Fordonskategorier
 

Fordonskategorier

Fordon är indelade i baskategorier och underklasser. Fordon för specialbruk är indelade i ytterligare kategorier (t.ex. husvagnar)

Bil

Med bil avses ett för person- eller godtransport eller för en bestämd specialuppgift konstruerat motorfordon som har minst fyra hjul eller band och vars största konstruktiva hastighet är högre än 25 km/h.

Personbil (M1)
En för persontransport avsedd bil med plats för högst åtta personer utöver föraren.

Buss (M2 och M3)
En för persontransport avsedd bil med plats för fler än åtta personer utöver föraren; totalmassan för ett fordon i kategori M2 är högst 5 ton och för ett fordon i kategori M3 över 5 ton.

Paketbil (N1)
En för godstransport avsedd bil med en totalmassa på högst 3,5 ton. Varulasten bör vara större än personlasten (68 kg).

Lastbil (N2 och N3)
Ett för godstransport avsett fordon med en totalmassa som är större än 3,5 ton; lastbilarna i kategorin N2 har en totalmassa som är högst 12 ton och i kategori N3 en totalmassa som är större än 12 ton. Lastkorgen bör vara konstruerad i enlighet med beslutet om lastkorgar till fordon. En lastbil har plats för högst åtta passagerare utöver föraren.

Detaljerade kategorier och skattefrihet
Om detaljerade definitioner av bilar (t.ex. underklasser för terrängbilar, bussar och paketbilar) stadgas i kommunikationsministeriets förordning om bilars och och släpvagnars konstruktion och utrustning (2002/1248) 2 kapitel.

Vid klassificeringen av M- och N-kategorierna anses det för en specialuppgift konstruerat fordons tillbehör, så som kran, betongpump och serviceutrustning, motsvara gods.

Bilskattelagen (1994/1482) stadgar vid behov om beskattningen av fordon som är fria från bilskatt eller villkoren för nedsatt skatt som en följd av konstruktion, mått eller övriga förutsättningar.

Moped och motorcykel

Motorcykel
Med motorcykel (kategori L3 och L4) avses ett tvåhjuligt motorfordon utan sidvagn (L3) eller ett sådant fordon försett med sidvagn (L4) med en förbränningsmotor som är större än 50 cm3 eller dess största konstruktiva hastighet är 45 kilometer/timme.

Moped
Moped är ett tvåhjuligt (L1) eller trehjuligt (L2) motorfordon vars största konstruktiva hastighet är högst 45 kilometer/time.

En moped har en högst 50 cm3:s förbränningsmotor och motoreffekten överstiger inte 4 kW ifråga om någon annan motor än en elmotor. En moped med låg effekt är en tvåhjulig moped försedd med pedaler, vars största konstruktiva hastighet är 25 kilometer/timme och vars maximala motoreffekt är 1 kW.

Allt sedan 15.10.2005 har det varit möjligt att transportera även vuxna passagerare på moped, förutsatt att det i registerutdraget finns ett omnämnande om passagerarplats. Med moped som inte är avsedd för passagerartransport är det tillåtet att transportera ett högst 10 år gammalt barn, förutsatt att det för barnet finns ett ändamålsenligt säte och tillbörlig skyddsutrustning för ben och fötter.

Cykel
Cykel är ett för transport av en eller flera personer eller gods konstruerat fordon som har minst två hjul samt pedaler eller vevanordningar och som saknar motor. En cykel kan även vara försedd med en högst 250 W:s elmotor som fungerar endast vid trampning och som kopplas ur funktion när hastigheten stiger till 25 kilometer per timme.

Tre- och fyrhjuling samt lätt fyrhjuling

Trehjuling (L5e)
Ett motordrivet fordon med högst tre symmetriskt placerade hjul och försett med motor med en slagvolym på över 50 cm3 för förbränningsmotor eller med en konstruktiv hastighet på högst 45 kilometer i timmen.

Lätt fyrhjuling (L6) ”mopedbil”
Ett fyrhjuligt fordon vars oalstade massa är mindre än 350 kg utan hänsyn till massan hos drivbatterierna och vars största konstruktiva hastighet är högst 45 kilometer i timmen. Slagvolymen hos en ottomotor är högst 50 cm3 eller motoreffekten i fråga om någon annan motor än en ottomotor överstiger inte 4 kW.

Fyrhjuling (L7e)
Ett fyrhjuligt motordrivet fordon med en olastad massa på högst 400 kg eller högst 550 kg för varumopeder, i fråga om eldrivna fordon i bägge fallen utan hänsyn till massan hos drivbatterierna och med en motoreffekt på högst 15 kW.

Terränghjulingar
Fordonslagen känner inte till andra benämningar på terränghjulingar. Övriga fyrhjulingar som är EG-typgodkända följer de regler som gäller för fordonet enligt registreringsförpliktelsen i allmän vägtrafik:
trehjulig moped (L2e), trehjuling (L5e), lätt fyrhjuling (L6e) eller fyrhjuling (L7e).

Örviga terränghjulingar är terrängfordon och kan därmed inte registreras för allmän vägtrafik.

Traktor, motorredskap och terrängfordon

Traktor
Traktor är ett fordon som är särskilt konstruerat för jord- och skogsbruk, försett med arbetsredskap och avsett att dra släpvagnar. Traktorer klassificeras i flera olika grupper beroende på konstruktion.

Till klasserna T1, T2 ochT3 räknas EG-typgodkända traktorer på hjul. De vanligaste jordbrukstraktorerna hör till grupp T1. De har en tillåten maximihastighet på 40 km/h och egenmassa på högst 600 kg De traktorer som hör till kategorierna T2 och T3 är till mått och massa mindre än traktorerna i klass T1.

Innan traktorerna blev EG-typgodkända typgodkändes traktorerna nationellt. Fordonsklassen för dessa traktorer är T.

Till grupp C räknas traktorer som drivs och styrs med hjälp av band och typgodkänns nationellt. Bandtraktorer i klass C är dock mycket sällsynta i Finland.

Trafiktraktor är en nationell fordonsklass med en högsta tillåten hastighet på 50 km/h. En trafiktraktör bör alltid registreringsbesiktas oavsett om den är nationellt typgodkänd eller inte. Trafiktraktorer är vanligen varianter av jordbrukstraktorer med en hastighet på 40 km/h. Kraven på tilläggsutrustning i jämförelse med övriga traktorer gäller främst bromsarna och stänkskydd för däcken. För att köra trafiktraktor krävs körkort i klass C.

Till gruppen traktorer räknas inte maskiner som är särskilt konstruerade för skogsindustrin, i likhet med sladdtraktorer, lasttraktorer eller skogsmaskiner byggda på underreden för jordbearbetningsmaskiner. Dessa fordon är motorredskap.

Detaljerade traktorklassificeringar återfinns i Fordonslagen (1090/2002) 14§. §. Om släpvagnar eller övriga släpanordningar som kopplas till traktorer stadgas om i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992).

Motorredskap
Motorredskap är ett fordon som är konstruerat för att utföra arbete. Till motorredskap räknas exempelvis grävmaskiner, kranar och sopmaskiner. Motorredskapets högsta tillåtna hastighet är 40 km/h. Motorredskap för underhåll av väg får dock hålla en hastighet på över 40 km/h. Det andra undantaget är dragtruckar i hamnar med en konstruktiv hastighet på högst 50 km/h.

En släpvagn eller motsvarande släpanordning får kopplas till ett motorredskap förutsatt att endast mototrredskapets egna bränsle- eller smörjmedel och arbetsanordningar utnyttjas.

Detaljerade bestämmelser om motorredskap återfinns i Fordonslagen (1090/2002) 15§.

Terrängfordon
De vanligaste terrängfordonen är snöskotrar och fyrhjulningar som inte godkänns i landsvägstrafik.

Motorsläden är ett terrängfordon som har medar eller band. . Snöskotern är en banddriven motorsläde som väger högst 500 kg och med plats för högst två personer utöver föraren.

Terrängbilar eller andra fordon som är avsedda att användas i vägtrafik räknas inte som terrängfordon.

En detaljerad klassificering av terrängfordon återfinns i Fordonslagen (1090/2002) 16 §.

Ett terrängfordon bör vara trafikförsäkrat trots att det inte används i vägtrafik.

Motorredskap som byggts på bilunderrede

Motorredskap som byggts på bilunderrede är ett fordon i klass N2 eller N3 (lastbil), som har en speciell utrustning för utförande av arbete och som inte är avsett för transport av annan last än de redskap och den utrustning som behövs för arbetet.

Motorredskap byggt på bilunderrede får inte vara försett med lastutrymme avsett för varutransport eller andra passagerarutrymmen än de som finns bredvid föraren.

Exempel på fordon som har godkänts som motorredskap byggda på bilunderrede:

- Plogbil (klass N3), utan flak och med ansluten betongtyngd, snöplog och snöblad.

- Kranbil

- Betongpump (inte betongbehållare)

Till ett motorredskap som byggts på bilunderrede är det tillåtet att koppla in en släpvagn eller annan släpanordning, men det får transporteras endast med egna bränsle- eller smörjmedel eller arbetsutrustning.


Släpanordning

En släpanordning är en släpvagn till bil (klass O1-O4) eller ett fordon som kopplas till ett annat motorfordon och som inte är avsett för transport av varor eller resor (fordonslage 17§). Släpanordningar kan utgöras av t.ex. industribaracker, kranar som dras med bil, kompressor- eller aggregatvagnar.

Registrering av släpanordning

Nya släpanordningar bör från och med 1.1.2011 registreras. Använda eller släpanordningar som har tagits ibruk före 31.12.2010 bör registreras senast 31.12.2014.

Under övergångsperioden 1.1.2011–31.12.2014 används som registreringsdokument och ägarintyg för använda släpanordningar enskilt godkännande eller ett registreringsbevis som den registrerade ägaren har fyllt i och undertecknat. En förutsättning för registreringen är dessutom en giltig trafikförsäkring.

För nya släpanordningar, dvs. tagna i bruk efter 1.1.2011, och anordningarnas registrering tillämpas regler som gäller första registrering och återfinns här.

Släpvagn

Med släpvagn, kategori O1- O4, avses ett för person, godstransport eller turism konstruerat släpfordon.

Släpvagnars delas in i undergrupper enligt totalmassa:
1) O1-klass fordon (lätt släpvagn) med en totalmassa som är högst 0,75 ton;
2) O2- klass fordon med en totalmassa som är större än 0,75 ton men högst 3, 5 ton;
3) O3-klassfordon med en totalmassa som är större än 3,5 ton men högst 10 ton;
4) O4-klass fordon med en totalmassa som är större än 10 ton.

Ett fordon i klass R är en traktorsläpvagn ansedd för varutransport.

Släpvagnar indelas efter konstruktion i följande undergrupper:

1) påhängsvagn är en släpvagn som är avsedd att kopplas till en dragbil för påhängsvagnar eller en dollyaxel; en påhängsvagn påför en avsevärd vinkelrät belastning på dragbilen eller dollyaxeln;

2) egentlig släpvagn (släpvagn med dragstång) är en släpvagn med minst två axlar som har en draganordning som styr främre axeln eller axlarna och är rörlig vertikalt i förhållande till släpvagnen och som inte överför större vertikala belastningar till dragfordonet;

3) släpkärra är en släpvagn med oledad dragstång där axeln eller axlarna är placerade vid eller nära släpvagnens tyngdpunkt så att endast en liten del av släpvagnens totalmassa överförs till kopplingspunkten; till denna undergrupp hör också en sådan dollyaxel som är avsedd för koppling av en påhängsvagn till ett fordon som hör till kategori N2 och N3.

Räddningsbil, polisbil, likbil och ambulans

Räddningsbil och polisbil
Räddningsbil är ett för brand – och räddningsväsendet särskilt konstruerat fordon i klass M eller N med en totalmassa på som är större än 3,5 ton. Räddningsbil är också en annan bil i klass M eller N som innehas av en kommun eller en myndighet som lyder under statens räddningsförvaltning, av en läroanstalt inom statens räddningsförvaltning, av luftfartsverket eller som används uteslutande för uppgifter inom brand- och räddningsväsendet. Som räddningsbil betraktas också en manskapsbil som är i brandkårens ägo och som har plats för minst åtta personer utöver föraren.

Polisfordon är ett för polisen särskilt tillverkat och utrustat fordon i kategori M eller L
Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas bestämmelser om den konstruktion och utrusting samt de färger som räddningsväsendet förutsätter i färgsättning och emblem samt om polisfordons utrustning, färgsättning och emblem. Polisfordons färgsättning och emblem enligt nämnda förordning får inte användas på andra fordon. Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om räddningsbilars och polisfordons kontrollampor, varningslyktor och ljudsignalanordningar.

Inrikesministeriets räddningsavdelnings guide för räddningsfordon

Ambulans
Ambulans är ett fordon i kategori M avsett för transport av sjuka eller skadade personer vilket har specialutrustning för detta ändamål.

I bilskattelagen bestäms vid behov om konstruktionen hos och utrustning i ambulanser som är befriade från skatt eller för vilka betalas nedsatt skatt. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas vid behov bestämmelser om ambulansers noggrannare klassificering, dimensionering av karosseri och patientutrymme, prestanda samt medicinsk och annan utrustning. Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om ambulansers kontrollampor, varningslyktor och ljudsignalannordningar.

Husbil

Husbil är ett fordon i kategori M som har tillverkats för ett särskilt ändamål och där bondemöjligheterna inbegriper minst följande ordentligt fastsatta utrustning.

Sittplatser och bord (bordet kan vara lätt att avlägsna); sovplatser (minst två sovplatser bör vara avsedda för vuxna, sovplatsen kan göras om till sittplats); kokmöjligheter (ordenligt fastsatt och avsedda för inomhusbruk, samt brandsäkra, även el- och gassysmet bör vara fast installerade); förvaringsutrymmen (tillräckliga förvaringsutrymmen för förvaring av reseutrustning, kärl mm.)

I bilskattelagen bestäms vid behov om konstruktionen hos och utrustningen i husbilar som är befriade från skatt enligt följande:

Husbilar vars egenmassa är minst 2 500 kilogram och där inkvarteringsutrymmets inre höjd är minst 1,85 meter på ett område vars bredd är minst 0,4 meter och längd minst 1,30 meter i bilens längdriktning.

För husbilars gas- och elutrustning gäller egna bestämmelser som granskas vid husbilens registreringsbesiktning.

Museifordon

Museifordon är ett fordon som ett besiktningsställe på basis av utlåtande av en landsomfattande registrerad museifordonsförening godkänt som museifordon. Dessutom krävs att minst 30 år har förflutit sedan utgången av tillverkningsåret och att fordonet har hållits i ett skick som motsvarar originalskicket eller restaurerats på behörigt sätt

Före 1 januari 2008 kan dock som museifordon godkännas ett fordon från vars tillverkning har förflutit 25 år.

Trafis direktiv om godkännande av besiktning av museifordon.

Museifordonsbesiktare:

  • SA-HK (Suomen Automobiili-Historiallinen klubi ry)
  • FHRA (Finnish Hot Rod Association ry)

Servicebil

Servicebil är en bil i kategori N som är avsedd för service av fordon och maskiner samt för transport av reparationsmanskap och utrustning och som är utrustad med behövliga arbetsredskap och har plats för högst två personer bredvid föraren.

En servicebil är även en bil i kategori M1 som ägs av staten, ett statligt affärsverk, ett el-, värme-, tele-, gas-, eller vattenverk eller en kommun och är avsedd för service som gäller vägar, gator, banor och banmaterial samt el-, värme-, tele-, gas-, och vattenverkens nät och anläggningar eller som är avsedd för transport av försvarsmaktens militärutrustning och för transport av reparationsmanskap och utrustning samt är försedd med behövliga arbetsredskap och anordningar. En sådan servicebil har plats för högst åtta personer utöver föraren.

Det är möjligt att konstruera om en paketbil eller en personbil som till modellen kan godkännas som paketbil, till servicebil. Ändringen är skattefri förutsatt att bilens egenmassa är minst 1875 kg. En servicebil i privat användning bör ha en fast installerad serviceutrustning för service av fordon och maskiner.

Bilar med bårsystem

 
 

 

Sidan uppdaterad 10.07.2018