Inspektioner och godkännanden
 

Inspektioner och godkännanden

Trafiksäkerhetsverket Trafi är den tillsynsmyndighet som avses i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten. Trafi utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter om fartygssäkerheten och handhar inspektioner och meddelanden enligt PSC-direktivet och besiktningsdirektivet samt tillhandahåller och utbyter information enligt direktiven.

Tillsynen omfattar även kontroll av den allmänna sjösäkerheten och av att principerna för gott sjömanskap iakttas. I tjänstemännens uppgifter ingår också  att som sakkunniga företräda verket vid sjöförklaringar och vid behov i andra brott- och tvistemål som behandlas i sjörätterna.

 

 
 
Sidan uppdaterad 03.06.2013