Certifikat över specialbehörigheter
 

Certifikat över specialbehörigheter

Som besättningsmedlem ska du ha certifikat över specialbehörighet(er) enligt fartygstyp och/eller dina uppgifter ombord.

Här hittar du kraven för finska fartyg i internationell fart enligt fartygstyp:

En del av de kurser som antecknas på det kombinerade certifikatet över specialbehörigheter ska förnyas med fem års mellanrum även om certifikatet skulle vara i kraft. 

Den utbildning som ligger till grund för certifikatet ska du i regel ha genomgått i en finländsk sjöfartsläroanstalt. Undantag från detta är de delar av utbildningen som fullgörs ombord.

Enligt den nya STCW-konventionen, som trädde i kraft i Finland 1.3.2013, krävs officiella certifikat över de flesta specialbehörigheter. Kursintyg utfärdade ombord räcker alltså inte. Undantag är de specialbehörigheter för passagerarfartyg som nämns i bemanningsförordningens 12 §. I fråga om dem räcker det med att intygen över fullgjord utbildning förvaras ombord.

På finska fartyg godkänns utländska STCW-specialbehörigheter som sådana, dock inte högre specialbehörigheter för tankfartyg. För dessa krävs kompetensbevis.

Krav på specialbehörigheter i inrikes fart

I inrikes fart krävs certifikat över specialbehörigheter i följande fall:

1) om fartyget hör till ISPS-kodens tillämpningsområde eller

2) det är fråga om sådana specialutbildningar för personalen på tankfartyg som nämns i behörighetsföreskriften.

I övrigt är det tillräckligt med säkerhetsutbildning enligt vars och ens befattning.

Utbildningen behöver i regel inte följa kraven i den internationella standarden (STCW) utan det är upp till rederiet och befälhavaren att säkerställa att besättningen har tillräcklig behörighet också med tanke på nödsituationer.

Kraven på hälsovårdsutbildning ombord bestäms enligt förordningen om fartygsapotek (589/2015).

 

Bestämmelser om behörigheter

Bestämmelserna om de behörighetsbrev och certifikat som Trafi utfärdar ingår i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) och i förordningen om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (166/2013, ändrad genom förordning 434/2013).

Trafi har utfärdat en föreskrift om fartygspersonalens behörigheter (TRAFI/13222/03.04.01.00/2013, förändrad TRAFI/118442/03.04.01.00/2016) med mer detaljerade bestämmelser om behörigheterna och en föreskrift om vakthållning på fartyg (TRAFI/16654/03.04.01.00/2011).

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 12.11.2018