Nyhet
 

Trafi efterlyser modiga öppningar för framtidens trafik

2013-10-25 18:00

"I framtiden kommer genombrotten i trafiken att göras utifrån nya aspekter och modiga öppningar", sade Trafiksäkerhetsverkets generaldirektör Kari Wihlman: "En modern myndighet gör detta möjligt. I egenskap av trafikmyndighet är vi på Trafi öppna för nya infallsvinklar och redo att arbeta aktivt för en ansvarsfull trafik i framtiden."

"Vi måste hitta nya modeller både på kort och på lång sikt. Nytänkande behövs när det gäller att utveckla prissättningen av trafiken, öka miljömedvetenheten, skapa nya trafiktjänster och säkerställa att Finland igen blir ett av de länder som har den bästa trafiksäkerheten", underströk Wihlman.

Aktuell information och ett bra grepp om helheten är nyckelfrågor i framtidens trafikinformationstjänster

I framtiden måste trafikinformationstjänsterna tillgodose kundernas behov snabbt och smidigt. Myndigheternas tjänster kommer att främja en ansvarsfull trafik och hjälpa både aktörerna och dem som rör sig i trafiken.

"Att utveckla tjänster som är lätta att använda och verkligen kommer till nytta är ett av Trafis främsta mål", konstaterade överdirektör Mia Nykopp i sitt anförande: "Förenkling och samarbete är nyckelbegreppen när vi tar fram framtidens tjänster."

Att informationen är förstklassig och kan utnyttjas är viktigt, även internationellt sett. "Tjänstepaketen fogas till trafikaktörernas processer. Ur kundernas synvinkel innebär det här att man sparar tid när myndighetsärenden som tidigare förutsatte besök på olika inrättningar kan skötas elektroniskt eller till och med automatiskt. Jag är övertygad om att vi genom att fokusera rätt kan utveckla trafikinformationstjänsterna i den riktning som visar på de viktigaste behoven", visualiserade Nykopp: "Vi gör kraftiga satsningar på samarbetet i branschen för att kunna introducera nya, banbrytande tjänster för hela befolkningen.”

Nya tekniker ger möjlighet att bygga upp ett nytt slags trafiksystem

Wihlman och Nykopp föreläste i dag 25.10.2013 på Trafis seminarium om trafikens status (Liikenteen tila). På evenemanget talade även trafikminister Merja Kyllönen.

Minister Kyllönen framhävde vikten av information, informationshantering och nya tekniska möjligheter. "Idag består plattformen för trafiken och trafiksystemet förutom den fysiska infrastrukturen även av information och informationshantering. Digitaliseringen och robotiseringen av samhället kommer tillsammans att möjliggöra uppbyggandet av ett helt nytt slags trafiksystem", förutspådde minister Kyllönen.

Den framtida trafiken kommer att medföra förändringar och ge nya möjligheter att färdas

”Trafikens framtid är förknippad med osäkerheter, men vissa saker vet man också med säkerhet. Under de kommande årtiondena kommer privatbilismen att genomgå stora förändringar allteftersom användningen av fossil olja i förbränningsmotorer stegvis upphör, hanteringen av bilar automatiseras och privatbilismen slutar öka”, sade Oras Tynkkynen, vice ordförande för riksdagens framtidsutskott och medlem i trafikutskottet (de gröna).

På seminariet talade även Finlands Näringsliv EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies om konkurrenskraft inom logistik.

På seminariet betonade Trafi följande aspekter med hänsyn till de olika trafikformerna i syfte att förbättra trafiksäkerheten.

På järnvägarna läggs fokus på säkerheten i plankorsningar, inom sjöfarten på utnyttjandet av kunskapskapitalet

När det gäller järnvägssäkerheten betonar Trafi vikten av att förbättra säkerheten i plankorsningar och att uppnå en klar och entydig kommunikation mellan järnvägsaktörerna liksom smidiga system för säkerhetsledningen. Till exempel för att minska plankorsningsolyckorna vore det särskilt viktigt att plankorsningar utifrån riskbedömningar i första hand elimineras på de ställen där största delen av olyckorna inträffar. 

Inom sjöfarten framhäver Trafi återigen möjligheten till inskräkningar av regleringen allteftersom aktörerna får mer ansvar och vikten av tillgången till sjöfartsinformation när det gäller att höja säkerheten, minska miljöpåverkan och förbättra säkerhetskulturen. Till exempel bör passagerarfartyg inom den inhemska trafiken få smidigare tillgång till säkerhetsledningssystem.

Inom luftfarten får förändringar inte äventyra säkerheten, inom vägtrafiken är det viktigt att utnyttja statistik

Sett ur luftfartens synvinkel handlar de centrala frågorna om kontinuerlig utveckling av säkerhetsledningen, kompromisslös ärlighet i rapporteringskulturen och om att var och en tar ansvar för säkerheten. Det är till exempel mycket viktigt för upprätthållandet av en bra utveckling av säkerheten att informationen i säkerhetsrapporterna inte filtreras.

När det gäller vägtrafiken ligger tonvikten på att minska olyckorna i den tunga trafiken, utnyttja statistik och insamlad data samt förnya fordonsbeståndet. Att skilja åt färdriktningarna med konstruktioner på vägar där hastigheten är över 80 km/h är ett exempel på en fråga som borde lyftas fram på nytt för grundlig granskning.

Evenemanget kan följas via Trafis webbplats på adressen www.trafi.fi/liikenteentila.

Mer information:
kommunikationsdirektör Anna Jokela, tfn 0400 439 955, anna.jokela(at)trafi.fi