Sjörättsärenden
 

Sjörättsärenden

Trafi är den tillsynsmyndighet som avses i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten. Trafi utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter om fartygssäkerheten och har hand om inspektioner och meddelanden enligt PSC-direktivet och besiktningsdirektivet. Verket tillhandahåller och utbyter också information enligt direktiven.

Tillsynen omfattar också allmän tillsyn över sjösäkerheten och iakttagandet av gott sjömansskap. Som en del av denna tillsyn företräder Trafis tjänstemän verket i egenskap av sakkunniga när sjörätterna tar emot sjöförklaringar. Vid behov företräder de verket också i andra brott- och tvistemål som behandlas i sjörätterna.

Sjörättsdomstolarna

I sjörättsdomstolarna behandlas ärenden som avgörs enligt sjölagen eller andra författningar som anknyter till sjöfarten. 

Enligt sjölagen är följande domstolar behöriga underrätter i sjörättsmål och ärenden:

 • Åbo hovrätts domkrets: Ålands tingsrätt (Mariehamn) och Egentliga Finlands tingsrätt (Åbo)
 • Vasa hovrätts domkrets: Österbottens tingsrätt (Vasa)
 • Östra Finlands hovrätts domkrets: Södra Savolax tingsrätt (Nyslott)
 • Helsingfors hovrätts domkrets: Helsingfors tingsrätt (Helsingfors)
 • Rovaniemi hovrätts domkrets: Uleåborgs tingsrätt (Uleåborg).

Sjöförklaring

Sjörättsdomstolarna tar emot sjöförklaringar. Befälhavaren på ett finskt fartyg ska enligt sjölagen avge sjöförklaring

 • när någon, medan fartyget var på väg, i samband med fartygets drift har eller kan antas ha avlidit eller fått en svår kroppsskada
 • när i annat fall i samband med fartygets drift någon ombordanställd eller någon annan, som följer med fartyget har eller kan antas ha avlidit eller fått en svår kroppsskada
 • när någon har avlidit ombord
 • när allvarlig förgiftning har eller kan antas ha inträffat ombord
 • när fartyget har sammanstött med ett annat fartyg eller stött på grund
 • när fartyget har övergetts till sjöss
 • när i samband med fartygets drift skada av någon betydelse har uppkommit eller kan antas ha uppkommit antingen på fartyget eller, medan fartyget var på väg, på egendom utanför fartyget, eller
 • när brand, explosion eller förskjutning av någon betydelse har inträffat i lasten.

Sjöförklaring ska avges för ett finskt fartyg också med anledning av andra händelser om

 • Trafi så förordnar
 • befälhavaren eller redaren begär det
 • då det är fråga om skada på gods som är av någon betydelse och lastägaren eller lastförsäkringsgivaren begär om sjöförklaring.                                                                               

Om Trafi förordnar eller lastägaren eller lastförsäkringsgivaren begär att sjöförklaring ska hållas, underrättas befälhavaren eller redaren, som måste göra anmälan om det skedda enligt sjölagen.

Syftet med sjöförklaringen är att försöka få en fullständig utredning om händelsen och dess orsaker och kunna foga alla dokument som har anknytning till eller som belyser händelsen till protokollet.

Rapport om sjöolycka

När en sjöolycka inträffat ska en rapport om olyckan göras upp på vidstående blankett. Rapporten ska lämnas in till tillsynsmyndigheten i de fall som avses i sjölagen. Den ska innehålla en detaljerad redogörelse för händelsen och för allt som kan vara till hjälp vid bedömning av orsakerna till olyckan samt en fullständig kopia av det som har antecknats om händelsen i skeppsdagboken och maskindagboken.

Rapporten består av följande delar:

A Allmän del (s. 1-3 och 15)
B Grundstötning och/eller kollision (s. 4-7)
C Brand/explosion (s. 8)
D Slagsida/kantring (s. 9)
E Läckage (s. 10)
F Maskinhaveri (s. 10)
G Förorening/utsläpp (s. 11)
H Personskada/förgiftning/dödsfall (s. 12)
I Evakuering/livräddningsutrustning (s. 13)
J Andra olyckor/händelser (s. 14)

Jourhavande inspektör på Trafi ska alltid underrättas när en olycka inträffat.

Ifyllande av blanketten

Blankettens allmänna del fylls alltid i oberoende av typ av olycka. Förutom den allmänna delen fyller man i den del/de delar som är relevanta för olyckan.

Man bör förvissa sig om att man också har gett följande uppgifter antingen på själva blanketten eller i bilagor till den (t.ex. utdrag ur skeppsdagboken):

 • en fritt formulerad, detaljerad beskrivning av händelseförloppet och de faktorer som påverkat det. Redogörelsen ska också innehålla uppgift om skador som eventuellt åsamkats tredje part (t.ex. kajkonstruktion, sjömärke, annat fartyg m.m.)
 • tidpunkten för händelse med datum och klockslag
 • positionen i koordinatform (latitud, longitud)
 • väderleksförhållandena, även om de inte haft direkt relevans för händelsen
 • uppgifterna om personskador ska antecknas också i del A. Om personskador inte uppstått, antecknas detta på s. 3 i del A, under rubriken Totalt eller genom att nämna det i den fritt formulerade redogörelsen.

Inlämnande av rapporten

Rapporten lämnas in i original, daterad och undertecknad, så fort som möjligt efter olyckan till Trafis registratorskontor.

 

Kundtjänst

 
 

Jourtelefon

Jourhavande inspektör,
Finska viken och Insjöfinland
tfn 0203 28010

Jourhavande inspektör,
Skärgårdshavet och Bottniska viken
tfn 0203 28020

 

Dispaschören

www.averageadjuster.fi

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 24.08.2016