Avregistrering av fartyg
 

Avregistrering av fartyg

Fartyget ska avföras ur fartygsregistret om det inte längre uppfyller förutsättningarna för registrering, fartyget har förstörts, förklarats vara odugligt för iståndsättning eller försvunnit. Fartygets ägare ska be om avregistrering av fartyget inom 30 dagar från det att ägaren fått kännedom om en händelse som avses ovan.

Har fartyget blivit utländskt, är även fartygets sista finska ägare skyldig att be om avregistrering av fartyget.

Då ett fartyg har avförts ur fartygsregistret ska dess sista finska ägare återställa nationalitetscertifikatet i original till registermyndigheten.

Är ett fartyg som införts i fartygsregistret intecknat eller har anteckning gjorts om att det är föremål för utmätning eller någon annan säkringsåtgärd, får det inte avföras ur fartygsregistret utan skriftligt samtycke av inteckningshavarna eller den som ansökt om utmätning eller säkringsåtgärd. I regel måste man ansöka om dödande av inteckningen innan fartyget kan avföras ur registret.

Ett intyg över avregistreringen av fartyget ges på begäran.

 
 

 

Sidan uppdaterad 29.08.2017