Författningar och föreskrifter
 

Bestämmelser och föreskrifter

Den traditionellt mycket nationella regleringen av järnvägen har europeiserats på 2000-talet. Viktiga verktyg i ändringen av regleringen har utgjorts av fyra så kallade järnvägspaket, som EU har utfärdat för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för den europeiska järnvägstrafiken.

Förutom att förbättra verksamhetsförutsättningarna för den europeiska järnvägstrafiken är EU:s mål att minska den nationella regleringen. Kommissionen följer därför utvecklingen på det nationella planet. Samtidigt försöker EU också förbättra tillgängligheten hos den nationella lagstiftningen i EU:s medlemsstater.

Trafi deltar inom såväl EU som Europeiska järnvägsbyrån (ERA) i det regleringsarbete som har som mål att främja säkerheten och driftskompatibiliteten inom det europeiska järnvägssystemet. Trafi och särskilt regleringsorganet för järnvägarna har också en roll i utvecklingen av regleringen av järnvägsmarknaden. På motsvarande sätt deltar Trafi i det nationella genomförandet av EU:s regelverk och utfärdar föreskrifter som reglerar järnvägsverksamheten.

Förutom av EU-regleringen är Finland också bundet av konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF-konventionen 1999), överenskommelsen om järnvägssamtrafik mellan Finland och Ryssland jämte accessoriska avtal samt av Finlands och Sveriges överenskommelse om skötsel och underhåll av förbindelsebanan mellan länderna.

 
 

 

Sidan uppdaterad 26.07.2018