Köp av begagnat fordon
 

Köp av begagnat fordon

Köp ett fordon endast av den registrerade ägaren

Kontrollera fordonets register- och fordonsskatteuppgifter, användningsbegränsningar i anslutning till bilskatten samt ägaruppgifter före köpet.

Köp ett fordon endast av den person som är införd i registret som fordonets ägare, så slipper du problem med äganderätt, trafikförsäkring och fordonsskatter. Som köpare kan du ställa som villkor att säljaren registrerar fordonet i sitt namn  innan du köper det.

Om du ändå tar risken och köper fordonet av en så kallad mellanliggande ägare, som inte har registrerat fordonet i sitt namn, ska du teckna en trafikförsäkring och göra en registeranmälan genast på köpdagen. Då undviker du åtminstone förhöjda försäkringsavgifter.

I trafik- och transportregistret kan det finnas fordon, vars användningstid i Finland har begränsats enligt bilskattelagen (leasingfordon som importerats till Finland för en viss tid, varvid beloppet av bilskatten har relaterats till användningstiden). Kontrollera användningsbegränsningarna i anslutning till bilskatten via Skatteförvaltningens tjänster.

Mer information om bilbeskattning får du från Skatteförvaltningen.

 

Det är förbjudet att köra med ett avställt fordon

Även om ett fordon har kvar registerskyltarna, kan det vara avställt. Du kan kontrollera fordonets status här. Du får inte köra med ett avställt fordon förrän du har gjort en anmälan om påställning.

 

Kontrollera certifikatet

När du köper ett fordon har du rätt att få antingen certifikatet eller del II av registreringsbeviset (anmälningsdel) av säljaren. Med certifikatet eller del II kan du registrera ägarbytet för fordonet. Mer om detta i tjänstebeskrivningen för ägarbyte.

I tjänsten för kontroll av certifikat får du reda på namnet på den ägare som införts i registret och information om eventuella begränsningar för fordonet.

Video: Ska du sälja eller köpa en bil? Så här går ägarbytet lätt

 

Gör alltid upp ett köpebrev

Gör tillsammans med säljaren upp ett köpe- eller överlåtelsebrev för er båda.

 

Trafikförsäkring

Köp en trafikförsäkring för ditt fordon hos ditt försäkringsbolag. För registrering av ägarbyte krävs en giltig trafikförsäkring, om fordonet inte är avställt. Trafikförsäkring ska tecknas inom 7 dagar från överföringen av äganderätten till fordonet.

 

Registrering av ägaruppgifter

Du är skyldig att registrera fordonet inom sju dagar från det att äganderätten till fordonet har överförts på dig. Om du inte registrerar fordonet inom den utsatta tiden, kan certifikatet som du fått av säljaren löpa ut och du kan i vissa fall få gottgörelseavgifter för trafikförsäkringen.

För registrering behöver du få ett certifikat eller del II av registreringsbeviset (anmälningsdelen) av säljaren.

Med certifikatet registrerar du fordonet förmånligare i Trafis eller ditt försäkringsbolags e-tjänster. Du kan också använda certifikatet för registrering på registreringsstället. Registrering med del II måste alltid ske på registreringsstället.

Om säljaren har har gjort en anmälan om överlåtelse av fordonet till dig, kan du registrera fordonet också utan certifikat eller del II genom att identifiera dig som den köpare som säljaren anmält. Detta kan du göra både i e-tjänsterna och på registreringsstället.

Glöm inte att före registreringen teckna en försäkring för fordonet, om det är påställt!

 

Registreringsbesiktning och registrering av papperslöst fordon

Nedanstående anvisningar gäller så kallade papperslösa begagnade fordon som ska visas upp för registreringsbesiktning och registrering, och som saknar de dokument som krävs för det normala registreringsförfarandet. Anvisningarna tillämpas i följande situationer:

  • fordonet har avregistrerats i Finland före 2.11.2007
  • fordonet har tagits i bruk i Finland, men inte registrerats
  • fordonet har importerats begagnat, och inga intyg eller upplysningar kan uppvisas för tidigare registrering utomlands.

Utred först om fordonet finns i trafik- och transportregistret. Denna information får du till exempel genom att söka fordonets offentliga registeruppgifter i webbtjänsten med tillverkningsnummer eller registreringsnummer, eller du kan ringa Trafis registreringsrådgivning, tfn 029 534 5100. Mer information om vilka fordonsuppgifter som finns i trafik- och transportregistret hittar du här.

Registreringsbesiktningen och registreringen kan du utföra på ett besiktningsställe.

Dessa anvisningar tillämpas inte på fordon i trafik eller fordon som har avställts efter 2.11.2007.

Fordon som avregistrerats ur det finska registret före 2.11.2007

Annat fordon än moped, snöskoter, lätt fyrhjuling eller fyrhjuling

• Fordon taget i bruk 1.1.1975 eller senare

För registreringsbesiktning och registrering behöver du intyg om att fordonet tidigare varit registrerat i Finland, om uppgifterna om fordonet inte finns i trafik- och transportregistret.

Efter godkänd registreringsbesiktning registreras fordonet på besiktningsstället.

• Fordon taget i bruk före 1.1.1975

För registreringsbesiktning och registrering räcker upplysningen om fordonets tidigare registrering i Finland, som ges på blanketten Ägarens utredning.

Efter godkänd registreringsbesiktning registreras fordonet på besiktningsstället.

Moped och snöskoter

För registreringsbesiktning och registrering räcker upplysningen om fordonets tidigare registrering i Finland, som ges på blanketten Ägarens utredning.

Efter godkänd registreringsbesiktning registreras fordonet på besiktningsstället.

Lätt fyrhjuling och fyrhjuling

Uppgifter om lätta fyrhjulingar och fyrhjulingar som varit införda i det finska registret står alltid att finna i trafik- och transportregistret, eftersom de har börjat godkännas för vägtrafik först i slutet av 1990-talet.

Efter godkänd registreringsbesiktning registreras fordonet på besiktningsstället.

Fordon som tagits i bruk i Finland, men inte registrerats

I vissa särskilda fall har fordon som omfattas av registreringsskyldighet kunnat tas i annat bruk än vägtrafik i Finland (fordon som har varit i t.ex. flygplats-, fabriks-, gruv- eller tävlingsbruk, eller annat specialbruk).

För registreringsbesiktning behövs intyg om fordonets specialbruk och ibruktagningens tidpunkt (t.ex. trafikförsäkringsintyg för terrängfordon, intyg om användning på inhägnat område, förflyttningstillstånd eller specificerad tävlingshistoria för fordon som varit i tävlingsbruk). I tillägg till intyget behövs en upplysning om fordonets tidigare användning i Finland, som ges på blanketten Ägarens utredning.

Efter godkänd registreringsbesiktning registreras fordonet på besiktningsstället. Ett fordon som omfattas av bilskatt ska anmälas till Skatteförvaltningen för beskattning och bilskatten ska betalas före registreringen.

Fordon som har importerats från utlandet begagnat och inte är registrerat i Finland

För registreringsbesiktning behövs ett utländskt registreringsbevis eller ett intyg över en tidigare registrering som har utfärdats av en utländsk myndighet som sköter registreringsärenden.

Trafi kan av särskilda skäl också godkänna någon annan tillförlitlig utredning som intyg över rätten att registrera ett fordon:

  • Om fordonet har förtullats i Finland före 1.1.2003, ska du uppvisa förtullningsintyget eller en förtullningsanmälan stämplad av Tullen. Dessutom behövs en upplysning om fordonets tidigare användning utomlands, som ges på blanketten Ägarens utredning.
  • Om fordonet har köpts på en auktion som ordnats av finska staten, ska du uppvisa ett kvitto över auktionen. Dessutom behövs en upplysning om fordonets tidigare användning utomlands, som ges på blanketten Ägarens utredning.
  • Om registreringsplikten inte gällde för fordonet i ursprungslandet, ska du göra en upplysning om fordonets ibruktagning med blanketten Ägarens utredning. Besiktaren säkrar att registreringsplikten inte gällde för fordonet i ursprungslandet.
  • Om ett motorredskap har importerats från utlandet begagnat och du kan inte ge någon utredning om dess tidigare registrering utomlands, ska du ge tillförlitlig skriftlig utredning som visar från vilket land redskapet har importerats och när det har tagits i bruk. Dessutom behövs Ägarens utredning.

Trafi kan av särskilda skäl godkänna också annan tillförlitlig utredning som bevis av rättighet att registrera fordonet (Statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002), 20 §). En fritt formulerad ansökan inklusive nödvändiga bilagor skickas till Trafis enhet för trafikduglighet (adress: Trafiksäkerhetsverket, Enheten för trafikduglighet, PB 320, 00101 Helsingfors eller kirjaamo(at)trafi.fi), som fattar beslut i ärendet. Beslutet är avgiftsbelagt. Ansökan ska innehålla adress och telefonnummer, som behövs om verket behöver kontakta sökanden för begäran om komplettering. För registreringsbesiktning och registrering behövs i tillägg till ett jakande beslut också en utredning om fordonets tidigare användning utomlands, som ges på blanketten Ägarens utredning.

Efter godkänd registreringsbesiktning kan fordonet registreras på besiktningstället. Skatteförvaltningen ska underrättas om fordonet är bilskattepliktigt, och bilskatten ska vara betald före registreringen. 

 

Extraordinära situationer

Jag har köpt ett fordon av någon annan än den person som är införd i registret som fordonets ägare

Du kan få problem med äganderätt, trafikförsäkring och fordonsskatt. Teckna genast en trafikförsäkring för att undvika ytterligare förhöjda försäkringsavgifter. För mera information i dessa frågor kan du kontakta ditt försäkringsbolag eller Trafikförsäkringscentralen. Besök så snart som möjligt ett besiktningsställe som tar emot registreringar och gör en registeranmälan även där.

För registreringen ska du visa en utredning över äganderätten från och med den sista ägaren som införts i registret så att uppgifterna om ägaren uppdateras i registret. På så sätt hänföras också fordonets skatter och försäkringspremier till rätt person.

Om du köper ett fordon vars registerskyltar har tagits bort, kan fordonet trots det vara registrerat och i trafik. Då löper också skatter och försäkringspremier. Säkerställ fordonets registeruppgifter och sörj för registreringsskyldigheten för din egen del. Avställ fordonet om det behövs.

Fordon avsedda för särskilda ändamål

I anslutning till bland annat ägande och användning av fordon avsedda för särskilda ändamål, till exempel räddnings-, lik- eller veterinärbilar, finns särskilda omständigheter som inte kan konstateras i e-tjänsterna. Registrering av ägarbyte för denna typ av fordon kan göras på ett besiktningsställe som utför registreringar.

Jag har fått gottgörelseavgifter för trafikförsäkringen

För mera information om gottgörelseavgifter kan du kontakta ditt försäkringsbolag eller Trafikförsäkringscentralen. Gottgörelseavgifter beror antingen på att du inte har tecknat en obligatorisk trafikförsäkring inom 7 dagar från det att äganderätten till fordonet har överförts på dig eller att du har köpt fordonet av någon annan än den person som är införd i registret som fordonets ägare och att du inte har tecknat en trafikförsäkring genast på köpdagen.

Registrering av fordon som ingår i ett dödsbo eller skaffas i ett dödsbos namn

Om äganderätten till ett fordon har övergått till ett dödsbo behöver detta inte anmälas till fordonstrafikregistret. En registeranmälan ska dock göras inom 7 dagar från det att äganderätten till ett fordon har övergått från ett dödsbo till en ny ägare på grundval av ett lagakraftvunnet förvärv.

När ett fordon registreras i ett dödsbos namn eller ett dödsbo överlåter ett fordon behöver inte en kopia av bouppteckningen eller annan motsvarande handling bifogas registeranmälan. En delägare i dödsboet kan lämna registeranmälan avseende dödsboets fordon. En delägare i dödsboet kan på de andra delägarnas vägnar underteckna överlåtelsehandlingen avseende fordonet som i allmänhet är registreringsbevisets anmälningsdel (del II). Den delägare som undertecknar handlingen ansvarar dock för att han eller hon haft rätt att överlåta (sälja) fordonet.

Mer information om fordon som ingår i ett dödsbo här.

 
 
 
 

 

Sidan uppdaterad 31.08.2018