Bilinteckning
 

Bilinteckning

Allmänt

Pantsättning av fordon som säkerhet för skuld

En bilinteckning gör det möjligt att inteckna vissa fordon i fordonsregistret som säkerhet för en skuld. För näringsidkare och företag är bilinteckning ett lämpligt sätt att skaffa säkerhet.

Endast registrerade fordon kan intecknas. Gäldenären ska även stå som ägare för det intecknade fordonet i registret.

Om fordonet på grund av mått, massa eller andra egenskaper är sådant att det inte kan registreras för användning i vägtrafik, och fordonet uppfyller det villkor som anges i 38 § i förordningen om registrering av fordon, kan fordonet registreras i det inteckningsregister som förs för inteckningsändamål. Mer om
inteckningsregistret nedan.

En bilintecknings rättsverkningar

Inteckningen är i kraft i tio år om den inte särskilt förnyas eller dödas. Pantsättaren har rätt att använda fordonet, och ett intecknat fordon kan byta ägare.

Avställning av ett intecknat fordon och fordonsskatt

Ett intecknat fordon får avställas.

Ett intecknat fordon får inte exportregistreras, överföras för registrering på Åland eller avregistreras utan att inteckningen dödas

Gravationsbevis och blanketter

Var och en har rätt att få uppgifter ur inteckningsregistret, som förs av en offentlig myndighet. Information om huruvida ett fordon är intecknat fås genom en fordonsregisterförfrågan. Närmare uppgifter om servituten för ett fordon finns i de avgiftsbelagda gravationsbevis som kan beställas av dem som handlägger bilinteckningsärenden. Beställning av gravationsbevis sker skriftligt per e-post.

Författningar

Den viktigaste författningen som gäller bilinteckning är lagen om inteckning i bil (810/1972).

 

Inteckningsbara fordon

En bilinteckning kan fastställas i följande fordon om de är införda i fordonstrafikregistret:

 • bussar (M2 och M3)
 • lastbilar (N2 och N3)
 • släpvagnar som godkänts för koppling till lastbil (O3-O4
 • specialbilar (dessa fordonsslag har inte använts efter 1.1.1993)
 • traktorer
 • motorredskap.

Obs! Personbilar (M1) och paketbilar (N1) kan inte intecknas.

Vissa fordon som inte kan användas i trafik är inteckningsbara. Ett sådant fordon måste införas i inteckningsregistret innan inteckningen fastställs. Detta gäller följande fordon:

 • lastbilar, släpfordon som godkänts för koppling till lastbil, bussar, traktorer och motorredskap, om fordonets mått eller massa överskrider de värden som är tillåtna i vägtrafik och/eller
 • motorredskap som är byggda eller utrustade för skördebärgning eller väghållning, motorredskap som är byggda eller utrustade för underhåll av skidbackar och skidspår, andra terrängfordon än snöskotrar som är byggda eller utrustade för underhåll av skidbackar och skidspår, svävare samt motorredskap och traktorer som är avsedda att styras av gående;
 • traktorer och motorredskap med en egenmassa av minst 10 000 kilogram som är byggda eller utrustade för skogsvård; och
 • traktorer och motorredskap med kompakta däck eller larvfötter och en egenmassa av minst 10 000 kilogram.
 

Inteckningsregistrering

Det är möjligt att för inteckning införa ett fordon i ett inteckningsregister, om fordonet vad gäller mått, massa eller andra egenskaper är sådant att det inte kan registreras för användning i vägtrafik. Dessutom ska fordonet uppfylla villkoret i 38 § i förordningen om registrering av fordon.

Inteckningskontroll av fordonet utförs på ett besiktningsställe, som ger ett intyg för inteckningsregistreringen. Inteckningsregistrering utförs av Trafis enhet för fordonsinteckningar.

Följande registreringsdokument ska fogas till ansökan om registreringsinteckning:

 • intyg över inteckningskontroll (både anmälningsdel och teknisk del i original)
 • import- eller tillverkningsbevis (en kopia räcker)
 • överlåtelsebrev eller annat motsvarande dokument av vilket det framgår att äganderätten övergått till den ägare som nu antecknas i registret (en kopia räcker).

Ansökan om registreringsinteckning med bilagor skickas till Trafi per post. Samtidigt ska ansökan om inteckning i bil med bilagor skickas.

Alla förutsättningar för registrering och inteckning måste uppfyllas för att fordonet ska kunna införas i inteckningsregistret och intecknas.

 

Ansökan om bilinteckning

En bilinteckning kan fastställas till säkerhet för betalning av en skriftlig förbindelse på ett visst penningbelopp. I praktiken utgörs skuldförbindelsen i allmänhet av ett innehavarskuldebrev.

Bilteckningens fastställande antecknas i skuldebrevet och fordonets registerdata uppdateras med motsvarande uppgifter. Efter uppdateringen finns följande uppgift i de utskrivna registreringsbevisens anmärkningsuppgifter: "Fordonet intecknat”. Ett nytt registreringsbevis skrivs inte automatiskt ut när en inteckning fastställs för ett fordon.

Inteckningen fastställs på ansökan enligt de villkor som gäldenären och borgenären överenskommit. Trafi är registrerande myndighet i inteckningsärenden. Samtidigt ska Trafi övervaka att avtalet är upprättat enligt gällande författningar och att alla parters intressen tryggas.

En ansökan om fastställande av bilinteckning kan tas till behandling när ansökan innehåller tillräckligt med faktauppgifter, ansökan har undertecknats samt behörigheten att ingå en skuldförbindelse och att ansöka om inteckning kan bestyrkas.

En inteckning i ett fordon kan sökas för flera skuldebrev samtidigt. Detta är exempelvis tillämpligt när man vill fördela den panträtt som inteckningen ger på flera borgenärer. Olika skuldebrev kan ha olika villkor och olika säkerhetstagare.

Ett skuldebrev kan vara intecknat i endast ett fordon åt gången. Om man exempelvis vill inteckna en lastbil och en släpvagn måste separata innehavarskuldebrev gällande bilinteckning upprättas för båda fordonen. Flera separata inteckningar kan fastställas för ett och samma fordon.

Tidpunkten för inteckningsärendets avgörande är den dag då inteckningsansökan anhängiggörs hos Trafi. Därför kan ett inteckningsärende inte avgöras utifrån en åtgärd som vidtas eller ett beslut som fattas efter den dag då ärendet anhängiggjordes, om inte ärendet har varit anhängigt t.ex. i handelsregistret innan inteckningsärendet anhängiggjordes hos Trafi.

Den som är missnöjd med ett beslut som fattats i ett inteckningsärende kan överklaga hos Helsingfors hovrätt.

 

Ansökningshandlingar

Ansökan

Ansökan om inteckning ska göras skriftligt. I ansökan ska anges sökande, eventuellt ombud, gäldenär och kontaktuppgifter. Ansökan ska dateras och undertecknas, och skuldebrevet och det fordon som ska intecknas ska identifieras tillräckligt noggrant.

Åtminstone följande uppgifter om fordonet ska anges:

 • fordonsslag (buss, lastbil, släpvagn, traktor, motorredskap)
 • märke (t.ex. Sisu, Scania, Närko osv.
 • registreringsnummer
 • fullständigt tillverkningsnummer.

Av skuldebrevet ska åtminstone framgå:

 • kapital
 • eventuell årlig ränta
 • eventuella kostnader för förnyelse av inteckning och/eller indrivning av skuld.

Om uppgifterna i ansökan och skuldebrevet eller någon annan handling som påverkar inteckningen avviker från varandra, avgörs ärendet enligt de lägre beloppen.

Om den borgenär som är sökande önskas som säkerhetstagare ska detta begäras i ansökan. I annat fall fastställs inteckningen på innehavaren.

Om inteckning i fordonet söks för flera skuldebrev, ska förmånsrättsordningen anges i ansökan.

Den postadress till vilken handlingarna ska återsändas ska anges i ansökan.

Det rekommenderas att ansökan upprättas på Trafiks blankett.

Skuldebrev

Av skuldebrevet ska framgå:

En förbindelse som innehåller en förbindelse att betala skuldebrevets kapital, ränta och kostnader till skuldebrevets innehavare.Fordonet ska identifieras i skuldebrevet med samma uppgifter som i ansökan.Samtycke till inteckning, där gäldenären samtycker till att skuldebrevets innehavare har rätt att söka inteckning i det fordon som anges i skuldebrevet för betalning av skuldebrevets kapital, ränta och eventuella kostnader för förnyelse av inteckning och/eller indrivning av skuld.Separat samtycke av ägaren, om fordonets ägare är någon annan än skuldebrevets undertecknare eller om gäldenären har undertecknat ett innehavarskuldebrev gällande bilinteckningen innan äganderätten till fordonet har börjat gälla. Ett samtycke kan också lämnas på ett separat dokument.Ort och datum.Underskrift och namnförtydligande. Den som undertecknar för ett företags räkning ska ha rätt att teckna firma.Vittnen. Två personer ska bevittna skuldebrevet med underskrift och namnförtydligande.

Det rekommenderas att skuldebrevet upprättas på Trafis blankett.

Ägarens samtycke

Om den som undertecknat skuldebrevet inte äger det fordon som intecknas eller om skuldebrevet endast anger en del av de ägare som införts i fordonsregistret, ska samtycke av fordonets ägare/övriga ägare begäras för inteckningen. Samtycke kan ges i det separata fältet ”Fordonsägarens samtycke” i nedre
delen av skuldebrevet.

Samtycket ska dateras och undertecknas och bestyrkas av två personer. Även vittnenas underskrifter ska förses med namnförtydliganden.

För den fordonsägare som ger sitt samtycke behövs samma utredning som för gäldenären. Om t.ex. skuldebrevet undertecknats av ett aktiebolag och ägarens samtycke lämnas av ett annat aktiebolag ska ett protokollsutdrag från styrelsemötena i båda bolagen fogas till ansökan.

Protokoll

Ett aktiebolag, ett andelslag och en registrerad förening ska lämna ett utdrag ur det mötesprotokoll där erkännandet av skuldförbindelsen (innehavarskuldebrevet) och beslutet om inteckning ingår.

Av protokollsutdraget ska framgå att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört.

I beslutet att erkänna det pantskuldebrev som bilinteckningen gäller ska skuldebrevets slag, kapital och årliga ränta samt eventuella indrivnings- och förnyelsekostnader anges.

I beslutet om inteckning ska det fordon som intecknas identifieras (fordonsslag, märke, registreringsnummer och tillverkningsnumret i sin helhet).

Protokollmall

Fullmakt

Om ansökan om bilinteckning undertecknas av någon annan än den sökande måste ombudet förete en fullmakt utfärdad av den sökande. En rättegångsfullmakt in blanco är tillräcklig som fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än tre månader när ansökan anhängiggörs hos Trafi. Ett företags fullmakt kan undertecknas endast av sådana personer som har rätt att teckna firma.

Fullmaktens underskrifter ska förses med namnförtydliganden.

En fullmakt är inte nödvändig om ansökan för den sökandes räkning undertecknas i enlighet med de firmateckningsrätter som anges i handelsregistret.

 

En mall för protokollet

Dokumentmall

 

Hinder för inteckning

En inteckning kan inte fastställas för ett fordon om det finns en fastställd eller sökt företagsinteckning i fordonsägarens hela egendom eller i delar av egendomen.

En bil kan inte intecknas om den är utmätt, beslagtagen, belagd med försäljnings- och skingringsförbud eller ingår i till konkurs avträdd egendom. Bilar som ingår i en företagssanering eller skuldsanering kan inte intecknas utan utredarens tillstånd.

Hindret kan avlägsnas av den myndighet som uppställt det. Om förvaltaren av ett konkursbo har överlåtit fordonet eller fordonet har sålts genom exekutiv auktion eller fri försäljning genom en utsökningsmyndighets försorg, ska behöriga överlåtelsehandlingar (anmälningsdelen eller annat dylikt överlåtelsebevis undertecknat av boförvaltaren eller utsökningsmyndigheten samt ett skriftligt förordnande av boförvaltaren) sändas per fax till Trafis enhet för fordonsinteckningar, som avlägsnar försäljningsförbudet ur uppgifterna för fordonet. Efter detta kan ett besiktningsställe genomföra ägarbytet.

 

Förnyelse

En inteckning gäller i tio år från den dag då den fastställdes. Inteckningen måste förnyas under giltighetstiden om man önskar att den ska fortsätta gälla. En inteckning kan också förnyas delvis.

Den som besitter skuldebrevet i original kan ansöka om förnyelse av inteckningen. Separata samtycken behövs inte. En inteckning som är fastställd för flera skuldebrev kan även förnyas för endast ett eller några skuldebrevs del. För de övriga skuldebrevens del förfaller inteckningen när tio år och en dag förflutit efter inteckningens fastställande.

En inteckning förnyas genom att man lämnar in en ansökan om förnyelse samt skuldebrevet i original till Trafi. Ansökan ska innehålla en begäran om förnyelse av inteckningen samt fordonets registreringsnummer och tillverkningsnummer. Ansökan ska dateras och undertecknas. Den adress till vilken handlingarna ska återsändas ska anges i ansökan.

Den som undertecknar ansökan ska ha rätt att teckna firma. Om den sökande är en bank undertecknas ansökan för bankens räkning av de behöriga personer som angetts i handelsregistret (vanligen två personer tillsammans).

Den sökande kan dessutom i ansökan om förnyelse framföra bl.a. att:

 • säkerhetstagaren förblir den samma
 • den som ansöker om förnyelse registreras som säkerhetstagare eller
 • endast innehavaren registreras som säkerhetstagare.
 

Dödande

En inteckning dödas genom att man lämnar in en ansökan om dödande av inteckningen samt skuldebrevet i original till Trafi. En inteckning kan också dödas delvis. En förfallen inteckning behöver inte dödas.

Den som besitter skuldebrevet i original kan ansöka om att inteckningen dödas. Separata samtycken behövs inte. I ansökan om dödande ska ingå en begäran om dödande av inteckningen samt fordonets registreringsnummer och tillverkningsnummer. Ansökan ska dateras och undertecknas. Den adress till vilken handlingarna ska återsändas ska anges i ansökan.

Den som undertecknar ansökan ska ha rätt att teckna firma. Om den sökande är en bank, undertecknas ansökan för bankens räkning av de behöriga personer som angetts i handelsregistret.

Innehavarskuldebrevet i original ska fogas till ansökan. Om innehavarskuldebrevet i original har förkommit kan inteckningen dödas när innehavarskuldebrevet har dödats i tingsrätten. I så fall ska en bestyrkt kopia av tingsrättens beslut om dödande av handling fogas till inteckningsansökan.

Vid dödande av inteckning skrivs ett nytt registreringsbevis inte automatiskt ut. Om kunden vill, kan han eller hon hämta ett nytt registreringsbevis, där inteckningsuppgiftera inte syns, från besiktningsstället. Registreringsbeviset är avgiftsbelagt.

 

Ändringar i intreckningsregistret

Efter att en inteckning har fastställts är det möjligt att göra vissa avgiftsbelagda ändringar i inteckningsregistret.

Säkerhetstagare

Skuldebrevets innehavare kan ändras i inteckningsregistret med en skriftlig ansökan. I ansökan ska begäras att innehavaren byts ut. Dessutom ska anges åtminstone den dag då inteckningen fastställdes och beslutets nummer, fordonets registreringsnummer och tillverkningsnummer samt vem som önskas som skuldebrevets innehavare, liksom den adress till vilken handlingarna ska återsändas. Innehavarskuldebrevet i original ska fogas till ansökan.

Förmånsrättsordning

Inteckningarnas förmånsrättsordning kan ändras i inteckningsregistret. En ändring av förmånsrättsordningen begärs med en skriftlig ansökan, inklusive en tillräcklig utredning om önskad förmånsrättsordning och nödvändiga samtycken. Fordonet ska identifieras i ansökan med registreringsnummer och tillverkningsnummer. Ansökan ska dateras och undertecknas. Den adress till vilken handlingarna ska återsändas ska anges i ansökan. Alla intecknade skuldebrev där förmånsrätten ändras ska bifogas till ansökan i original.

 

Prislista

Trafi är ett nettobudgeterat verk som för sina prestationer tar ut avgifter som motsvarar kostnaderna. De avgifter som tas ut för bilinteckningsbeslut fastställs, liksom övriga förrättningsavgifter, genom beslut av kommunikationsministeriet och Trafi.

Avgifter för bilinteckningsprestationer:

 • Fastställande av inteckning 80 euro
 • Andra beslut som gäller inteckningsärenden 45 euro:
  • förnyelse av inteckning
  • dödande av inteckning
  • negativt beslut
 • Gravationsbevis 27 euro
 

 

Författningar

Lagen om inteckning i bil (810/1972) (Finlex)

 

Kontaktinformation

Rådgivning i bilinteckningsfrågor telefon 029 534 5100 (lna/msa)

Trafiksäkerhetsverket Bilinteckningsärenden
PB 9, 96101 ROVANIEMI

 

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 28.08.2018