Passagerarnas rättigheter
 

Passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

Passagerare har rätt till omsorg och möjlig ersättning i olika situationer.

När gäller rättigheterna?

Fartygspassagerarnas rättigheter gäller på

 • fartyg som avgår från en hamn i ett EU-land
 • fartyg som anländer från ett land utanför EU till en hamn inom EU, när det är fråga om ett företag som är etablerat i ett EU-land.

En del av rättigheterna gäller inte på kryssningar som inkluderar fler än två övernattningar ombord. Då kan passagerare hänvisa till avtalsvillkoren som gäller resan.

Rättigheterna gäller inte heller på på sådana fartyg som

 • får transportera högst 12 passagerare
 • har en besättning på högst 3 personer eller när sträckan för den totala transporten understiger 500 meter enkel resa
 • kör utflykts- eller sightseeingturer
 • inte drivs mekaniskt (t.ex. veteranfartyg).

När avgången ställs in eller försenas med över 90 minuter

När avgången ställs in eller försenas med över 90 minuter ska transportören erbjuda dig omsorg. Du kan också begära ombokning eller återbetalning motsvarande biljettpriset.

Du har rätt

 • att få information om orsaken till den inställda turen eller förseningen och om den beräknade avgångstiden
 • att få snacks, måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden
 • till lämplig inkvartering antingen ombord på fartyget eller i land och till transport mellan hamnterminalen och inkvarteringen i de fall där övernattning är nödvändig. Transportören får, för varje passagerare, begränsa inkvarteringskostnaderna till 80 euro per natt, maximalt tre nätter.
 • att välja antingen ombokning till slutdestinationen så snart som möjligt eller återbetalning motsvarande biljettpriset. Om passageraren väljer återbetalningen och avbokar sin resa, ska återbetalningen göras inom sju dagar.

Passageraren har inte rätt till inkvartering om den inställda turen eller förseningen beror på väderförhållanden som äventyrar den säkra driften av fartyget. Då har passageraren ändå rätt till den övriga omsorg som nämns ovan.

När ankomsten till slutdestinationen försenas

När ankomsten till slutdestinationen försenas kan du begära att få ersättning från transportören. Den eventuella ersättningen bestäms enligt förseningens och den planerade resans längd.

Den lägsta ersättningen ska vara 25 % av biljettpriset för en försening på minst

 • en timme i fråga om en planerad resa på upp till fyra timmar
 • två timmar i fråga om en planerad resa på över fyra timmar men som inte överstiger åtta timmar
 • tre timmar i fråga om en planerad resa på över åtta timmar men som inte överskrider 24 timmar eller
 • sex timmar i fråga om en planerad resa som överstiger 24 timmar.

Ersättningen ska vara 50 % av biljettpriset för en försening på minst

 • två timmar i fråga om en planerad resa på upp till fyra timmar
 • fyra timmar i fråga om en planerad resa på över fyra timmar men som inte överstiger åtta timmar
 • sex timmar i fråga om en planerad resa på över åtta timmar men som inte överstiger 24 timmar eller
 • tolv timmar i fråga om en planerad resa på över 24 timmar.

Ersättningen beräknas i proportion till det pris som passageraren faktiskt erlagt för tjänsten.

Passagerare som har ett abonnemang eller periodkort får begära ersättning för upprepade förseningar i enlighet med transportörens ersättningssystem.

Ersättningen ska betalas i pengar på din begäran. Om du vill kan ersättningen även erläggas i form av värdebevis och/eller andra tjänster. Transportören får fastställa en lägsta gräns under vilken ingen ersättning ska utgå. Denna gräns får inte överskrida sex euro.

Passageraren har inte rätt till ersättning om den inställda turen eller förseningen beror på väderförhållanden som äventyrar den säkra driften av fartyget, eller på extraordinära omständigheter (t.ex. strejk, naturkatastrofer, sök- och räddningsinsatser till sjöss eller på inre vattenvägar) som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Lämna in ett klagomål till transportören inom två månader

I problemsituationer ska du först kontakta transportören.

Du ska lämna in klagomålet inom två månader från den dag då resan försenades eller ställdes in.

Transportören ska inom en månad efter mottagandet av klagomålet underrätta dig om huruvida ditt klagomål har accepterats, avslagits eller fortfarande behandlas. Det slutliga svaret ska lämnas inom två månader från mottagandet av klagomålet.

Om du inte har fått svaret inom två månader eller om svaret inte är tillfredsställande ska du kontakta Konsumentrådgivningen.

Är det fråga om en utländsk transportör ska du kontakta Konsumenteuropa i Finland.

Ytterligare information om inlämnande av klagomål hittar du på Konkurrens- och konsumentverkets webbsidor.

Om det gäller en affärsresa kan du rådfråga Trafi:

e-post: kirjaamo(at)trafi.fi

postadress: Trafiksäkerhetsverket, Registratorskontoret, PB 320, 00101 Helsingfors

Trafi övervakar fartygspassagerarnas rättigheter i samarbete med konsumentombudsmannen.

Annanstans på webben

 

Rapport om genomförande av förordning (EU) 1177/2010

Rapport om verksamhet 18.12.2012-31.12.2014

Rapport om verksamhet 1.1.2015-31.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 16.08.2018