Spårtrafik och hälsa
 

Spårtrafik och hälsa

Trafi utarbetar krav och rekommendationer beträffande hälsotillståndet för personer som utför trafiksäkerhetsuppgifter inom järnvägstrafiken. Trafi utbildar och godkänner också järnvägsläkare och -psykologer samt övervakar deras arbete. Hos Trafi kan dessutom rättelse av ett beslut som fattats av en järnvägsläkare eller -psykolog sökas.

Krav på hälsotillståndet

De hälsoundersökningar som krävs enligt lagen om transportservice som trädde i kraft den 1 juli 2018 samt kraven gällande hälsotillstånd och psykologisk lämplighet gäller endast förare av rullande materiel. För dem utförs hälsoundersökningar enligt lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och hälsotillståndskraven enligt denna lag tillämpas ännu till och med den 31 december 2018 då övergångsperioden löper ut. Från och med den 1 januari 2019 börjar man tillämpa kraven på hälsotillstånd enligt lagen om transportservice och utföra hälsoundersökningar av järnvägsläkare.

Från och med den 1 juli 2018 kräver lagen om transportservice inte att andra personer som arbetar i järnvägssäkerhetsuppgifter genomgår en hälsoundersökning av en järnvägsläkare eller en psykologisk lämplighetsbedömning. Trafi ger emellertid rekommendationer beträffande hälsotillstånd och lämplighet som ska fungera som ett stöd för den hälsomässiga lämplighetsbedömningen av personer som arbetar i dessa uppgifter.

Av en förare av rullande materiel krävs tillräckliga hälsomässiga verksamhetsförutsättningar för uppgiften. Förutsättningarna ska påvisas med ett läkarintyg som utfärdats av en järnvägsläkare. Det går inte att vara verksam som förare om en sjukdom, ett handikapp, en funktionsnedsättning eller annan nedsättning av funktionsförmågan eller annan motsvarande egenskap på ett väsentligt sätt försämrar förmågan att vara verksam som förare permanent eller tillfälligt.

Efter den 30 juni 2018 beviljar Trafi inte längre dispens gällande hälsotillstånd, utan en järnvägsläkare bedömer huruvida en förare av rullande materiel är lämplig för sin uppgift och en företagsläkare huruvida andra personer som arbetar i trafiksäkerhetsuppgifter är lämpliga. Dispens för förare av rullande materiel som beviljats tidigare på grund av hälsotillstånd förblir i kraft med de villkor som anges i tillståndet i fråga, om inte Trafi eller en järnvägsläkare bestämmer något annat utifrån resultaten av personens läkarundersökning.

Hälsoundersökningar

En hälsoundersökning ska göras innan en person inleder sitt arbete som förare av rullande materiel eller före praktik- eller utbildningsperioden som hör till lokförarutbildningen. Därefter görs en läkarkontroll för föraren med minst tre års mellanrum fram till 55 års ålder och därefter varje år, om inte järnvägsläkaren kräver att kontrollerna görs tätare. En läkarkontroll ska också alltid göras om det finns anledning att misstänka att förarens hälsotillstånd inte uppfyller kraven på hälsotillståndet.

Under övergångsperioden kan förare av rullande materiel genomgå den första återkommande kontrollen enligt det som fastställts i hälsoundersökningen som gjorts innan lagen trädde i kraft (den 1 juli 2018), dvs. i princip senast före utgången av det år när de har nått den angivna åldern. Därefter ska en hälsoundersökning som utförs av en järnvägsläkare alltid göras inom tre tre år (för personer som fyllt 55 inom ett år) efter föregående kontroll om inte järnvägsläkaren kräver att kontrollen görs tidigare.

Vid läkarundersökningarna används en blankett som har fastställts av Trafi. Den gamla blanketten används fram till den 31 december 2018 och därefter tas den nya blanketten för järnvägsläkarnas lämplighetsutlåtande i bruk.

Psykologisk lämplighetsbedömning

Lagen om transportservice kräver att förare av rullande materiel bedöms beträffande sin psykologiska lämplighet innan de inleder sitt arbete. En järnvägstrafikutövare kan kräva att den psykologisk lämpligheten bedöms även efter att föraren har övergått från en annan verksamhetsutövares tjänst.

En järnvägspsykolog gör en psykologisk personbedömning av en ny förare innan denna börjar arbeta som förare. Som föraruppgifter räknas också praktik- och utbildningsperioder som hör till uppgiften. En psykologisk personbedömning ska också göras om det finns anledning att misstänka att föraren inte har psykologisk kompetens för att sköta sina uppgifter.

Järnvägspsykologen ger utifrån resultaten från den psykologiska personbedömningen ett skriftligt utlåtande om förarens psykologiska lämplighet för uppgiften.

Ändringssökande

Rättelse av en lämplighetsbedömning som gjorts av en järnvägsläkare och -psykolog för förare av rullande materiel kan sökas hos Trafi och på Trafis beslut hos förvaltningsdomstolen.

Anmälningsskyldighet

Järnvägsläkare och -psykologer är skyldiga att anmäla Trafi om de misstänker att en förare av rullande materiel inte uppfyller de hälsomässiga kraven för att få tillstånd. Innan en anmälan görs
ska järnvägsläkaren och -psykologen informera om rätten att göra anmälan och om hälsotillståndets inverkan på förarens funktionsförmåga. Den järnvägsläkare som utfört undersökningen eller den järnvägspsykolog som utfört den psykologiska lämplighetsbedömningen av den som ansöker om eller innehar ett persontillstånd ska utan hinder av sekretessbestämmelserna på begäran ge Trafi uppgifter om omständigheter som eventuellt inverkar på erhållandet av eller giltigheten för ett tillstånd.

Krav på hälsotillståndet i stadsspårtrafiken

Förare av metro och spårvagn samt förare av ett fordon som används för underhåll av bannätet måste uppfylla hälsokraven enligt körkortslagen samt dess bifogade anvisningar som gäller för grupp 2. En metroförare måste dessutom ha normalt färgseende.

En trafikledare i metrotrafiken måste uppfylla hälsokraven enligt körkortslagen samt dess bifogade anvisningar som gäller för grupp 2. Därtill förutsätts normalt färgsinne av metrotrafikens trafikledare

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 17.10.2018