Resenärernas rättigheter
 

Du kan begära ersättning för en försenad tågresa

EU har säkerställt vissa rättigheter för dig när du reser med tåg inom EU.

I Finland gäller tågresenärernas rättigheter i den inhemska fjärrtrafiken. I huvudstadsregionens närtrafik gäller dessa rättigheter endast delvis. Rättigheterna tillämpas inte alls i trafiken mellan Finland och Ryssland.

När du reser med tåg någon annanstans inom EU ska du uppmärksamma att EU-länderna själva får besluta om de tillämpar dessa rättigheter även på tåg i inrikestrafiken och på sådana internationella tåg vars avgångs- eller ändstation ligger utanför EU.

Tåg i den inhemska fjärrtrafiken

Om tågturen ställs in eller försenas har du rätt att under väntetiden få tillräckligt med information om vad som händer.

Om tågturen meddelas anlända till din slutliga destination minst en timme senare än planerat har du rätt att välja mellan följande alternativ:

  • Ersättning motsvarande biljettpriset för den eller de delar av resan som inte fullföljts. Du kan få ersättning även för den eller de delar som fullföljts, om resan blivit meningslös med tanke på din ursprungliga resplan. Biljettpriset ska ersättas inom en månad. Vid behov ska du också erbjudas en returresa till din avreseort så snart som möjligt.
  • Ombokning till din slutliga destination på likvärdiga transportvillkor och så snart som möjligt eller senare vid en tidpunkt som passar dig. Om tågförbindelsen måste avbrytas ska järnvägsföretaget organisera alternativ befordran till din destination. 

Ersättning av biljettpriset

Om du väljer att fortsätta din resa med samma tågtur eller godkänner en alternativ befordran till din destination kan du ha rätt till ersättning enligt följande:

  • 25 % av biljettpriset om tåget anländer till din destination 1-2 timmar för sent
  • 50 % av biljettpriset om tåget anländer till din destination över 2 timmar för sent.

Du har inte rätt till ersättning om du har informerats om förseningen före inköp av biljetten.

Du kan få omsorg under väntetiden

När tåget försenas med över en timme ska järnvägsföretaget i den mån det är möjligt erbjuda dig omsorg under väntetiden:

  • måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden
  • Om det är nödvändigt och möjligt att arrangera inkvartering kan du begära ett hotellrum eller annan inkvartering samt transport mellan järnvägsstationen och inkvarteringsplatsen.

Resenärer som har ett periodkort eller abonnemang och som under dess giltighetstid upprepade gånger har drabbats av förseningar eller inställd trafik får begära ersättning i enlighet med VR:s ersättningssystem.

Kontakta först järnvägsföretaget i problemsituationer

Du ska alltid först kontakta järnvägsföretaget. Om problemet inte blir löst ska du så snart som möjligt lämna in ett skriftligt klagomål till järnvägsföretaget.

Järnvägsföretaget ska svara dig inom en månad eller, när så är berättigat, informera dig om vid vilken tidpunkt du ska få svaret. Järnvägsföretaget ska lämna svaret senast tre månader efter inlämnandet av klagomålet.

Om du inte har fått svaret inom tre månader eller om svaret inte är tillfredsställande kan du lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten.

Om du var på en fritidsresa ska du kontakta Konsumentrådgivningen. Om din fritidsresa gäller ett utländskt järnvägsföretag ska du kontakta Konsumenteuropa i Finland.

Gäller det en resa som din arbetsgivare har betalat kan du rådfråga Trafi:

e-post: kirjaamo(at)trafi.fi

postadress: Trafiksäkerhetsverket (Trafi), Registratorskontoret, PB 320, 00101 Helsingfors.

Till ditt e-postmeddelande eller brev ska du bifoga bokningsuppgifterna och din korrespondens med järnvägsföretaget.

Trafi övervakar resenärernas rättigheter i samarbete med konsumentombudsmannen.

Huvudstadsregionens närtåg

Tågresenärer i huvudstadsregionens närtrafik har inte samma rätt till ersättning eller omsorg som tågresenärer i fjärrtrafiken. Detta undantag gäller huvudstadsregionens närtrafik där de trafikerade rutterna har bokstavsbeteckningar. Undantaget gäller för ringbanan tilll flygplatsen, regionaltågen som går i trafik mellan Helsingfors och Kyrkslätt, Karis, Riihimäki, Lahtis och Tammerfors samt sträckan Lahtis-Riihimäki.

Ytterligare information om dina rättigheter vid inställda och försenade resor i huvudstadsregionens tågtrafik hittar du på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.Författningar

EG-förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (EG 1371/2007)

Järnvägstransportlagen (1119/2000, 8 a §)

 

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 06.09.2018