Författningar och föreskrifter
 

Författningar och föreskrifter

Målet med regleringen av vägtrafiken är att förbättra trafiksäkerheten och minska den olägenhet för miljön som vägtrafiken orsakar. Vägtrafiken – till skillnad från de övriga trafikslagen – regleras till vissa delar på nationell nivå. De tekniska kraven för fordon härrör i huvudsak från EU. Nationella författningar spelar dock en betydande roll när det gäller användningen av fordon på väg, registreringen, besiktningen och beskattningen av fordon.

De viktigaste lagarna inom vägtrafiksektorn är vägtrafiklagen och fordonslagen. 

I vägtrafiklagen föreskrivs om trafikregler och trafikmärken, körkort, bilskolor och användningen av fordon m.m. Med stöd av lagen har också ett stort antal bestämmelser och föreskrifter utfärdats.

I fordonslagen ingår bestämmelser om fordon som används på vägar och på andra platser, deras klassificering, konstruktion, manöverorgan, utrustning, system, komponenter och separata tekniska enheter, miljöegenskaper och godkännande för trafik. Därtill innehåller lagen grundläggande bestämmelser om registrering, typgodkännande och periodisk besiktning av fordon samt om besiktning för kontroll och ändring av de uppgifter som införts i registret. Mer detaljerade bestämmelser ingår i förordningar om var sitt särområde.

De viktigaste internationella konventionerna på området är  Genévekonventionen och Wienkonventionen, som gäller registrering. Trafi har behörighet att meddela nationella föreskrifter om fordon som används i vägtrafik.

Fri rörlighet inom Europeiska unionen gäller också fordon. Internationellt samarbete är ett måste för att kraven för fordon, förare och de tjänster som anknyter till dem ska kunna harmoniseras. Förutom harmonisering av regelverken försöker man genom informationsutbyte (European car and driving license information system, EUCARIS) garantera likabehandling av fordon och aktörer i Europa.

Trafi biträder kommunikationsministeriet i beredningen av internationella regelverk inom vägtrafiken när det gäller förarutbildning, typgodkännande av fordon och registreringsförfarandena. Verket övertar i allt högre grad också ansvaret för utvecklingen av de internationella fordonstekniska bestämmelserna och de nationella föreskrifterna på området.    

 
 
Sidan uppdaterad 25.01.2017