Sjöfart och hälsa
 

Sjöfart och hälsa

Sjömansläkarsystemet har ändrat i och med att lagen om transportservice trädde i kraft den 1 juli 2018. De viktigaste ändringarna är att godkännandet som sjömansläkare kommer att gälla för viss tid samt att myndighetsbefogenheten i fråga om godkännande av sjömansläkare och tillsyn över sjösäkerhetskompetens och avgörandeverksamhet överförs från Valvira till sjöfartsäkerhetsmyndigheten Trafi. Nytt är också att rättelse kan sökas av en sjömansläkares beslut samt sjömansläkarnas anmälningsplikt.

Hälsokrav 

De som hör till fartygspersonalen ska uppfylla hälsokraven för uppgiften i fråga för att kunna arbeta ombord på ett fartyg.

Genom ett läkarintyg av en sjömansläkare säkerställs det att de är medicinskt lämpliga för arbete på fartyg. Utgångspunkten är att läkarintyget gäller i två år från och med den dag det utfärdades. I undantagsfall kan läkarintygets giltighetstid begränsas exempelvis på grund av sjukdom. Ett läkarintyg som utfärdats för en person som är under 18 år gäller i ett år. Läkarintyg om färgseende gäller i sex år.

När personen kommer in i branschen för första gången görs en så kallad första undersökning. För utrikesfart måste den första undersökningen utföras på en sjömanshälsovårdscentral. För
inrikesfart kan den första undersökningen utföras av en sjömansläkare. Förnyad undersökning för både inrikes- och utrikesfart ska utföras av en sjömansläkare.

En person som arbetar på ett finländskt fartyg måste ha ett intyg från en godkänd sjömansläkare på att han eller hon är medicinskt lämplig för skeppsarbete.

Läkarintyg för fartygspersonal utfärdas av en sjömansläkare och skickas till rederiet eller redaren. När man ansöker om behörighetsbrev ska läkarintyget för fartygspersonal lämnas in till Trafi som bilaga till ansökan.

Sjömansläkare

Det finns omkring 450 godkända sjömansläkare i Finland. Befogenheten att godkänna och utöva tillsyn över sjömansläkarna övergick från Valvira till Trafi den 1 juli 2018.

Godkännandet för nu praktiserande godkända sjömansläkare löper ut den 1 juli 2020. Från och med den 1 juli 2018 kan de hos Trafi ansöka om ett nytt godkännande som sjömansläkare som gäller i fem år. Läkare som ansöker om sitt första godkännande efter den 1 juli 2018 ska kunna påvisa sin kompetens och ha en lämplig specialläkarexamen. Detta krav på specialläkarexamen gäller inte läkare som tidigare godkänts som sjömansläkare, så länge de utöver att påvisa sin kompetens dessutom ansöker om att förnya godkännandet före den 1 juli 2020.

Dispens

Enligt ansökan kan Trafi av synnerligen vägande skäl tillåta att någon anställs på ett fartyg trots att han eller hon vid den första undersökningen inte har ansetts vara lämplig för arbetet. Trafi kan också av särskilda skäl tillåta att någon fortsätter att arbeta på ett fartyg trots att han eller hon vid en förnyad undersökning inte har ansetts vara lämplig för arbete på fartyget.

Trafi kan bevilja tillstånd till undantag för högst två år i sänder och vid behov förena tillståndet med begränsningar och villkor för giltighetstiden, trafikområdet eller arbetsuppgifterna. Ett tillstånd till undantag för färgseende kan beviljas för högst sex år i sänder.

Dispensen är avsedd att sökas endast om sjömansläkaren anser att personen kan lämpa sig för fartygsarbete med vissa begräsningar eller då situationen av annan orsak kräver en
myndighetsbedömning. Om sjömansläkaren anser att personen som granskas är helt olämplig för sjömansarbete har personen som granskas rätt att lämna en begäran om omprövning till Trafi.

Ändringssökande

Ändring av beslut fattat av en sjömansläkare kan sökas hos Trafi genom begäran om omprövning. Trafis beslut med anledning av omprövningsbegäran och dispensbeslut som Trafi fattat kan överklagas hos förvaltningsdomstolen genom besvär.

Sjömansläkarens anmälningsplikt

Sjömansläkare är skyldiga att anmäla Trafi om de misstänker att en person som söker eller innehar ett persontillstånd inte uppfyller de hälsomässiga kraven för att få tillståndet. Det krävs att alla som hör till fartygspersonalen har ett persontillstånd som beviljats av Trafi (behörighetsbrev eller specialbehörighet) och därför gäller anmälningsskyldigheten utöver däcks- och maskinavdelningen även ekonomiavdelningen. Innan en anmälan görs ska sjömansläkaren informera den som ansöker
om eller innehar ett tillstånd om rätten att göra anmälan och om hälsotillståndets inverkan på funktionsförmågan. Den sjömansläkare som undersökt den som ansöker om eller innehar ett persontillstånd ska utan hinder av sekretessbestämmelserna på begäran ge Trafi uppgifter om omständigheter som eventuellt inverkar på erhållandet av eller giltigheten för ett tillstånd.

Priser

Godkännande av sjömansläkare 100 €/godkännandeperiod (även negativa beslut är avgiftsbelagda).

Trafis dispensbeslut (både ett positivt och ett negativt) kostar 120 euro (moms 0 %).
Priset på ett läkarintyg för fartygspersonal som utfärdas av en sjömansläkare fastställs av sjömansläkaren och det regleras inte i Trafis avgiftsförordning.

 

Kontaktuppgifter

Trafikmedicinska enhetens kontaktuppgifter:
liikennelaaketiede(at)trafi.fi

Trafis allmänna kontaktinformation

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 27.11.2018