Lotsning
 

Lotsning

Trafi utövar tillsyn över att lotsningslagen och bestämmelser och föreskrifter givna med stöd av den efterlevs. Trafi har också hand om de uppgifter med anknytning till lotsningen som enligt lagen inte hör till aktiebolaget Finnpilot Pilotage Ab.

Trafi har som uppgift att

  • bevilja styrsedlar för lotsar, linjelotsbrev, dispenser från skyldigheten att anlita lots, styrsedlar för östersjölotsar och anordna respektive examina
  • föra en förteckning över styrsedlar för lotsar, linjelotsbrev och dispenser
  • bevilja undantag från skyldigheten att anlita lots och skyldigheten att tillhandahålla lotsningstjänster
  • meddela föreskrifter om lotsning.

Trafis avgifter

Avgifterna som gäller sjöfartens behörigheter och certifikat, inkl. lotsning, är offentligrättsliga prestationer som ska motsvara själkostnadsvärdet, alltså de ska bestämmas på basis av de kostnader som uppstår i samband med handläggningen av ärendet.

Avgifter för behörigheter inom lotsning för år 2017

Styrsedel för lots (inkl. förnyande och tillägg) 315 €
Linjelotsbrev (inkl. förnyande och tillägg) 315 €
Dispens från skyldigheten att anlita lots (inkl. förnyande) 630 €

Handläggningstiderna för styrsedlar för lotsar varierar beroende på handläggarnas arbetssituation men vanligtvis behandlas ansökningarna inom 2-14 arbetsdagar. I brådskande fall lönar det sig att fråga vilken handläggningstiden är när man lämnar in ansökan.

I mycket brådskande fall är det också möjligt att be om påskyndad behandling. Då passerar ansökan den normala kön av arbeten eller så gör Trafi andra specialarrangemang för behandling av ärendet. För påskyndad behandling tas det ut en avgift på 200 euro.

Påskyndad behandling förutsätter alltid skriftlig begäran, som tas emot beroende på arbetssituationen. Tilläggsavgift tas ut, även om tillstånd inte kan beviljas.

Regelverken och Trafis hela avgiftstabell hittas här.

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 18.09.2018