Den marina miljön
 

Sjöfarten och miljön

Med en andel av 15 % av den globala frakttrafiken är Östersjön ett av världens livligast trafikerade hav. Omkring 90 % av Finlands export och 70 % av importen transporteras sjövägen (totalt 94,9 miljoner ton år 2016). Passagerarfartygen befordrar nästan 19 miljoner passagerare per år (18,9 miljoner år 2016). Årligen gör fartyg i utrikes fart cirka 30 000 anlöp i de finländska hamnarna. 

På grund av sin internationella karaktär regleras sjöfarten i huvudsak globalt. Regelverken bereds inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), som är ett FN-organ. Det viktigaste internationella fördraget som gäller skydd av den marina miljön är MARPOL-konventionen, dvs. den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg. Därtill har IMO klassat hela Östersjön, med undantag av ryskt sjöterritorium, som ett särskilt känsligt havsområde. De tilläggsregler som gäller särskilt känsliga havsområden förbättrar sjösäkerheten och minskar risken för miljöskador.

Trafi deltar i utvecklingen av de internationella regelverken i syfte att minska de skadliga miljökonsekvenserna av sjötrafiken. Verket deltar aktivt i arbetet inom IMO och EU och i arbetet för skydd av Östersjön inom HELCOM. Allt detta sker i samarbete med kommunikationsministeriet, miljöministeriet och ett stort antal intressentgrupper. Trafi ansvarar för den nationella samordningen av arbetet i IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön (MEPC) och HELCOM MARITIME-mötena.

Ett av Trafis viktigaste myndighetsuppgifter är att övervaka att man inom sjöfarten iakttar miljölagstiftningen. Den nationella lagstiftningen om skydd av havsmiljön grundar sig på MARPOL-konventionen, EU-lagstiftningen och Helsingfors-konventionen dvs. konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö. Trafi deltar i beredningen av den nationella lagstiftningen i samarbete med kommunikationsministeriet och miljöministeriet och är genom lag bemyndigat att utfärda tekniska föreskrifter.

För att det ska kunna säkerställas att fartyg som seglar under finsk flagg uppfyller alla miljökrav måste de besiktas. Besiktningarna utförs dels av Trafis egna besiktningsmän, dels av erkända klassificeringssällskap och utomstående besiktningsmän som Trafi utsett. Som tecken på att fartygen uppfyller miljökraven och kraven som gäller transport av farligt eller skadligt gods får de internationella certifikat. Trafi kan också i enskilda fall bevilja dispenser när lagen tillåter det.

Som en del av tillsynen utför Trafi hamnstatskontroll av utländska fartyg. På det sättet verifierar man att fartygen uppfyller bestämmelserna i de internationella regelverken. Trafi övervakar också svavelhalten i fartygsbränslen genom att fjärrkontrollera luftutsläpp från fartyg och genom att ta prov på bränslet i fartygens bränsletankar.

Trafis uppgifter

  • arbete på internationella forum
  • beredning av lagar, förordningar och föreskrifter
  • beviljande av tillstånd och godkännanden
  • tillsyn över fartyg

Trafis viktigaste kunder är rederierna, fartygen, hamnarna och avlastarna.

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 11.04.2018