Författningar och föreskrifter
 

Bestämmelser och föreskrifter

Den traditionellt mycket nationella regleringen av järnvägen har europeiserats på 2000-talet. Viktiga verktyg i ändringen av regleringen har utgjorts av fyra så kallade järnvägspaket, som EU har utfärdat för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för den europeiska järnvägstrafiken. Regleringen är i ständig förändring: Finland genomför som bäst det första järnvägspaketet samtidigt som EU behandlar det fjärde järnvägspaketet.

Förutom att förbättra verksamhetsförutsättningarna för den europeiska järnvägstrafiken är EU:s mål att minska den nationella regleringen. Kommissionen följer därför utvecklingen inom den nationella regleringen. Samtidigt försöker EU också förbättra tillgängligheten hos de nationella författningarna och bestämmelserna i EU:s medlemsstater.

Trafi deltar inom såväl EU som Europeiska järnvägsbyrån (ERA) i det regleringsarbete som har som mål att främja säkerheten och driftskompatibiliteten inom det europeiska järnvägssystemet. Trafi och särskilt regleringsorganet för järnvägarna har också en roll i utvecklingen av regleringen av järnvägsmarknaden. På motsvarande sätt deltar Trafi i det nationella genomförandet av EU:s regelverk och utfärdar föreskrifter som reglerar järnvägsverksamheten.

Förutom av EU-regleringen är Finland också bundet av konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF-konventionen 1999), överenskommelsen om järnvägssamtrafik mellan Finland och Ryssland jämte accessoriska avtal samt av Finlands och Sveriges överenskommelse om skötsel och underhåll av förbindelsebanan mellan länderna.

 
 
Sidan uppdaterad 12.02.2015