Fartygsbyggnadsregistret
 

Fartygsbyggnadsregistret

Ett fartyg som är under byggnad i Finland kan på begäran införas i fartygsbyggnadsregistret, om det när det är färdigbygg kommer att uppfylla förutsättningarna för registrering.

Om avsikten är att efter leverans registrera fartyget utomlands, kan fartyget införas i fartygsbyggnadsregistret oberoende av vilken nationalitet och vilket användningsändamål det kommer att få, om det är minst 10 meter långt.

Avregistrering

Den i fartygsbyggnadsregistret införda ägaren ska be om avregistrering av fartyget 60 dagar efter det att byggandet har slutförts. Fartyget kan även överföras från fartygsbyggnadsregistret till fartygsregistret.

Är ett fartyg som varit under byggnad i Finland infört i fartygsbyggnadsregistret intecknat eller har anteckning gjorts om att det är föremål för utmätning eller någon annan säkringsåtgärd, får det inte avföras ur fartygsbyggnadsregistret utan skriftligt samtycke av inteckningshavarna eller den som ansökt om utmätning eller säkringsåtgärd. I regel måste man ansöka om dödande av inteckningen innan nybygget kan avföras ur registret.

Då ett fartyg som är infört i fartygsbyggnadsregistret avförs ur detta register och införs i fartygsregistret enligt lagen, ska de anteckningar om inteckning, utmätning och andra sådana omständigheter angående fartyget som har antecknats i fartygsbyggnadsregistret överföras till fartygsregistret och antecknas vid fartyget.

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 29.08.2017