Sjöfartsskydd och säkerhetsorganisation
 

Sjöfartsskydd och säkerhetsorganisation på fartyg

Med ISM-koden avses de internationella organisationsreglerna för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening. På engelska kallas koden för International Safety Management Code.

Syftet med ISM-koden är att förbättra säkerhetsorganisationen ombord och förhindra förorening av den marina miljön.

Förkortningen ISPS står för International Ship and Port Facility Code, som innehåller regler vilkas syfte är att förbättra sjöfarts- och hamnskyddet.

ISM- och ISPS-koderna har utarbetats och antagits inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Koderna har införlivats med SOLAS-konventionen och genomförts som EU-förordningar.

ISM- och ISPS-inspektioner utförs av Trafis inspektörer. ISM-inspektionerna kan även utföras av klassificeringssällskap.

Identifiering av ISPS -inspektör

  • Identiteten av en person som föreställer sig som en ISPS-inspektör kan fastställas genom att ringa till numret +358 50 343 1800
 
 
 
Sidan uppdaterad 01.07.2015