Rapporter om olyckor och tillbud
 

Rapporter om olyckor och tillbud

När en olycka eller ett tillbud inträffat i samband med fartygets drift ska en rapport om olyckan göras upp (sjösäkerhetsrapport). Rapporten ska lämnas in till Trafi i de fall som avses i Trafis föreskrift Skriftlig rapport för sjöförklaring samt rapport om olycka och tillbud i samband med fartygs drift. Den ska innehålla en detlajerad redogörelse för händelsen och för allt som kan vara till hjälp vid bedömning av orsakerna till olyckan eller tillbudet. En fullständig kopia av det som har antecknats om händelsen i skeppsdagboken och maskindagboken ska bifogas.

Ifyllande av rapporten om olycka eller tillbud

Blanketten fylls alltid i oberoende av vilken typ av olycka eller tillbud det är fråga om.

Man bör förvissa sig om att man också har gett följande uppgifter antingen på själva blanketten eller i bilagor till den (t.ex. i utdraget ur skeppsdagboken):

 • en detaljerad beskrivning av händelseförloppet och de faktorer som påverkat det. Redogörelsen ska också innehålla uppgift pm personskador och skador som eventuellt åsamkats tredje part eller infrastruktur (annat fartyg, kajkonstruktion, sjömärke m.m.)
 • tidpunkten för händelsen med datum och klockslag
 • positionen i koordinatform (latitud, longitud)
 • väderleksförhållandena, även om de inte haft direkt relevans för händelsen.

Inlämnande av rapporten till Trafi

Rapporten skickas in till Trafi så fort som möjligt efter olyckan eller tillbudet.

Rapporten kan skickas

 • elektroniskt (Tryck på knappen Skicka)
 • via e-post till adressen meriturvallisuus(at)trafi. Välj detta alternativ om du skickat rapporten elektroniskt men inte fått något automatiskt svar från Trafi om att rapporten mottagits
 • per post till adressen

  Trafiksäkerhetsverket
  Trafikanalys
  Sjösäkerhetsrapport
  PB 320
  00101 Helsingfors

Anmälan till jourhavande inspektör

Jourhavande inspektör på Trafi ska alltid underrättas när en olycka inträffat.

Kontakta inspektören

 • på numret 0203 28010, om olyckan inträffat på Finska viken eller i Insjöfinland
 • på numret 0203 28020, om olyckan inträffat på Skärgårdshavet eller i Bottniska viken.

 

Kundtjänst

Sjösäkerhetsrapport
(Rapport om olycka eller tillbud i samband med fartygs drift)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 10.09.2018