Förarbevis
 

Förarbevis

I behörighetslagen, som trädde i kraft i början av år 2010, finns en ny bestämmelse om förarbevis för förare av rullande materiel. Förarbeviset är ett intyg på att en förare av rullande materiel uppfyller behörighetskraven. Föraren ska alltid ha förarbeviset med sig när han eller hon framför rullande materiel.

Villkor för beviljande av förarbevis

För att få förarbevis ska du uppfylla följande villkor som föreskrivs i lagen:

 1. Du är minst 18 och högst 67 år gammal.
 2. Du behärskar och förstår i tillräcklig omfattning det språk som används vid skötseln av trafiken (finska).
 3. Du är lämplig för uppgiften. Lämpligheten bedöms då du söker uppgiften, och vid bedömningen beaktas bland annat din utbildning, din erfarenhet, dina färdigheter och personliga egenskaper, inklusive psykologiska egenskaper.
 4. Du har genomgått grundläggande utbildning eller motsvarande lärokurs och yrkesinriktad grundutbildning. Exempelvis utbildningsprogrammet för bangårdspersonal eller studentexamen motsvarar nivån på den yrkesinriktade grundutbildning som krävs.
 5. Du har genomgått den utbildning som krävs för säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystem vid en av Trafi godkänd läroanstalt.
 6. En i järnvägsbranschen sakkunnig läkare och psykolog har bedömt att du är lämplig att arbeta i säkerhetsrelaterade uppgifter.
 7. Du har under de fem senaste åren inte dömts för ett brott som visar att du är olämplig att ha säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter.

Söka förarbevis

Ansökan om förarbevis kan lämnas in av dig eller av verksamhetsutövaren med ditt samtycke. För att få förarbevis ska du:

 • Lämna in en skriftlig ansökan till Trafi.
 • Bifoga följande handlingar till ansökan:
 1. En kopia av ett betyg som visar att du genomgått grundskolan eller motsvarande lärokurs.
 2. En kopia av ett betyg som visar att du genomgått yrkesinriktad grundutbildning (t.ex utbildning för bangårdspersonal) eller en kopia av studentbetyget.
 3. En kopia av ett betyg som visar att du genomgått det utbildningsprogram som krävs.
 4. Ett utlåtande av en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen om din lämplighet för uppgiften.
 5. Ett utlåtande av en sakkunnigpsykolog inom järnvägstrafiken om din lämplighet för uppgiften.
 6. En kopia av ditt pass eller annan officiell legitimation.
 7. Passfoto och prov på din underskrift.

Ansökan skickas till:
Trafiksäkerhetsverket
Registratorskontoret
PB 320
00101 Helsingfors

Trafi handlägger ansökan inom en månad från det att samtliga handlingar har lämnats in. Vänligen beakta att handläggningen går smidigt om du lämnar in alla behövliga bilagor tillsammans med ansökan.

När ska man söka förarbevis?

Förarbevis krävs, om du påbörjar utbildningen för förare av rullande materiel den första januari 2013 eller senare. Du ska ha förarbevis och kompletterande intyg från och med det datum då du börjar arbeta i säkerhetsrelaterade uppgifter.

Om du inlett din utbildning före den första januari 2013 och som redan arbetar som förare av rullande materiel, ska du ha förarbevis senast den 31 december 2017. Med andra ord ska var och en som har säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter ha antingen förar- eller behörighetsbevis senast vid utgången av år 2017.

Hur länge är förarbeviset i kraft?

Ett förarbevis gäller i tio år. För att förarbeviset ska gälla hela denna tid ska du delta i repetitionsutbildningar. Du ska delta i repetitionsutbildning en gång om året, om du arbetar på statens bannät, och vartannat år, om du endast arbetar på en privat spåranläggning. Du ska dessutom arbeta med säkerhetsrelaterade uppgifter minst 100 timmar per år och gå på regelbundna hälsokontroller. Mer information om hälsokontrollerna finns på sidan om hälsotillstånd.

Kompletterande intyg

Utöver ett förarbevis ska du ha ett kompletterande intyg som anger vilken materiel du får framföra och på vilket område inom bannätet du får arbeta. Intyget kan också gälla hela bannätet. Det kompletterande intyget beviljas av verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren ska börja använda ett register över kompletterande intyg från år 2013. För att få kompletterande intyg ska du visa i ett prov att du har de nödvändiga yrkeskunskaperna för att framföra bestämd rullande materiel och de kunskaper om bannätet som behövs. I provet ska du också visa att du har den kännedom om verksamhetsutövarens säkerhetsledningssystem som behövs.

Ett förarbevis för förare av rullande materiel ser ut på detta sätt:

Veturinkuljettajan lupakirjan malli

 

 
 
Sidan uppdaterad 01.07.2015