Aktuellt
 

Aktuellt

Ämne: Sjöfart

Sjösäkerhetsforskningen utnyttjar nya rön inom digitalisering och ny teknologi

2016-11-25 11:00

Östersjöns motorväg, innovationerna inom navigationstekniken, digitaliseringen och andra aktuella rön inom sjösäkerhetsforskningen var teman som lockade ett stort antal branschexperter till ett seminarium i Vanda i dag.

Antalet sjöolyckor har ökat

2016-11-25 09:00

Under perioden januari-september 2016 fick Trafi kännedom om 36 olyckor i finska farvatten där finska handelsfartyg var inblandade, vilket är mer än under hela fjolåret sammanlagt. På Trafi bedömer man att största delen av olyckorna berodde på bristande situationsmedvetenhet ombord. Bakgrunden till många olyckor tros vara brister i säkerhetskulturen.

Begäran om yttrande: Föreskrift om lotsexamina och provlotsning

2016-11-23 15:00

Trafi begär om yttranden angående ett utkast till föreskrift om lotsexamina och provlotsning (TRAFI/57228/03.04.01.00/2015).

Kalkylformler för islaster och brotthållfasthet samt alternativ för borrning av isvallar – forskning om vintersjöfart kan användas mångsidigt

2016-10-31 14:00

I undersökningsserien för vintersjöfart har nyligen färdigställts fyra nya undersökningar. De nypublicerade undersökningarna handlar om testning av brotthållfastheten av nodulärt gjutjärn som används i komponenter i framdrivningsmaskineriet på fartyg, utveckling av en kalkylmetod för islaster som riktas mot roderpropelleranordningar, mätning av resistansen mot ett fartyg vid fart i brutna isrännor samt alternativ till borrning för att mäta den del av isvallar och -rännor som ligger under vatten.

Omvälvningen inom trafiken kräver modiga initiativ och modiga aktörer

2016-10-14 20:00

”Det pågår en stor omvälvning i trafikbranschen. Digitaliseringen, automatiseringen, delningsekonomin och de nya tjänsterna förändrar trafikmarknaden överallt i världen", sade Trafis generaldirektör Kari Wihlman i dag den 14 oktober på intressentgruppsevenemanget Trafi 2016 på Finlandiahuset.

Svavelutsläppen i Östersjöområdet har minskat radikalt

2016-09-05 12:00

De striktare reglerna för svavelhalten i bränslen som trädde i kraft på Östersjön 1.1.2015 har gett resultat. Enligt en utredning som Meteorologiska institutet har gjort på uppdrag av Trafi framgår det att svavelutsläppen inom Östersjöområdet har minskat avsevärt. Sedan början av 2015 har den största tillåtna svavelhalten i marina bränslen varit 0,1 % mot 1,0 % därförinnan.

Ny föreskrift om registrering av farkoster

2016-08-24 12:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) utfärdade den 23 augusti 2016 en ny föreskrift om registrering av farkoster (TRAFI/194896/03.04.01.00/2016). Föreskriften träder i kraft den 26 augusti 2016.

Begäran om utlåtande: Lotsleder och lotsplatser

2016-07-13 15:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) begär utlåtanden om ett utkast till ny föreskrift om lotsleder och lotsplatser (TRAFI/6915/03.04.01.00/2016).

Tilläggstid för övergångsbestämmelserna som gäller vissa befälsbrev

2016-06-22 13:00

Man kan ansöka om behörighetsbreven för befälhavare i närtrafik, begränsat överstyrmansbrev och maskinchefsbrev ännu efter 31.12.2016 på basis av övergångsbestämmelserna. Dessutom kan Trafi nu godkänna all sjötjänstgöring som samlats in före 31.12.2016.

Begäran om utlåtande angående utkast till ny föreskrift om registrering av farkoster

2016-06-20 16:28

Ändringar i föreskriften om fartygspersonalens behörigheter träder i kraft 16.5.2016

2016-05-13 10:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har genom en föreskrift utfärdad 12.5.2016 ändrat punkterna 8.4 - 8.6 i föreskriften om fartygspersonalens behörigheter (TRAFI/13222/03.04.01.00/2013).

Ny föreskrift om fartygs stabilitet träder i kraft 1.5.2016

2016-04-29 11:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) meddelade 28.4.2016 en ny föreskrift om fartygs stabilitet.

Föreskrift: genomförande och tillämpning av bilaga A till direktivet om marin utrustning

2016-04-27 11:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) utfärdade den 25 april 2016 en ny föreskrift om genomförande och tillämpning av ändringar i bilaga A till direktivet om marin utrustning (TRAFI/25372/03.04.01.00/2016).

Preciserade regler om vägning av containrar träder i kraft 1.7.2016

2016-04-27 10:13

Att anmäla containrars korrekta vikt till fartygets befälhavare hör till avlastarens viktigaste skyldigheter. På grund av anmälan av oriktiga uppgifter har containrar med över- och undervikt stuvats ombord på bekostnad av sjösäkerheten. Detta har lett till olyckor och miljöskador och till att containerstaplar rasat och containrar fallit överbord. Det har också inrapporterats allvarliga brister i fråga om uppgiven och verklig vikt hos containrar på fartyg som avgått från finländska hamnar.

Föreskriftsprojekt: Ändring av föreskriften om fartygspersonalens behörigheter

2016-04-22 11:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har startat ett föreskriftsprojekt i syfte att förtydliga bestämmelserna om arrangemangen under övergångsperioden (punkterna 8.4 - 8.6) i Trafis föreskrift om fartygspersonalens behörigheter som trädde i kraft 1.8.2014.

Fungerande sjötrafik är en central faktor för Finlands konkurrenskraft – seminariet Trafi Meri2016

2016-04-13 10:00

Sjötrafiken är en viktig del av ett fungerande och effektivt transportsystem och samtidigt en av de centrala faktorerna för Finlands konkurrenskraft.

Nytt datasystem för sjöfartens behörigheter

2016-04-04 15:00

Trafi har tagit ett nytt system i bruk som omfattar handläggning av yrkesbehörigheter och -certifikat samt sjömansregistret.

På remiss: utkast till föreskrift om fartygs stabilitet

2016-03-18 13:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) begär utlåtande om föreslagna ändringar i föreskriften om fartygs stabilitet, som trädde i kraft 1.3.2014. De föreslagna ändringarna inbegriper nya bestämmelser om tillslutning av fartygs lastportar (punkt 7) och en precisering av stabilitetskraven för mudderverk och fartyg som utför lyft (punkt 2.6). Punkterna i fråga har i föreskriftsutkastet markerats med gul färg.

Vi har tyvärr tekniska problem med e-tjänsten. Felsökning och reparationsarbete pågår. Vi beklagar de olägenheter problemen kan förorsaka.

2016-03-16 17:00

På remiss: Föreskrift om marin utrustning

2016-03-04 13:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) begär utlåtanden om ett utkast till föreskrift om genomförande och tillämpning av ändringar i bilaga A till direktivet om marin utrustning.

Föreskrift om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar träder i kraft 18.1.2016

2016-01-15 10:00

Trafiksäkerhetsverket Trafi utfärdade den 14 januari 2016 en föreskrift om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (TRAFI/10668/03.04.01.00/2015). Föreskriften träder i kraft den 18 januari 2016.

Återkallande av begäran om utlåtande

2015-12-11 11:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har beslutat återkalla sin begäran om utlåtande om ett utkast till föreskrift om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg.

Anbud för övervakning av svavelutsläpp från fartyg i finska vatten har publicerats

2015-12-10 12:00

På remiss: Föreskrift om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar

2015-12-04 10:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) begär utlåtanden om ett utkast till föreskrift om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar.

På remiss: Föreskrift om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg

2015-11-25 16:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) begär utlåtanden om ett utkast till föreskrift om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg.

Beslut om föreskriftsprojekt: Transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg

2015-11-13 12:00

Beslut om föreskriftsprojekt: Beviljande och förnyelse av styrsedel för lots, linjelotsbrev och dispens samt examina och provlotsning

2015-11-09 11:00

Beslut om föreskriftsprojekt: Fartygs dagböcker och anteckningarna i dem

2015-09-28 17:00

Föreskrift om serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar

2015-09-28 15:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) meddelade den 25 september 2015 en föreskrift om förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet.

Trafis tips om hur man gör lyckade båtaffärer

2015-08-21 14:00

Fram till utgången av juli 2015 hade sammanlagt 2 523 nya motorbåtar registrerats i Finland. När du köper en båt är det viktigt att du säkerställer att du med båten även får köpebrevet, användarhandboken samt försäkran om överenstämmelse för båt och motor.