Trafi
 

Trafiksäkerhetsverket (Trafi)

Trafi utvecklar transportsystemets säkerhet, främjar trafikens miljövänlighet och svarar för de myndighetsuppgifter som anknyter till transportsystemet.

Trafi

  • Utfärdar certifikat och licenser, godkännanden och andra beslut samt utfärdar rättsregler som gäller verksamhetsområdet.
  • Ansvarar för att prov och examina ordnas, för beskattning och registrering inom verksamhetsområdet och upprätthåller en tillförlitlig informationstjänst.
  • Utövar tillsyn över transportmarknaden och över att regler och föreskrifter som gäller transportsystemet följs.
  • Deltar i det internationella samarbetet.
  • Sörjer för att transportsystemet fungerar också i exceptionella förhållanden och vid störningar i den normala verksamheten.
  • Skapar förutsättningar för en innovativ utveckling av intelligent trafik.
  • Informerar allmänheten om transportrelaterade val.

Vision

Ansvarsfull trafik.

Verksamhetsidé

Vi möjliggör trafikgenererad välfärd och konkurrenskraft.

Värden

Mod och samarbete

Strategiska mål

Påverkan: Trafi är en vägvisare och påverkar aktivt beredningen av trafikpolitiken och förverkligandet av de trafikpolitiska målen.

Kunder och tjänster: Trafi är en föregångare när det gäller kundorienterad myndighetsverksamhet.

Information: Utvecklingen av transportsystemet och produktionen av trafiktjänster grundar sig på informationsutnyttjande.

Personal: Trafi är den bästa arbetsplatsen

Nyheter