Spårtrafik och hälsa
 

Spårtrafik och hälsa

Trafi gör upp hälsokraven och anvisningarna för hälsogranskningar av dem som arbetar med trafiksäkerhetsuppgifter inom järnvägstrafiken, och beviljar dem hälsodispenser. Trafi utbildar och godkänner yrkesutbildade personer, sakkunnigläkare och psykologer inom företagshälsovården verksamma inom järnvägstrafiken.

Hälsokrav, granskningar och dispenser

I spårtrafiken gäller hälsokraven alla personer som arbetar med trafiksäkerhetsuppgifter i järnvägssystemet samt personer som arbetar med installation och service av säkerhetsanordningar eller som säkerhetsmän. De uppgiftshelheter som räknas till trafiksäkerhetsuppgifterna är framförande av rullande materiel, växelarbete, trafikledning och ansvar för trafiksäkerhet vid banarbete.

Hälsoundersökningar

Personer som arbetar med trafiksäkerhetsuppgifter i järnvägssystemet, det vill säga med transport, ledning av växelarbete samt trafikledning, måste ha certifikat eller behörighet från och med slutet av 2017. Ett krav för att de ska beviljas är en bedömning – utförd av en sakkunnigpsykolog inom järnvägstrafiken – av huruvida vissa psykologiska krav uppfylls. Bedömningarna kan endast utföras av sakkunnigpsykologer inom järnvägstrafiken som är godkända av Trafi.

Hälsoundersökningen ska utföras innan personen börjar arbeta med uppgiften i fråga. Den som framför rullande järnvägsmateriel ska genomgå följande hälsoundersökning det år då personen fyller 25 år och därefter med minst tre års mellanrum fram tills personen fyller 55 år. Därefter ska undersökningen genomföras varje år.

De som installerar och underhåller säkerhetsanordningar och arbetar som säkerhetsmän samt i andra trafiksäkerhetsuppgifter har liksom de som framför rullande järnvägsmateriel följande hälsogranskning det år då personen fyller 25 år.

Därefter ska den periodiska hälsoundersökningen genomföras med minst fem års mellanrum, fram till dess att de fyller 40 år. Efter det ska hälsoundersökningar utföras med minst tre års intervaller fram till 61 års ålder och därefter varje år. Vid läkarundersökningarna används en blankett som har fastställts av Trafi.

Trafis tolkning av utförande av hälsogranskning vid byte av arbetsgivare

Enligt Trafis tolkning av den 9 februari 2015 ska en person som sköter om trafiksäkerhetsuppgifter i järnvägssystemet göra en hälsokontroll för arbetsplacering och bedömas av en sakkunnigläkare vid byte av arbetsgivare.
Trafiksäkerhetsverket anser dock att en sakkunnigläkare på begäran kan överväga möjligheten att ge ett nytt utlåtande om lämplighet för trafiksäkerhetsuppgifter utan en ny hälsokontroll för arbetsplacering, om personen som ska bedömas redan har ett giltigt utlåtande och arbetsuppgifterna förblir desamma, men arbetsgivaren byts ut. Då ska den nya arbetsgivaren kontakta sakkunnigläkaren och skicka Blankett för beskrivning av arbetsuppgiften, inför hälsoundersökning för järnvägssystem (RU5101) till sakkunnigläkaren. För att göra bedömningen ska sakkunnigläkaren få en ifylld och undertecknad Blankett för förhandsifyllning av den som undersöks, inför hälsoundersökning för järnvägssystem (RU5102), där vederbörande ger sakkunnigläkaren tillstånd att få tillgång till resultaten från föregående hälsoundersökning och tillhörande dokument.

Trafis tolkning gäller hälsokontroll för arbetsplacering som genomförs enligt bestämmelserna om järnvägstrafik och den tar inte ställning till exempel till undersökningar som görs på grundval av arbetarskyddslagen och lagen om företagshälsovård.

 

Dispens

Om en person inte till alla delar uppfyller de hälsokrav som uppgiften förutsätter, kan personen ansöka om dispens hos Trafi i enlighet med behörighetslagen. Enligt behörighetslagen kan Trafi av särskilda skäl tillfälligt eller för en viss tid bevilja dispens från uppgiftsspecifika behörighetskrav och krav på hälsotillståndet. Dispensen får inte äventyra säkerheten i järnvägstrafiken. Beslutet kan förenas med villkor och begränsningar för att trygga säkerheten.

Beslutet kan överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

 
 

 

Sidan uppdaterad 13.07.2018