal på passagerarfartyg eller mindre än fem* år gamla kursintyg (documentary evidence).

*med undantag för säkerhetsutbildning enligt STCW-koden A-V/2.2 (Safety Training for Personnel Providing Direct Service to Passengers in Passenger Spaces) som gäller tills vidare.

Det har varit frivilligt att ansöka om ett certifikat över specialbehörigheter för personal på passagerarfartyg och redan tidigare har det varit möjligt att enbart med kursintygen bevisa att man har genomgått passagerarfartygsutbildningarna. När certifikatet över specialbehörigheter för personal på passagerarfartyg slopas måste repetitionskurserna genomgås vart femte år, eftersom det enligt STCW inte är möjligt att förnya behörigheterna genom sjötjänstgöring.

Ett kombinerat certifikat över specialbehörigheter, där till exempel den grundläggande säkerhetsutbildningen eller den grundläggande sjöfartsskyddsutbildningen (Basic Training VI/1 eller Security Awareness VI/6.1) antecknas ska fortfarande finnas som bevis på att utbildningen genomgåtts.

 

Utfärdande och förnyande av kombinerat certifikat över specialbehörigheter

När du ansöker om ditt första kombinerade certifikat eller vill tillägga en kurs, ska du för varje anteckning ha gått en normallång kurs.

Endast i samband med förnyande av det kombinerade certifikatet kan du gå en kortare repetitionsutbildning, förutsatt att du också har minst 3 månader sjötjänst under de senaste 5 åren. Om du inte har sjötjänst, ska du gå en normallång kurs även vid förnyandet.

Kurserna ska alltid ha gåtts i Finland.

 

 

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 14.12.2018