Arbetsfördelning med klassen
 

Arbetsfördelning med klassen

Trafi har förnyat avtalen med de godkända klassificeringssällskapen som besiktar fartyg. De nya avtalen jämte bilagor trädde i kraft den 1 oktober 2017. I det förnyade avtalet har ytterligare besiktnings- och certifieringsuppgifter delegerats till klassificeringssällskapen. På detta sätt har en av de strategiska riktlinjer om verksamhetsmodellen beträffande besiktningar av fartyg som Trafi drog upp i maj 2014 slutförts.

I fortsättningen kan klassificeringssällskapen utifrån de besiktningar de utfört bevilja ett fartyg säkerhetscertifikat i enlighet med SOLAS-konventionen, MARPOL-konventionen och lastlinjekonventionen, godkänna fartygets samtliga dokument som kräver godkännande och utföra ISM-auditeringar.

Trafi sköter fortfarande ISPS-inspektioner av fartyg och de certifikat som beviljas utifrån dessa samt beviljandet av mätbrev i sin helhet.

I det nya avtalet har polarkoden, barlastvattenkonventionen och förordningen om återvinning av fartyg samt non-SOLAS-direktivet beaktats.

Avtalet gör det också möjligt för klasserna att på vissa villkor besikta fartyg som inte omfattas av de internationella konventionerna.

Detaljerade uppgifter om vilka uppgifter som handhas av Trafi och vilka som har delegerats till klasserna finns i vidstående avtal och dess bilagor.

Följande klassificeringssällskap kan på basis av avtalet förrätta besiktningar av finska fartyg:

  • American Bureau of Shipping
  • Bureau Veritas
  • Lloyd's Register
  • RINA Services S.p.A.
  • Russian Maritime Register of Shipping
  • Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)
  • DNV GL AS

Avtalen med de olika klassificeringssällskapen är identiska, vilket innebär att antalet delegerade uppgifter också är detsamma oberoende av vilken klass redaren anlitar.

Anvisningar

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 10.10.2017