Tillstånd för ibruktagande
 

Tillstånd för ibruktagande av delsystem för banor och användningstillstånd för byggtiden

Ibruktagande av ett strukturellt delsystem fordrar alltid tillstånd för ibruktagande av Trafi. Delsystem för banor är:

  • infrastruktur
  • trafikstyrning och signalering samt
  • energi.

Om ett delsystem moderniseras eller förbättras, ska en åtgärdsplan lämnas in till Trafi, som beslutar huruvida det behövs ett nytt tillstånd för ibruktagande. 

Om avsikten är att använda ett delsystem innan ett tillstånd för ibruktagande har beviljats ska användningstillstånd för byggtiden sökas hos Trafi. Tillstånd kan beviljas för moderniserings- eller ombyggnadsprojekt som färdigställs etappvis, om delsystemet behövs för att trygga tillräckliga trafikförbindelser och järnvägssystemets säkerhet inte äventyras.

Anvisning om ansökningsförfarandet för tillstånd för ibruktagande och användningstillstånd för byggtiden.

Blankett för anmälan om järnvägsprojekt

Ansökningsblankett för tillstånd att ta i bruk ett strukturellt delsystem

Ansökningsblankett för användningstillstånd för byggtiden

 

 
 
Sidan uppdaterad 01.07.2015