Sjöfart och hälsa
 

Sjöfart och hälsa

Hälsokrav 

De som hör till fartygspersonalen ska uppfylla hälsokraven för uppgiften i fråga för att kunna arbeta ombord på ett fartyg.

Genom ett läkarintyg av en sjömansläkare säkerställs det att de är medicinskt lämpliga för arbete på fartyg. Utgångspunkten är att läkarintyget gäller i två år från och med den dag det utfärdades. I undantagsfall kan läkarintygets giltighetstid begränsas exempelvis på grund av sjukdom. Ett läkarintyg som utfärdats för en person som är under 18 år gäller i ett år. Läkarintyg om färgseende gäller i sex år.

En person som arbetar på ett finländskt fartyg måste ha ett intyg från en godkänd sjömansläkare på att han eller hon är medicinskt lämplig för skeppsarbete.

När personen kommer in i branschen för första gången görs en så kallad första undersökning. För utrikesfart måste den första undersökningen utföras på en sjömanshälsovårdscentral. För inrikesfart kan den första undersökningen utföras av en sjömansläkare. Förnyad undersökning för både inrikes- och utrikesfart ska utföras av en sjömansläkare.

Sjömansläkare

I Finland finns omkring 450 av Valvira godkända sjömansläkare (Sjömansläkare och -hälsovårdscentraler).
Läkarintyg för fartygspersonal upprättas av en sjömansläkare och skickas till rederiet eller redaren. När man ansöker om behörighetsbrev ska läkarintyget för fartygspersonal lämnas in till Trafi som bilaga till ansökan.

Dispens

Enligt ansökan kan Trafi av synnerligen vägande skäl tillåta att någon anställs på ett fartyg trots att han eller hon vid den första undersökningen inte har ansetts vara lämplig för arbetet. Trafi kan också av särskilda skäl tillåta att någon fortsätter att arbeta på ett fartyg trots att han eller hon vid en förnyad undersökning inte har ansetts vara lämplig för arbete på fartyget.

Trafi kan bevilja tillstånd till undantag för högst två år i sänder och vid behov förena tillståndet med begränsningar och villkor för giltighetstiden, trafikområdet eller arbetsuppgifterna. Ett tillstånd till undantag för färgseende kan beviljas för högst sex år i sänder.

Ändringssökande

Ändring i beslut fattat av sjömanshälsocentralen eller en sjömansläkare kan sökas med en ansökan om dispens riktad till Trafi. Ett dispensbeslut som Trafi fattat kan överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Priser

Trafis dispensbeslut (både ett positivt och ett negativt) kostar 120 euro (moms 0 %).
Priset på ett läkarintyg för fartygspersonal som utfärdas av en sjömansläkare fastställs av sjömansläkaren och det regleras inte i Trafis avgiftsförordning.

 

Kontaktuppgifter

Trafikmedicinska enhetens kontaktuppgifter:
liikennelaaketiede(at)trafi.fi

Trafis allmänna kontaktinformation

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 22.02.2018