Periodisk besiktning
 

Periodisk besiktning

En periodisk besiktning är en besiktning som ska utföras för ett fordon med jämna intervaller då man kontrollerar fordonets skick och de uppgifter som införts i registret. Vid den periodiska besiktningen kontrolleras dessutom att fordonets skatter och avgifter har betalats.

Fordonet får inte användas i trafik om det inte har besiktats under den för fordonet fastställda besiktningsperioden.

Besiktningstidpunkt

Tidpunkten då fordonet ska besiktas nästa gång påverkas av fordonets ålder och fordonskategori. Information om när fordonet ska lämnas in för periodisk besiktning nästa gång finns

Besiktningsbestämmelserna som träder i kraft den 20 maj 2018 innebär att den periodiska besiktningen av person- och paketbilar samt av tunga fyrhjulingar görs med längre intervaller. Fordon övergår till det nya besiktningsintervallet efter att de besiktats första gången under den nya lagstiftningen (fr.o.m. 20.5.2018).

Läs om hur besiktningstidpunkten fastställs:

 

Reparationsuppmaningar

Reparationsuppmaningar som ges vid besiktningen sparas i fordonsinformationssystemet och skrivs ut i intyget. Reparationsuppmaningarna avlägsnas ur intyget vid nästa periodiska besiktning, om felen har åtgärdats.

Fel och brister som konstaterats vid besiktningen ska åtgärdas så snart som möjligt.

Mer information om besiktningens bedömningsgrunder

 

Underkännande vid periodisk besiktning, efterkontroll och användningsförbud

Fel och brister som konstaterats vid besiktningen ska åtgärdas så snart som möjligt.

Efterkontrollen av ett fordon som har underkänts vid en periodisk besiktning kan utföras på vilket besiktningsställe som helst inom en månad efter besiktningen. Om tiden för efterkontroll har löpt ut, ska besiktningen göras om helt.

 

Användning av ett fordon som underkänts i besiktningen i trafiken

Om fordonet lämnas in för periodisk besiktning under besiktningsperioden, får det användas i två månader efter att det underkändes i den periodiska besiktningen om felen har åtgärdats.

Om fordonet lämnas in för periodisk besiktning efter att besiktningsperioden löpt ut, har fordonet användningsförbud. Det är endast tillåtet att köra ett fordon som belagts med användningsförbud för reparation med tillstånd av besiktningsman eller med förflyttningstillstånd och utan tillstånd till efterkontroll eller för en ny periodisk besiktning som bokats på förhand.

Ett fordon som underkänts i efterkontrollen får inte användas förrän felen har åtgärdats. Efter att felen har åtgärdats ska fordonet genomgå ytterligare en periodisk besiktning. Ett fordon som underkänts i efterkontrollen får användas i högst två månader efter att det först underkändes i den periodiska besiktningen innan det lämnas in för en ny periodisk besiktning, om felen har åtgärdats.

Fordonet får inte användas i trafik om det har belagts med körförbud vid besiktningen. Det är endast tillåtet att köra fordonet för reparation och tillbaka till besiktningen med tillstånd av besiktningsmannen eller med förflyttningstillstånd.

 

Periodisk besiktning av ett avställt fordon eller ett fordon som vistats utomlands

Avställt fordon

Ett avställt fordon kan lämnas in för besiktning utan att man först gör en anmälan om påställning. En förutsättning för förflyttning av fordonet är att tid för besiktning har reserverats och att fordonet har en trafikförsäkring. Vid förflyttningen ska bilen ha registerskyltar fastsatta eller ha ett förflyttningstillstånd och förflyttningsmärken.

Det är endast tillåtet att köra fordonet raka vägen från förvaringsplatsen till besiktningen. Fordonet får förflyttas direkt från besiktningen till en förvarings- eller reparationsplats. Körtidsbestämmelserna för ett fordon som har underkänts i en besiktning (bl.a. två månaders körtid) tillämpas inte för fordon som har avställts.

Återregistrering av ett avställt fordon förutsätter inte en giltig periodisk besiktning. En giltig besiktning är dock en förutsättning för att fordonet ska få användas i trafik.

Ett fordon som vistats utomlands

Om fordonet har varit utomlands under hela besiktningsperioden, ska det besiktas senast en månad efter att det förts in i Finland. Ett intyg om att fordonet har varit utomlands ska medföras under färd.

 

Har du glömt när bilen ska besiktas?

Det enklaste sättet att kontrollera när din bil ska besiktas nästa gång är med hjälp av Trafis e-tjänst.

 

Rädgivning i besiktiningsärenden

Rådgivning i ärenden som gäller besiktning och fordonsteknik ges av besiktningsställena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 16.05.2018