Författningar och föreskrifter
 

Författningar och föreskrifter

Sjöfarten är en internationell transportgren som regleras på det globala, europeiska och nationella planet. Syftet med regleringen är att förbättra sjötrafikens säkerhet och miljövänlighet.

Grunden för den internationella regleringen utgörs av  Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) konventioner. De viktigaste internationella konventionerna är SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) och MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships).

Syftet med EU-regleringen är att säkerställa fri rörlighet för människor och varor inom EU. Merparten av åtgärderna på EU-nivå angående sjötransporter har emellertid vidtagits som en reaktion på förändringar i den internationella sjöfarten. I bakgrunden ligger förödande haverier som bl.a. medfört oljeskador. Ett gott exempel på EU-reglering är hamnstatsdirektivet genom vilket tillsynen inriktas på undermåliga fartyg.

Förutom internationella konventioner och EU-reglering behövs också nationell lagstiftning och nationella föreskrifter om sjöfart och sjötrafik. De föreskrifter som Trafiksäkerhetsverket meddelar innehåller främst tekniska bestämmelser om säkerheten på fartyg i inrikes fart.

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 02.08.2016