Aktuellt
 

Aktuellt

Ämne: Sjöfart

Preciserade regler om vägning av containrar träder i kraft 1.7.2016

2016-04-27 10:13

Att anmäla containrars korrekta vikt till fartygets befälhavare hör till avlastarens viktigaste skyldigheter. På grund av anmälan av oriktiga uppgifter har containrar med över- och undervikt stuvats ombord på bekostnad av sjösäkerheten. Detta har lett till olyckor och miljöskador och till att containerstaplar rasat och containrar fallit överbord. Det har också inrapporterats allvarliga brister i fråga om uppgiven och verklig vikt hos containrar på fartyg som avgått från finländska hamnar.

Föreskriftsprojekt: Ändring av föreskriften om fartygspersonalens behörigheter

2016-04-22 11:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har startat ett föreskriftsprojekt i syfte att förtydliga bestämmelserna om arrangemangen under övergångsperioden (punkterna 8.4 - 8.6) i Trafis föreskrift om fartygspersonalens behörigheter som trädde i kraft 1.8.2014.

Fungerande sjötrafik är en central faktor för Finlands konkurrenskraft – seminariet Trafi Meri2016

2016-04-13 10:00

Sjötrafiken är en viktig del av ett fungerande och effektivt transportsystem och samtidigt en av de centrala faktorerna för Finlands konkurrenskraft.

Nytt datasystem för sjöfartens behörigheter

2016-04-04 15:00

Trafi har tagit ett nytt system i bruk som omfattar handläggning av yrkesbehörigheter och -certifikat samt sjömansregistret.

På remiss: utkast till föreskrift om fartygs stabilitet

2016-03-18 13:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) begär utlåtande om föreslagna ändringar i föreskriften om fartygs stabilitet, som trädde i kraft 1.3.2014. De föreslagna ändringarna inbegriper nya bestämmelser om tillslutning av fartygs lastportar (punkt 7) och en precisering av stabilitetskraven för mudderverk och fartyg som utför lyft (punkt 2.6). Punkterna i fråga har i föreskriftsutkastet markerats med gul färg.

Vi har tyvärr tekniska problem med e-tjänsten. Felsökning och reparationsarbete pågår. Vi beklagar de olägenheter problemen kan förorsaka.

2016-03-16 17:00

På remiss: Föreskrift om marin utrustning

2016-03-04 13:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) begär utlåtanden om ett utkast till föreskrift om genomförande och tillämpning av ändringar i bilaga A till direktivet om marin utrustning.

Föreskrift om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar träder i kraft 18.1.2016

2016-01-15 10:00

Trafiksäkerhetsverket Trafi utfärdade den 14 januari 2016 en föreskrift om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (TRAFI/10668/03.04.01.00/2015). Föreskriften träder i kraft den 18 januari 2016.

Återkallande av begäran om utlåtande

2015-12-11 11:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har beslutat återkalla sin begäran om utlåtande om ett utkast till föreskrift om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg.

Anbud för övervakning av svavelutsläpp från fartyg i finska vatten har publicerats

2015-12-10 12:00

På remiss: Föreskrift om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar

2015-12-04 10:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) begär utlåtanden om ett utkast till föreskrift om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar.

På remiss: Föreskrift om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg

2015-11-25 16:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) begär utlåtanden om ett utkast till föreskrift om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg.

Beslut om föreskriftsprojekt: Transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg

2015-11-13 12:00

Beslut om föreskriftsprojekt: Beviljande och förnyelse av styrsedel för lots, linjelotsbrev och dispens samt examina och provlotsning

2015-11-09 11:00

Beslut om föreskriftsprojekt: Fartygs dagböcker och anteckningarna i dem

2015-09-28 17:00

Föreskrift om serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar

2015-09-28 15:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) meddelade den 25 september 2015 en föreskrift om förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet.

Trafis tips om hur man gör lyckade båtaffärer

2015-08-21 14:00

Fram till utgången av juli 2015 hade sammanlagt 2 523 nya motorbåtar registrerats i Finland. När du köper en båt är det viktigt att du säkerställer att du med båten även får köpebrevet, användarhandboken samt försäkran om överenstämmelse för båt och motor.

Miljö och sjösäkerhet starka inslag i EU:s Östersjöstrategi

2015-07-20 10:00

Verksamhetsplanen för Europeiska unionens Östersjöstrategi förnyades våren 2015. I verksamhetsplanen har upptagits flera projekt som förbättrar säkerheten till sjöss. Finland har ledningsansvaret bland annat för de internationellt betydande projekten CompMon och Vessel Triage.

Ny föreskrift om marin utrustning träder i kraft den 14 augusti

2015-06-22 12:00

Trafiksäkerhetsverket utfärdade den 16 juni 2015 en ny föreskrift om genomförande och tillämpning av ändringar i bilaga A till direktivet om marin utrustning (TRAFI/21624/03.04.01.00/2014). Föreskriften träder i kraft den 14 augusti 2015.

Trafi kontrollerade passagerarfärjornas bogportar

2015-06-18 13:00

Tisdagen den 26 maj 2015 inledde Trafi extra kontroller av anlöpande ro-ro-passagerarfärjors bogportar i hamnarna i Helsingfors, Åbo, Nådendal, Mariehamn, Eckerö och Vasa. Den intensifierade kontrollen av bogportar pågick i två veckor. Vid kontrollerna upptäcktes några brister och dessutom bad Trafi rederierna lämna utredningar om gängse rutiner.

Totalt 53 personer omkom i sjötrafikolyckor i fjol

2015-06-16 11:00

År 2014 inträffade 1 932 sjötrafikolyckor, och i dessa omkom 53 personer. De två föregående årens positiva utveckling bröts således. På grund av det särskilt dystra slutet av året återgick antalet olyckor ungefär till långtidsmedeltalet. År 2014 var antalet olyckor 266 fler och antalet döda 6 fler än 2013.

Ny föreskrift om brandsäkerheten på fartyg träder i kraft den 1 juli

2015-06-16 11:00

Trafiksäkerhetsverket utfärdade den 12 juni 2015 en ny föreskrift om brandsäkerheten på fartyg (TRAFI/23041/03.04.01.00/2013). Föreskriften träder i kraft den 1 juli 2015.

Kvaliteten på uppgifterna i farkostregistret förbättras kontinuerligt

2015-06-05 15:00

Ett problem i farkostregistret har utgjorts av uppgifterna om motoreffekten som har avrundats till närmaste hela tal i kilowatt, fastän det ursprungligen var meningen att endast hästkrafterna avrundas. Trafi rättar dessa uppgifter som bäst.

Fallet m/s Rosella till åklagarprövning

2015-05-29 10:00

Trafi fick den 7 maj information om att Viking Lines m/s Rosella den 6 februari i år avgått från Mariehamn med bogvisiret olåst. Redan samma dag bad Trafi Viking Line om en utredning, som lämnades in den 13 maj.

Upphävande av föreskrift om skyddsinformation som ska ges av fartyg

2015-05-27 13:00

Trafiksäkerhetsverket har genom en föreskrift utfärdad den 22 maj 2015 upphävt Sjöfartsverkets föreskrift om skyddsinformation som skall tillhandahållas innan ett fartyg anlöper hamn (16.9.2005, Dnr 1519/30/2005). Föreskriften träder i kraft den 1 juni 2015.

Begäran om utlåtande angående utkast till föreskrift om genomförande och tillämpning av ändringar i bilaga A till direktivet om marin utrustning

2015-05-20 13:00

Trafiksäkerhetsverket Trafi begär utlåtande om ett utkast till föreskrift angående genomförande och tillämpning av ändringar i bilaga A till direktivet om marin utrustning.

Ny lag (584/2015) och förordning (589/2015) om fartygsapotek träder i kraft 15 maj

2015-05-13 14:00

Begäran om utlåtande angående utkast till föreskrift om serviceföretag

2015-04-28 11:00

Trafiksäkerhetsverket Trafi begär utlåtande om ett utkast till föreskrift vid namn Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för säkerhetsanordningar på fartyg och kraven på deras verksamhet.

Ny föreskrift om hyresbåtars utrustning träder i kraft den 1 maj

2015-04-27 10:00

Trafiksäkerhetsverket utfärdade den 24 april 2015 en ny föreskrift om hyresbåtars utrustning. Föreskriften träder i kraft den 1 maj 2015.

Begäran om utlåtande angående utkast till föreskrift om brandsäkerheten på fartyg

2015-04-24 10:00

Trafiksäkerhetsverket Trafi begär utlåtande om ett utkast till föreskrift om brandsäkerheten på fartyg. Genom föreskriften revideras den föreskrift om brandsäkerheten på fartyg som trädde i kraft den 1 januari 2013.