Passagerarnas rättigheter
 

Passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

Passagerare har rätt till omsorg och möjlig ersättning i olika situationer.

Om avgången ställs in

Om avgången ställs in har passagerarna rätt

 • att få snacks, måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden
 • till lämplig inkvartering antingen ombord på fartyget eller i land och till transport mellan hamnterminalen och inkvarteringen i de fall där övernattning är nödvändig. Transportören får begränsa inkvarteringskostnaderna till 80 euro per natt/person*)
 • att välja antingen
 • ombokning till slutdestinationen så snart som möjligt och utan extra kostnader eller
 • återbetalning motsvarande biljettpriset och i tillämpliga fall en kostnadsfri returresa till den första avresepunkten så snart som möjligt och utan extra kostnader.

Om avgången försenas

Om avgången försenas har passagerarna rätt

 • att få snacks, måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden ifall fördröjningen varar i mer än 90 minuter från avgångstiden i tidtabellen
 • till lämplig inkvartering antingen ombord på fartyget eller i land och till transport mellan hamnterminalen och inkvarteringen i de fall där övernattning är nödvändig. Transportören får begränsa inkvarteringskostnaderna till 80 euro per natt/person*)
 • en ombokning till slutdestinationen så snart som möjligt och utan extra kostnad ifall fördröjningen varar i mer än 90 minuter
 • att välja antingen
 • ombokning till slutdestinationen så snart som möjligt och utan extra kostnader eller
 • återbetalning motsvarande biljettpriset och i tillämpliga fall en kostnadsfri returresa till den första avresepunkten så snart som möjligt och utan extra kostnader.

Om ankomsten till slutdestinationen försenas

Om ankomsten till slutdestinationen försenas kan passagerarna av transportören begära**)

 • en ersättning som måste vara minst 25 % av biljettpriset när fördröjningen är minst
 • en timme i fråga om en planerad resa på upp till fyra timmar
 • två timmar i fråga om en planerad resa på över fyra timmar men som inte överstiger åtta timmar
 • tre timmar i fråga om en planerad resa på över åtta timmar men som inte överskrider 24 timmar eller
 • sex timmar i fråga om en planerad resa som överstiger 24 timmar
 • en ersättning som måste vara minst 50 % av biljettpriset när fördröjningen är minst
  • två timmar i fråga om en planerad resa på upp till fyra timmar
  • fyra timmar i fråga om en planerad resa på över fyra timmar men som inte överskrider åtta timmar
  • sex timmar i fråga om en planerad resa på över åtta timmar men som inte överskrider 24 timmar eller
  • tolv timmar i fråga om en planerad resa på över 24 timmar
 • en tillräcklig ersättning enligt transportörens ersättningssystem om ankomsten under abonnemangets eller periodkortets giltighetstid upprepade gånger försenas
 • en ersättning om ena avsnittet av en tur-returresa fördröjs i ett förhållande som motsvarar hälften av det pris som betalats för biljetten.

Ersättningen ska betalas ut i pengar på passagerarens begäran. Ersättningen kan även erläggas i form av värdebevis och/eller andra tjänster, förutsatt att villkoren är flexibla, särskilt när det gäller giltighetsperioden och destinationen. Transportören får fastställa en lägsta gräns under vilken ingen ersättning ska utgå. Denna gräns får inte överskrida 6 euro.

Passageraren kan inlämna klagomål

En passagerare som anser sig vara berättigad till omsorg eller ersättning men som inte anser sig ha fått dessa i tillräcklig omfattning, ska först kontakta transportören eller, i förekommande fall, terminaloperatören i fråga. Om transportören eller terminaloperatören inte har svarat passageraren, eller om svaret inte varit tillfredsställande, kan passageraren kontakta myndigheten.

Passageraren ska inlämna klagomålet inom två månader från den dag då tjänsten utfördes eller borde ha utförts. Transportören eller terminaloperatören ska inom en månad efter att de mottagit ett klagomål underrätta passageraren om huruvida hans klagomål har accepterats, avslagits eller fortfarande behandlas. Tiden för att lämna det slutliga svaret får inte överstiga två månader från mottagandet av klagomålet.

Klagomål som gäller passagerartrafiktjänster och kryssningar ska sändas till myndigheterna i det EU-land från vars hamnar fartygen avgår eller till vars hamnar fartygen anländer från ett tredjeland.

I Finland är Trafiksäkerhetsverket behörig myndighet med ansvar för tillsynen över passagerarnas rättigheter.

*) Rätt till inkvartering ska inte tillämpas om transportören kan bevisa att den inställda transporten eller förseningen beror på väderförhållanden som äventyrar den säkra driften av fartyget.

**) Rätt till ersättning när ankomst försenas ska inte tillämpas om den inställda transporten eller förseningen beror på väderförhållanden som äventyrar den säkra driften av fartyget eller på extraordinära omständigheter som förhindrar utförandet av passagerartransporten, och som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Annanstans på webben

 

Rapport om genomförande av förordning (EU) 1177/2010

Rapport om verksamhet 18.12.2012-31.12.2014

Rapport om verksamhet 1.1.2015-31.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 27.03.2018