Aktuellt
 

Aktuellt

Båtsman med koll? Testa dina kunskaper!

2017-07-19 16:00

Vet du hur man signalerar öst- eller västprick med ljus? Känner du alla tecken på sjökortet och minns du t.ex. vad mittledsmärke betyder? I väntan på bättre båtväder kan du repetera principerna för trygg sjöfart och säkerställa att dina egna kunskaper håller måttet.

Mobilapplikation för Droneinfo för att stödja säker flygning

2017-07-18 16:05

Mobilapplikationen Trafi Droneinfo ger på ett enkelt sätt information om områden där drönarflygning är förbjudet eller inskränkt, höjdbegränsningar, övriga flygare och väderlek. Applikationen hjälper att ur informationstjänsten för luftfarten hitta trygga platser för flygning och ge handledning om säker flygning.

I en plankorsning är det alltid tåget som vinner

2017-07-14 10:30

De flesta plankorsningsolyckorna inträffar på sommaren och oftast i plankorsningar som är bekanta för vägtrafikanten. Kampanjen, som startar i dag, påminner om att det alltid är tåget som vinner i en plankorsning, och att det därför lönar sig att behandla plankorsningarna med respekt.

Dröjsmål förekommer i fordoniformation

2017-07-13 09:00

Några fordons information syns inte i e-tjänsten. Vi utreder orsaken till dröjsmålen.

IMO-beslut: Två års respit för installering av anläggning för hantering av barlastvatten

2017-07-12 16:00

Den internationella barlastvattenkonventionen till förhindrande av att skadliga främmande arter sprids med fartygs barlastvatten träder i kraft den 8 september 2017. I början av juli 2017 antogs inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) en uppdaterad tidtabell för installering av anläggningar för hantering av barlastvatten (regel B-30). En del av fartygen fick därigenom två års respit att installera anläggningarna.

Störningar kan förekomma i autentiseringsjänst för organisationer

2017-07-11 21:00

Det kan förekomma störningar i Mina ärendens autentiseringsjänst KATSO. Störningarna kan påverka autentiseringen och göra det omöjligt för en del av kunderna att använda tjänsten. Vi beklagar de olägenheter kunderna förorsakas.

Förarexamen förnyas

2017-07-10 15:28

Samtidigt som reformen av körkortsutbildningen pågår ändras också innehållet i förarexamen. Förarexamens uppbyggnad – teoriprov samt körprov och/eller manöverprov – ändras dock inte.

Finlands största trafikförsök har slutförts - trafikanterna fick nyttig information om trafikavvikelser på vägarna

2017-07-07 11:40

Försöket med målet att förbättra trafiksäkerheten, som genomfördes av Trafikverket, Trafi och HERE, har nu slutförts. Enligt de preliminära resultaten ansåg majoriteten av försöksdeltagarna att applikationen hade varit nyttig ur trafiksäkerhetsperspektiv.

Utsläppsmätningen för nya personbilar ändras

2017-07-07 10:00

I september kommer ett i dag 7.7.2017 publicerat EU-direktiv att ändra sättet för utsläppsmätningar vid typgodkännandet av personbilar, berättar Trafi, Skatteförvaltningen och finansministeriet. Den nya WLTP-utsläppsmätningsmetoden används för att mäta bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen (CO2) hos nya förstaregistrerade personbilar.

Antalet första registreringar av personbilar har minskat något – antalet paket- och lastbilar på uppgång

2017-07-07 09:00

Antalet första registreringar av personbilar har minskat med 1,6 procent under de sex första månaderna av 2017. Fram till utgången av maj registrerades nästan lika mycket eldrivna personbilar som under hela fjolåret totalt.

Tolkning till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om radioutrustning på fartyg

2017-07-06 16:00

Trafis föreskrift om radioutrustning på fartyg (TRAFI/5379/03.04.01.00/2014) trädde i kraft 1.12.2014.

Med anknytning till de krav på livflottar som trädde i kraft tidigare i år har Trafi beslutat lindra kraven på VHF-radiotelefoner för livräddningsfarkoster i fråga om vissa typer av fartyg enligt följande:

Miljökriterierna borde beaktas bättre vid offentlig upphandling av transporter och fordon

2017-07-06 16:00

Vid den offentliga upphandlingen av fordon och transporter borde man poängtera miljöaspekterna mer än i nuläget. Kommunerna som gör anskaffningar är villiga att utveckla verksamheten men saknar alternativ och kunskap. Man förväntar sig även att en kombination av transporter och nya trafiktjänster ska bidra till att minska den offentliga sektorns miljökonsekvenser.

Ny föreskrift: OPS M1-15, Underskridande av minimiflyghöjder vid VFR-flygverksamhet

2017-07-06 13:30

Avbrott i ärendehantering på ett företags vägnar i Suomi.fi-fullmakter tors 6.7 kl. 16-18

2017-07-05 11:00

Begäran om utlåtande: Föreskrift om fartygs dagböcker och föreskrift om skriftlig rapport för sjöförklaring samt rapport om olycka och tillbud

2017-07-04 16:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) skickar följande utkast till föreskrifter på remiss: 1) Fartygs dagböcker och anteckningarna om dem och 2) Skriftlig rapport för sjöförklaring samt rapport om olycka och tillbud i samband med fartygs drift.

Avsikten är att föreskrifterna ska träda i kraft 1.9.2017.

Farkosttjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga tors 6.7. kl. 9–10

2017-07-04 08:00

Farkosttjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga torsdag 6.7 kl. 9–10 på grund av underhållsarbete.

Bärbar elektronik får även i fortsättningen medföras som vanligt på flyg till USA

2017-07-03 15:00

EU och USA har kommit överens om att bärbara datorer och surfplattor även i fortsättningen får medföras som vanligt i flygplanskabinen när man flyger till USA. Förfarandet är globalt och gäller samtliga flyg till USA.

Nådendal får egna No drone zone-skyltar – området med flygförbud omfattar området kring Nådendalssundet

2017-07-03 09:00

Nu kan du göra anmälan om ägarbyte och överlåtelse av farkost elektroniskt utan certifikat

2017-06-30 17:00

Dröjsmål förekommer i uppdateringen av ägarinformation

2017-06-30 13:00

Ett fordons nya ägarinformation syns inte i e-tjänsten, om ägarbytet har gjorts 28.6. efter klockan 20. Ägarbytena har ändå uppdaterats rätt i fordonsregistret. Man kan tryggt göra ägarbyten för fordon i e-tjänsten, fastän uppdateringen av ägarinformation inte syns i e-tjänsten. Vi utreder orsaken till dröjsmålen.

Första besiktningen då bilen är fyra år – årlig granskning först då bilen är äldre än tio år

2017-06-29 11:25

Ny föreskrift: Besiktning av fartyg

2017-06-22 14:00

Trafi har den 20 juni utfärdat en ny föreskrift om besiktning av fartyg. Föreskriften upphäver föreskriften med samma namn från 2013.

Barlastvattenkonvention och rapportering av koldioxidutsläpp påverkar sjöfarten

2017-06-20 08:00

Den internationella konventionen om barlastvatten och EU:s MRV-förordning om rapportering av koldioxidutsläpp inom sjöfarten medför krav på rederier.

Planering av trafiksäkerhetsprojekt på gång? Glöm inte att söka projektunderstöd

2017-06-19 16:00

Ansökningen för understöd för trafiksäkerhetsprojekt har öppnats för i år: ansökningar kan lämnas in fram till 1.9.2017. Understöd beviljas speciellt för projekt som behandlar säkerheten under skolresor och trafiksäkerheten för kommuninvånare ur ett välfärdsperspektiv.

Mina ärenden ur bruk ons 21.6 kl. 8.30–10

2017-06-19 11:00

Mina ärenden är ur bruk onsdag 21.6 kl. 8.30–10 på grund av underhållsarbeten.

Områden där flygning med drönare är förbjudet märks ut med skyltar i Helsingfors

2017-06-19 09:00

Flygtrafiksavtal för Finland och Iran

2017-06-16 08:00

Finland och Iran ingick ett flygtrafiksavtal 12.-14.6.2017.

Ny båt i kikaren? Lätt att kolla båtens uppgifter med registerbeteckningen

2017-06-15 16:25

Nya föreskrifter: uppdaterade versioner av den s.k. non-SOLAS-föreskriften och tillgänglighetsföreskriften

2017-06-15 16:00

Trafi har den 14 juni utfärdat nya föreskrifter om säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som omfattas av non-SOLAS-direktivet och om tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter.

Forskningsrön kring vintersjöfart utnyttjas också för utveckling av isklassföreskrifterna

2017-06-14 16:00

Trafi har sänt en ny version av isklassföreskrifterna på remiss tillsammans med ett utkast till ny föreskrift om förteckningen om isklassers motsvarighet. Syftet med de föreslagna ändringarna i isklassföreskrifterna är att förtydliga de nuvarande föreskrifterna. En helt ny sektion i utkastet till nya föreskrifter handlar om dimensioneringen av vridbara trustrar. I revisionen av föreskrifterna har nya forskningsrön utnyttjats.