Aktuellt
 

Aktuellt

Ämne: Luftfart

Trafi står igen värd för mötet om flygsäkerheten över Östersjön

2017-05-26 13.32

Införande av utbildningskrav gällande prestandabaserad navigering för IFR-piloter

2017-03-23 17.00

Stöd för att uppgradera radioutrustningen – anmäl dig till IAOPA

2017-03-09 11.00

Den kanalseparation som används i flygradion ändras till 8,33 kHz från början av år 2018, vilket förutsätter att radioutrustningen gradvis ska förnyas i hela Europa. IOAPA har ansökt om EU-stöd som sedan delas ut till allmän- och sportflygare för att uppgradera utrustningen. För att kunna få stödet ska man registrera sig på IOAPA:s webbplats.

Möte om flygsäkerheten över Östersjön beslutade ta fram nya rekommendationer för ökad flygsäkerhet

2017-03-02 17.32

Flygsäkerhetsmötet konstaterade att 2015 års rekommendationer har lett till en positiv utveckling i Östersjöområdet.

Trafi värd för möte om flygsäkerheten över Östersjön

2017-02-21 15.00

Ett expertmöte om flygsäkerheten över Östersjöområdet anordnas i Helsingfors den 2 mars 2017 i samråd med Internationella luftfartsorganisationen, ICAO. Ordförande för mötet är ledande sakkunnig Kari Siekkinen från Trafi.

Vintertips till dem som flyger till flygplatser i norr

2017-02-10 14.00

De mycket svåra vinterförhållandena på flygplatserna i norra Finland kräver mycket av såväl piloter som operatörer. Trafi och Finavia har tillsammans formulerat ett meddelande vars syfte är att hjälpa särskilt sådana aktörer som har mindre erfarenhet av vintriga flygplatser.

Den omarbetade RPAS-föreskriften skapar förutsättningar för experiment och för en utveckling av verksamheten

2016-12-28 07.00

Utgångspunkten för den omarbetade föreskriften om flygning av fjärrstyrda luftfartyg och modellflygplan har varit aktörernas egen säkerhetshantering och självreglering. Den tillåtande linjen i föreskriften skapar mycket möjligheter, men understryker samtidigt aktörens ansvar för säkerheten. Aktören ansvarar alltid för att flygningarna utförs säkert med hänsyn till omständigheterna och miljön.

Ändringar i Trafis avgifter 1.1.2017

2016-12-15 15.00

Flyga drönare blir populärare – uppgifter om yrkesmänniskor finns på Trafis webbplats

2016-11-30 16.00

Operatörer av fjärrstyrda luftfartyg ska anmäla sin verksamhet till Trafi innan verksamheten inleds. Hittills nästan 1 000 aktörer anmält att de använder fjärrstyrda luftfartyg för bruksflyg.

Omvälvningen inom trafiken kräver modiga initiativ och modiga aktörer

2016-10-14 20.00

”Det pågår en stor omvälvning i trafikbranschen. Digitaliseringen, automatiseringen, delningsekonomin och de nya tjänsterna förändrar trafikmarknaden överallt i världen", sade Trafis generaldirektör Kari Wihlman i dag den 14 oktober på intressentgruppsevenemanget Trafi 2016 på Finlandiahuset.

Kraven på nödradiosändare i flygdriftsförordningen ändras

2016-08-10 09.00

På remiss: Flygning av fjärrstyrda luftfartyg och modellflygplan, OPS M1-32

2016-08-09 14.00

Linjeflyg möjliga mellan Finland och Kuba

2016-08-04 09.00

Avtalet möjliggör direkta flyg och flyg via mellanlandningspunkter mellan länderna samt codeshare-samarbete.

Luftfartsavtalet mellan Finland och Kambodja fastställdes

2016-07-21 12.00

Avtalet möjliggör direkta flyg och flyg via mellanlandningspunkter mellan länderna samt codeshare-samarbete.

Ny föreskrift: OPS M1-31 Luftrum med transponderkrav

2016-07-15 12.24

Flygtrafiksavtal för Finland och Mexiko

2016-07-05 10.00

Finland och Mexiko ingick ett nytt, liberalt flygtrafiksavtal 1.7.2016.

Frågebank till allmänflygarnas teoriprov har publicerats

2016-06-09 17.00

En frågebank med frågor som används i myndighetens teoriprov för privatflygarcertifikat (PPL(A)) och flygcertifikat för lätta luftfartyg (LAPL(A)) samt en materialbank till allmänflygare är nu fritt tillgängliga på nätet

Ny luftfartsföreskrift om befrielse från skyldighet att ansöka om flyghindertillstånd

2016-06-07 10.00

På remiss: Flygverksamhet med luftfartyg under nationell reglering (OPS M2-11)

2016-05-26 18.00

Första radarkontrollerade flyghinderljus i bruk i Finland

2016-04-12 11.00

Trafi har publicerat Finlands nationella luftrumspolitik

2016-04-07 09.52

Föreskriften GEN M1-4 om händelserapportering inom luftfart har upphävts och ersatts med anvisning

2016-02-12 14.40

Ändring till luftfartsföreskriften om farliga områden

2015-11-11 17.00

Trafiksäkerhetsverket har den 9.11. utfärdat en ändrad föreskrift om luftfartens farliga områden (OPS M1-28). Föreskriften träder i kraft 12.11.2015.

Inga begränsningar för nattflyg på Helsingfors-Vanda på grund av buller

2015-10-22 12.00

Trafi inför inga verksamhetsbegränsningar för nattrafik på flygplatsen Helsingfors-Vanda eftersom flygplatsens målsättning för bullerbekämpning uppfylls utan nattliga begränsningar.

Luftfartens språkprov har förnyats

2015-10-14 14.00

Ny luftfartsföreskrift om flygning av obemannade luftfartyg och modellflygplan

2015-10-09 08.00

OPS M1-32, Flygning av fjärrstyrda luftfartyg och modellflygplan

2015-10-09 08.00

Föreskrift om upphävande av vissa luftfartsföreskrifter

2015-10-06 13.00

Trafiktillstånd för trafik mellan Finland och Kina kan sökas

2015-09-15 14.00

Trafiksäkerhetsverket meddelar att trafiktillstånd som berättigar till flygtrafik mellan Finland och Kina (Chongqing, Guangzhou och Xi’an) kan sökas.

Kommentarer till EASA:s principförslag för kommande lagstiftning om verksamhet med obemannade luftfartyg

2015-08-17 19.00

Europeiska byrån för luftfartsäkerhet, EASA, har den 31.7.2015 gett utt ett principförslag för kommande lagstiftning om verksamhet med obemannade luftfartyg. Kommentarer till förslaget kan nu lämnas till EASA.