Register
 

Sjöfartens register

Trafik- och transportregistret

Fartygens registeruppgifter

Trafi uppdaterar ett trafik- och transportregister som innehåller uppgifter om finländska fartyg som används för handelssjöfart (tidigare fartygsregistret). Registermyndigheterna är Trafiksäkerhetsverket och Statens ämbetsverk på Åland. Trafi uppdaterar fartygens registeruppgifter i hela Finland med undantag av landskapet Åland. Statens ämbetsverk på Åland ansvarar för fartyg vars hemort är i landskapet Åland.

Finska fartyg som är minst 15 meter långa ska registreras i trafikregistret innan de får användas i handelssjöfart.

På ägarens begäran kan också fartyg som används för handelssjöfart och som är minst 10 meter långa införas i registret (frivillig registrering).
Fartyg som har införts i fiskefartygsregistret ska också införas i trafikregistret, om de uppfyller förutsättningarna för registrering.

Alla passagerarfartyg och alla lastfartyg med en bruttodräktighet på minst 500 i internationell fart ska sedan 1 juli 2004 ha en fartygshistorik. De historiska uppgifterna uppdateras i historikregistret.

Uppgifter som införs i registret

I fartygsregistret antecknas avgöranden i ärenden som gäller registrering av fartyg och inskrivning av äganderätten till fartyg I registret antecknas bl.a. fartygets namn, hemort, signalbokstäver, IMO-nummer, typ, dimensioner, byggare och användningsändamål.

I fartygsregistret antecknas även inteckningar som har fastställts i fartyget samt uppgifter om utmätning eller kvarstad som gäller fartyget, ägarens konkurs samt ändringar beträffande dessa uppgifter.

Om sökandens förvärv är förenat med villkor som inskränker hans rätt att överlåta fartyget eller få inteckning i det, ska detta antecknas i fartygsregistret.

I registret införs motsvarande anteckningar om fartyg under byggnad.

Nöjesfartyg och mindre båtar med en längd av minst 5,5, meter

Nöjesfartyg och mindre båtar med en längd av minst 5,5, meter ska införas i trafikregistret (tidigare farkostregistret). Farkoster med en motoreffekt av minst 15 kW ska också registreras. Mer information på våra båtlivssidor.

Sjömännens sjötjänst-, utbildnings- och behörighetsuppgifter
Trafi uppdaterar ett trafikregister som innehåller uppgifter om finländska sjömäns sjötjänstgöring, utbildning och behörigheter (tidigare sjömansregistret).

I registret införs

  • personuppgifter
  • tjänstgöringsuppgifter
  • fartygets namn, datum för tjänstgöringsperiodens inledning och avslutande, befattning och trafikeringsområde
  • utbildningar som gäller behörighet inom yrkessjöfart
  • kompetensuppgifter
  • beviljade och förnyade behörighetsbrev och certifikat, kompetensbevis samt dispenser från bestämd behörighet och från hälsokrav.

Sjötjänsten registreras på basen av uppgifter från rederiet, antingen elektroniskt eller med blankett.

Utbildningsuppgifterna kommer tills vidare som dokument i samband med ansökan och behörigheterna registreras i samband med utfärdandet.

 

 

 

Sidan uppdaterad 13.09.2018