Behörighet
 

Behörighet

Personer som har eller söker sig till säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter inom järnvägarna ska uppfylla vissa villkor för att få ha säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. Bestämmelser om dessa villkor, dvs. om behörighet, ingår i lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009, den s.k. behörighetslagen) och Europeiska unionens direktiv om lokförare (2007/59/EG).

Behörigheten består av olika delområden, som utöver den uppgiftsspecifika kompetensen omfattar bland annat lämplig hälsa och psykologisk lämplighet för uppgiften. Behörigheten upprätthålls bland annat genom repetitionsutbildningar och regelbundna hälsokontroller. Mer detaljerad information om behörighetskraven finns på sidorna om förar- och behörighetsbevis.

En person som har säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter ska beroende på uppgift ha antingen förarbevis eller behörighetsbevis, som är intyg på att personen uppfyller behörighetsvillkoren. Verksamhetsutövaren är alltid ansvarig för att de anställda uppfyller behörighetsvillkoren.

Vad avses med säkerhetsrelaterad arbetsuppgift?

Med säkerhetsrelaterad arbetsuppgift avses uppgifter som utförs i järnvägssystem och som har en direkt inverkan på trafiksäkerheten i järnvägssystemet. Sådana uppgiftshelheter är:

  • framförande av rullande materiel, exempelvis uppgifter som utförs av lokförare, arbetsmaskinsförare, operatörer av radiostyrda lok och operatörer av dragmaskin på privat spåranläggning
  • växlingsarbete, som omfattar bland annat uppgifter som utförs av konduktörer inom passagerartrafiken, växelarbetsledare och växelarbetare
  • trafikledning, med vilket avses bland annat tryggande av trafikleder och beviljande av tillstånd att utföra växelarbete. I denna helhet av uppgifter ingår även de uppgifter som utförs av personer som lägger om växlar och ställverksoperatörer samt trafikledningsuppgifter som utförs under styrning av trafikledningen, samt
  • ansvar för trafiksäkerheten vid banarbete. En banarbetsansvarig begär bland annat tillstånd för att inleda banarbete och meddelar när arbetet har avslutats.

Vilka arbetsuppgifter är inte sådana säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter som avses i behörighetslagen?

Alla arbetsuppgifter inom järnvägssystemet är inte säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i enlighet med behörighetslagen, exempelvis installation och underhåll av säkerhetsanordningar samt säkerhetsmans uppgifter. På dem som arbetar i dessa uppgifter tillämpas endast de villkor i behörighetslagen som gäller hälsotillståndet.

Inom passagerartrafiken arbetar exempelvis personalen inom biljettförsäljningen inte i säkerhetsrelaterade uppgifter.

Behörighetsvillkoren tillämpas inte heller på personer som arbetar med uppgifter i anslutning till byggande eller underhåll av banor (exklusive arbeten och situationer som kräver en banarbetsansvarig) eller på förare som endast arbetar på banarbetsområde, exempelvis förare av rälsgående grävmaskiner.

Mer information om behörighetskraven för banarbetsuppdrag ger Trafikverket (se Radanpidon turvallisuusohjeet, TURO).

 

Trafis avgifter

Avgifterna som gäller behörigheterna inom järnvägssystemet är offentligrättsliga prestationer som ska motsvara själkostnadsvärdet, alltså de ska bestämmas på basis av de kostnader som uppstår i samband med handläggningen av ärendet.

Kommunikationsministeriet har i sitt nyhetsbrev den 17.12.2014 meddelat att avgifterna för järnvägssytemets del inte är på den nivå som de borde; år 2015 kommer avgifterna att motsvara 77 % av självkostnadsvärdet. Trafi utvecklar ständigt sin verksamhet för att nå fullständiga självkostnadsvärden utan kraftiga prishöjningar. För år 2015 kommer avgifterna som gäller järnvägssystemets behörigheter att stiga med ca 15 %.

Avgifter för behörigheter inom järnvägssystemet för år 2015

Förarbevis, behörighetsbevis  190 €
Duplett*                                   60 €

 * Duplett, ändring eller förnyelse på grund av namnändring.

Regelverken och Trafis hela avgiftstabell hittas här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sidan uppdaterad 01.07.2015