Luftfart och hälsa
 

Luftfart och hälsa

Trafi

  • Ansvarar för den flygmedicinska myndighetsverksamheten i samarbete med de flygläkare (AME) som Trafi har godkänt och de flygmedicinska centrumen (AeMC, AeroMedical Centre).
  • Säkerställer att personer som söker sig till flygbranschen och de som redan arbetar i branschen har en hälsa som lämpar sig för uppgiften och har förmåga att agera säkert i sitt arbete.
  • Övervakar att kraven på funktionsförmåga och hälsa för yrkesverksamma inom luftfarten efterlevs.
  • Bedömer risker för flygsäkerheten och strävar aktivt efter att främja flygsäkerheten i samarbete med andra luftfartsaktörer.

Krav på funktionsförmåga och hälsotillstånd

Finland förpliktas av internationell och nationell lagstiftning som ställer krav på individens funktionsförmåga och hälsotillstånd och som gäller många av dem som arbetar inom luftfart.

Det finns mer omfattande och mer detaljerade internationellt bindande krav på piloter, flygledare och kabinbesättningen (ICAO Annex 1 som förpliktar FN:s medlemsstater samt EASA Part MED och EASA Part ATCO MED som förpliktar EASA:s medlemsstater).

En del allmänflygare (till exempel fallskärmshoppare och glidflygare) står helt utanför luftfartslagstiftningens krav på funktionsförmåga och hälsotillstånd.

Kraven på funktionsförmåga och hälsa för piloter, flygledare, flyginformatörer, kabinpersonal och personer som arbetar i markorganisationen med olika arbetsuppgifter som har direkt eller indirekt inverkan på flygsäkerheten fastställs också av luftfartslagen, strafflagen, lagen om företagshälsovård och arbetarskyddslagen.

I kommersiell flygtrafik förpliktas personalen (piloter och kabinbesättning) i europeiska flygbolag som flyger på över 8 km höjd också av den internationella föreskriften om uppföljning av rymdstrålning. I Finland ansvarar Strålsäkerhetscentralen för övervakningen (strålskyddslagen, strålsäkerhetsanvisning Strålsäkerhet vid flygverksamhet ST 12.4).

 
 

 

Sidan uppdaterad 22.08.2018