Övervakning
 

Övervakning

Trafi svarar för övervakningen av järnvägssystemet. Utöver statens bannät och de privata spåranläggningar som tillhör  järnvägslagens tillämpningsområde omfattar Trafis övervakningsskyldighet sådana spåranläggningar som förvaltaren av spåranläggningen eller fordonsägaren använder enbart för sin egen godstrafik och fordon som uteslutande används på dem. Trafi övervakar också spåranläggningar och fordon som är avsedda att användas endast för lokala eller historiska ändamål eller för turism.

Trafi övervakar:

 • att säkerhetskraven för järnvägssystemet iakttas
 • att järnvägsoperatörernas och bannätsförvaltarnas säkerhetsstyrningssystem överensstämmer med kraven
 • att driftskompatibilitetskraven för järnvägssystemet iakttas
 • att delsystem överensstämmer med kraven och hur delsystem används och underhålls
 • att driftskompatibilitetskomponenterna överensstämmer med kraven, deras marknad och användning
 • den anmälda institutionen och det organ som svarar för den oberoende säkerhetsbedömningen
 • registreringen av fordon och uppgifter som antecknas i fordonsregistret.

Trafis övervakning baserar sig på en övervakningsplan som görs upp årligen och bygger på ämbetsverkets övervakningsstrategi.

Operatörerna förväntas också bedriva egenkontroll. EU förbereder som bäst ett förslag till förordning, som kommer att styra järnvägsoperatörernas egenkontroll. Järnvägsoperatörerna och bannätsförvaltarna ska rapportera till Trafi om hur de har genomfört egenkontrollen, vilka resultat den har givit och vilka åtgärder den föranlett. Rapporten sammanställs till en säkerhetsberättelse som lämnas in årligen senast den 30 juni. Trafi övervakar dessutom hur egenkontrollen genomförs bland annat som en del av sin övervakning av säkerhetsstyrningssystemen.

Kontaktinformation

 • gruppchef
  Jouko Linnasaari
  jouko.linnasaari (at) trafi.fi
  tfn 029 534 6823
 
 
 
Sidan uppdaterad 01.07.2015