Bemanning
 

Bemanning

Bestämmelserna om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet ingår i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) och i förordningen om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (166/2013). I förordningen ges också närmare bestämmelser om ansökan av behörighetsbrev.

Redaren ska i god tid lämna in en skriftlig ansökan om fastställande av bemanningen. Ansökan ska innehålla alla uppgifter med relevans för fastställandet av bemanningen och ett väl underbyggt förslag till bemanning av fartyget.

Vi rekommenderar att Trafis blanketter används.

Alla ansökningar behandlas fr.o.m 6.2.2018 av enheten för behörigheter.

Trafis avgifter

Avgifterna som gäller sjöfartens behörigheter och certifikat, är offentligrättsliga prestationer som ska motsvara självkostnadsvärdet, de bestäms alltså på basis av de kostnader som uppstår i samband med handläggningen av ärendet.

Avgifter för bemanningscertifikat och dispenser för år 2018

Dispens från fastställt behörighetskrav* 575 €
 Bemanningscertifikat eller förhandsutlåtande (inrikesfart, brutto under 500) 150 €
 Bemanningscertifikat eller förhandsutlåtande (internationell fart samt inrikesfart, brutto under 500)* 515 €
 Avvikelse från fastställd bemanning 630 €

Tilläggsavgift för påskyndad behandling*

Det tillkommer en tilläggsavgift på 200 euro för påskyndad behandling. Påskyndad behandling förutsätter skriftlig förfrågan av sökanden, och förfrågningar tas emot beroende på arbetssituationen. Tilläggsavgift tas ut även om certifikat inte kan beviljas.

Handläggningstiden för bemanningscertifikat och dispenser varierar men är i regel 2-14 arbetsdagar. Variationen beror på ansökan och de utredningar som läggs fram i det skedet samt på de utlåtanden som Trafi måste begära av arbetsmarknadsorganisationerna och arbetarskyddsmyndigheten. Om ansökan kan behandlas i normal ordning uppbärs ingen tilläggsavgift. Avgiften tillkommer om handläggningen kräver särskilda åtgärder.

Förordningen och Trafis hela avgiftstabell hittas här.

 

Kundtjänst

  • Ansökan om fastställande av bemanningen
  • Ansökan om dispens
  • OBS! Vi ber att ansökan om dispens i fortsättningen skickas direkt till registratorskontoret:
  • Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 00101 Helsingfors
  • eller per e-post
 

Kontaktinformation

Trafiksäkerhetsverket
PB 320
00101 Helsingfors

E-postförfrågningar:

Växel: 029 534 5000

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 15.11.2018