Skepps- och maskindagböcker
 

Skepps- och maskindagböcker

Bestämmelser om skyldigheten att föra skepps- och maskindagbok på finska fartyg ingår i 18 kap. i sjölagen och i Trafis föreskrift Fartygs dagböcker och anteckningarna i dem.

Skyldigheten att föra dagbok

Fartyg i internationell fart

På fartyg i internationell fart ska det föras

  • skeppsdagbok och maskindagbok, om fartyget har en bruttodräktighet på minst 500
  • kombinerad skepps- och maskindagbok, om fartyget har en bruttodräktighet som understiger 500
  • körjournal, om fartyget har en bruttodräktighet som understiger 50.

Fartyg i inrikes fart

På fartyg i inrikes fart ska det föras

  • kombinerad skepps- och maskindagbok, om fartyget har en bruttodräktighet på minst 300 och/eller om det medför minst 100 passagerare
  • körjournal, om resan mellan hamnarna varar högst 20 minuter och/eller om fartyget har en bruttodräktighet på minst 150 men under 300.

Fiskefartyg

På fiskefartyg ska det föras

  • kombinerad skepps- och maskindagbok, om fartyget har en längd på minst 24 meter
  • dagbok för fiskefartyg, om fartyget har en längd på minst 15 meter men under 24 meter.

För fartyg i såväl internationell som inrikes fart samt fiskefartyg gäller att separat skeppsdagbok och maskindagbok kan föras i stället för kombinerad dagbok. I stället för körjournal kan antingen separat skepsdagbok och maskindagbok eller kombinerad dagbok föras. Fiskefartyg kan också föra separat skeppsdagbok och maskindagbok eller kombinerad dagbok i stället för dagbok för fiskefartyg.

Dagbokens form, anteckningarna i dagboken och förvarande av dagboken

Trafi låter inte längre trycka upp dagböcker utan publicerar endast dagboksmallar utgående från vilka rederierna kan låta trycka sina dagböcker. Dagböckerna ska till formen uppfylla kraven i Trafis föreskrift.

Dagböcker av äldre modell kan beställas hos Strålfors Oy så länge de finns i lager.

Elektroniska dagböcker

Elektronisk dagbok får föras endast med ett sådant system för vilket systemtillverkaren fått godkännande av Trafi. Intyget om att systemet är godkänt ska medföras ombord.

Den elektroniska dagboken kan kombineras med radiodagboken, lastdagboken, oljedagboken, avfallsdagboken och andra motsvarande dagböcker som förs på fartyget.

Anteckningarna i dagboken

Alla de uppgifter som uppräknas i Trafis föreskrift om fartygs dagböcker ska införas i dagböckerna.

Förvarande av dagboken

De anteckningar som har gjorts i den elektroniska dagboken ska bevaras i minst tre år från den senaste anteckningen. Bilagorna till dagböckerna ska också bevaras i minst tre år räknat från datumet i bilagan. Om en rättegång har inletts inom nämnda tid till följd av en händelse som har antecknats i dagboken, ska dagboken bevaras tills avgörandet i ärendet har vunnit laga kraft. 
 

 

Sidan uppdaterad 25.01.2018