Avregistrering av fartyg
 

Avregistrering av fartyg

Fartyget ska avföras ur fartygsregistret om det inte längre uppfyller förutsättningarna för registrering, fartyget har förstörts, förklarats vara odugligt för iståndsättning eller försvunnit. Fartygets ägare ska be om avregistrering av fartyget inom 30 dagar från det att ägaren fått kännedom om en händelse som avses ovan.

Har fartyget blivit utländskt, är även fartygets sista finska ägare skyldig att be om avregistrering av fartyget.

Då ett fartyg har avförts ur fartygsregistret ska dess sista finska ägare återställa nationalitetscertifikatet i original till registermyndigheten.

Den i fartygsbyggnadsregistret införda ägaren ska be om avregistrering av fartyget 60 dagar efter det att byggandet har slutförts. Fartyget kan även överföras från fartygsbyggnadsregistret till fartygsregistret.

Ett intyg över avregistreringen av fartyget ges på begäran.

 
 
Sidan uppdaterad 01.11.2012