Aktuellt
 

Aktuellt

Ämne: Järnvägar

Begäran om utlåtande: Föreskrift om godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer

2017-12-13 11:00

Trafi begär utlåtanden om ett utkast till föreskrift om godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer.

Störningarna i e-tjänsten har åtgärdats

2017-11-24 11:00

Det har förekommit tekniska problem i Trafis e-tjänster på morgonen. Om du misstänker att ditt ärende inte blev färdigt behandlat i e-tjänsten, vänligen kontakta vår kundservice.

Störningar i webbtjänsten Katso

2017-09-28 10:00

Det kand uppstå avbrott för några kunder i webbtjänsten Katso.

Tekniska problem i Mina ärenden

2017-09-25 18:00

På grund av underhållsarbeten kan det uppstå korta avbrott i våra e-tjänster.

I en plankorsning är det alltid tåget som vinner

2017-07-14 10:30

De flesta plankorsningsolyckorna inträffar på sommaren och oftast i plankorsningar som är bekanta för vägtrafikanten. Kampanjen, som startar i dag, påminner om att det alltid är tåget som vinner i en plankorsning, och att det därför lönar sig att behandla plankorsningarna med respekt.

Selfies på spår kan döda - kampanjen påminner om farorna på järnvägar

2017-02-20 09:30

Trafi, Trafikverket, VR Group och Stationens barn rf startar en kampanj för säkerheten på järnvägar. Målet för kampanjen är att få framför allt unga att förstå att det är livsfarligt att vistas på järnvägar.

Ändringar i Trafis avgifter 1.1.2017

2016-12-15 15:00

Omvälvningen inom trafiken kräver modiga initiativ och modiga aktörer

2016-10-14 20:00

”Det pågår en stor omvälvning i trafikbranschen. Digitaliseringen, automatiseringen, delningsekonomin och de nya tjänsterna förändrar trafikmarknaden överallt i världen", sade Trafis generaldirektör Kari Wihlman i dag den 14 oktober på intressentgruppsevenemanget Trafi 2016 på Finlandiahuset.

Självmord i trafiken kan förebyggas

2016-09-19 12:30

Av självmorden i trafiken sker cirka två tredjedelar i spårtrafiken och en tredjedel i vägtrafiken. Detta framgår i en ny utredning av Trafi, kommunikationsministeriet, Trafikverket och Trafikskyddet. I arbetet för att förebygga självmord är det centrala en gemensam ambition, samarbete mellan olika aktörer och mångsidiga åtgärder. I förebyggandet av självmord i vägtrafiken kommer även en bedömning av körhälsan med som ett medel.

Dyster början på året i plankorsningar – antalet omkomna det högsta på tre år

2015-06-02 10:39

I år har redan fyra personer omkommit i plankorsningsolyckor. Detta är det högsta antalet sedan 2012. Trafikverket, polisen, Trafikskyddet och Trafi vill på den internationella plankorsningsdagen påminna om hur farliga plankorsningarna är. Då du är i en plankorsning, ta ingen risk utan vänta.

Ta med julfriden också i trafiken

2014-12-18 12:00

Brådska, stress och trafik är en dålig kombination, för att inte tala om trafik och alkohol. Stockningar och ökande trafikmängder utgör en särskild utmaning i jultrafiken.

På remiss: utkast till föreskrift om de standarder som avses i lagen om transport av farliga ämnen

2014-12-04 11:00

Trafiksäkerhetsverket begär utlåtande om ett utkast till föreskrift om de standarder som avses i lagen om transport av farliga ämnen. Remissvaren bör lämnas in senast 10.12.2014 per e-post till kirjaamo(at)trafi.fi och för kännedom till miina.gronlund(at)trafi.fi.

Smartteknik och ansvarskänsla nycklarna till avskaffande av regleringen

2014-10-24 10:00

”En ansvarsfull aktör och ett modernt utnyttjande av informationen gör det möjligt att avskaffa regleringen”, betonade Trafis generaldirektör Kari Wihlman under Trafis nu pågående seminarium om trafikens status (Liikenteen tila) i Helsingfors. De nya möjligheterna som informationen ger och utnyttjandet av en ny myndighetsbild syns i trafiken och i trafikarrangemangen nu och i framtiden.

Välkommen till Trafis informationsmöten för intressentgrupper!

2014-09-12 13:00

Trafi organiserar igen informationsmöten för intressentgrupper inom samtliga trafikslagen. På informationsmötena för år 2014 behandlas lagstiftnings- och föreskriftsprojekt samt andra aktuella teman. Dessutom diskuteras resultaten från en tidigare enkät för intressentgrupper om beredningen av föreskrifter i Trafi. Språket på informationsmötena är finska.

Har vi 50 onödiga dödsfall per år? Bort med tågpåkörningarna genom samarbete, attitydfostran och identifiering av fenomenet!

2014-09-12 09:00

I Finland blir i genomsnitt en person varje vecka påkörd av ett tåg. Påkörningarna till följd av olycksfall har blivit allt färre, men antalet självmordsolyckor har i genomsnitt varit detsamma från år till år. Påkörningarna som fenomen är likväl ett mycket sällan förekommande samtalsämne och likaså har debatten om möjligheterna att förebygga dem varit lam. En sameuropeisk studie som håller på att bli klar efterlyser konkreta åtgärder för att råda bot på problemet.

Dagens viktigaste stopp – i morgon den 3 juni firas den internationella plankorsningsdagen

2014-06-02 09:00

Alltför många personer dör eller skadas i plankorsningsolyckor. För att undvika en olycka måste du alltid vara uppmärksam och förbereda dig på att stanna, för tåget stannar inte. På den internationella plankorsningsdagen vill Trafikverket och Trafi påminna om att dagens viktigaste stopp kan vara att stanna vid en plankorsning.

Trafi: Säker resa för jultomten

2013-12-23 11:15

Luftrummet är reserverat, släden har kontrollerats och alla nödvändiga åkdon är besiktade. Trafi har säkerställt att under juletid får jultomten en säker resa, oavsett om han reser med flyg, med järnväg, till havs eller på de krokiga vägarna som leder från Korvatunturi.

Förenklingen av järnvägarnas regelverk ger aktörerna nya möjligheter att utveckla säkerheten

2013-12-23 11:00

Vid årsskiftet ersätter Trafiksäkerhetsverket Trafi den mer än tio år gamla järnvägsföreskriften gällande trafikering och säkerhetsutrustning med två nya, mer allmänna föreskrifter. Syftet med förnyelsen av föreskriften är att göra järnvägssystemets regelverk tydligare och samtidigt ge aktörerna inom järnvägstrafiken fler möjligheter att fungera effektivt och samtidigt ändå säkert.

Behovet av stödtjänster för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kommer att öka

2013-12-04 15:00

När befolkningen åldras ökar behovet av resetjänster för passagerare med nedsatt rörlighet inom såväl flyg-, tåg-, sjö- som bussresor. Även personer med funktionshinder ska kunna röra sig med alla trafikmedel utan hinder. Trafiksäkerhetsverket Trafi övervakar rättigheterna i trafiken för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och behandlar eventuella klagomål.

På land, till sjöss och i luften – var transporteras farliga ämnen?

2013-11-12 14:00

I Finland transporteras största delen farliga ämnen till sjöss, men även på vägarna och järnvägarna transporteras årligen betydande mängder farliga ämnen. Exakta uppgifter om transporten framgår av Trafiksäkerhetsverket Trafis nya statistik om transport av farliga ämnen, som är en fortsättning på Kommunikationsministeriet femårsutredningar som genomförts sedan 1987.

Trafi efterlyser modiga öppningar för framtidens trafik

2013-10-25 18:00

"I framtiden kommer genombrotten i trafiken att göras utifrån nya aspekter och modiga öppningar", sade Trafiksäkerhetsverkets generaldirektör Kari Wihlman: "En modern myndighet gör detta möjligt. I egenskap av trafikmyndighet är vi på Trafi öppna för nya infallsvinklar och redo att arbeta aktivt för en ansvarsfull trafik i framtiden."

Trafis organisation finslipas

2013-05-08 11:30

Trafiksäkerhetsverket Trafi har förnyat sin organisation med början 1.5.2013. Syftet med förnyelsen är att den ska förbättra organisationens funktion och utgöra ett stöd för Trafis strategiska mål som säkerhets- och miljömyndighet för trafiken.

Ändringar i de avgifter som tas ut av Trafi 1.1.2013

2013-01-09 10:00

En ny förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer trädde i kraft 1.1.2013. Förordningen gäller till utgången av 2015. En del av de avgifter som Trafi tar ut har höjts, en del har sänkts och en del har förblivit oförändrade. Avgifterna för prestationerna har också grupperats om.

Anna Jokela ny kommunikationsdirektör för Trafi

2012-12-21 10:00

Politices magister Anna Jokela har utsetts till ny kommunikationsdirektör för Trafiksäkerhetsverket Trafi. Kommunikationsdirektören har det övergripande ansvaret för Trafis kommunikation och samhällsrelationer samt verkar inom ämbetsverkets nätverk på det nationella och internationella planet. Kommunikationsdirektören svarar för genomförandet och utvecklingen av Trafis kommunikation och deltar i ledningen och utvecklandet av hela ämbetsverket som medlem i Trafis ledningsgrupp.

Kör försiktigt till julfirandet

2012-12-17 10:00

I år fördelar sig trafiken inför julen på tre dagar. Returtrafiken väntas vara som livligast annandag jul. Det växlande vädret och mörkret gör resan långsammare och ökar också risken för olyckor. Reservera alltså tillräckligt med extra tid för resan!

Tryggt i vintertrafiken

2012-11-07 09:00

Rörliga polisen, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi och Meteorologiska institutet vill fästa uppmärksamhet vid hur vintertrafiken fås att löpa tryggt. Vad kan vi göra för att undvika kedjekrockar i vinter? Hur kan dåligt väglag förutses? Löper trafiken på järnvägarna bättre än under tidigare år? Vad ska båtpassagerare beakta på vintern?

Trafis telefonnummer ändras 1.11.

2012-10-31 14:35

Trafiksäkerhetsverket Trafis telefonnummer ändras fr.o.m. 1.11.2012 i och med att verket övergår till statsförvaltningens nya gemensamma numrering. Det nya numret till Trafis växel är 029 534 5000.

Trafi publicerade en helhetsbild av säkerheten och miljöns tillstånd i trafiksystemet

2012-10-05 16:00

Trafiksäkerhetsverket Trafi samlar och analyserar information om säkerheten och miljöns tillstånd i trafiksystemet. Vid forumet Ansvarsfull Trafik i Helsingfors musikhus 3.10.2012 publicerade Trafi för första gången en heltäckande bild av säkerheten och miljöns tillstånd i trafiksystemet.

I väntan på detta… Leve trafiksäkerheten!

2011-11-21 15:00

Även en liten gärning förbättrar trafiksäkerheten, betonar den fleråriga Eläköön-kampanjen som arrangeras av flera olika myndigheter och organisationer. Kampanjen som omfattar alla trafik- och förflyttningsformer vill framhäva att en ansvarsfull trafikkultur angår alla.

Plankorsning – tåget stannar inte, stanna du

2011-06-09 12:54