Förarexamen förnyas
 

Körkortsutbildningen förnyas

Körkortslagen och förarexamen förnyas och ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2018. I och med reformen minskar mängden obligatorisk undervisning och examens betydelse ökar. I fortsättningen finns det fler valmöjligheter när man tar körkort.
Förutom ändringarna i körkortslagen omfattar författningshelheten statsrådets förordning om körkort och Trafis föreskrifter som utfärdas med stöd av körkortslagen.

Ska du skaffa körkort? Det här ska beaktas under övergångstiden

Reformen av körkortslagen medför förändringar i synnerhet när det gäller anskaffningen av körkort för personbil, men den påverkar också de andra körkortskategorierna. De som håller på att ta körkort som bäst kan också påverkas av reformen.

På den här sidan finns den viktigaste informationen om förändringarna som du särskilt ska fästa uppmärksamhet vid om du håller på att ta eller har tänkt ta körkort inom den närmaste framtiden.

 

Förändringar i undervisningen

Antal obligatoriska timmar

Omfattningen på den obligatoriska körkortsundervisningen har ändrats från och med den 1 juli 2018:

Alla som avlägger sitt första körkort:

 • Fyra timmar teoriundervisning om trafikens grunder
 • för körkort för moped, mopedbil och traktor krävs ingen annan obligatorisk utbildning eller undervisning

De som tar körkort för personbil avlägger dessutom:

 • minst tio timmar körundervisning
 • åtta timmar riskutbildning

De som tar sitt första motorcykelkörkort:

 • minst fem timmar körundervisning

Undervisningsmängden för lastbils- och busskörkort förändras inte.

Om du har börjat ta körkort före den 1 juli 2018, har du i slutet av varje skede fått information om övergångsbestämmelser som eventuellt gäller dig.

 

Fyra timmar obligatorisk teoriutbildning för den som tar sitt första körkort

Alla som avlägger sitt första körkort för ett motorfordon ska genomgå fyra timmar obligatorisk teoriutbildning om vägtrafikens grunder. Utbildningen kan man få vid en bilskola eller hos någon annan trafiksäkerhetaktör som Trafi har godkänt. Vissa skolor och läroanstalter kan också tillhandahålla undervisningen om de så vill. Utbildningen kan inte ges med undervisningstillstånd.

Utbildningen ger den som avlägger körkort grundläggande undervisning i trafiksystemet, om växelverkan och risker i trafiken, trygghetsfaktorer som gäller olika trafikantgrupper, ansvar och plikter för den som framför ett motorfordon och övriga krav på ett tryggt körsätt som beaktar miljön.

Den här utbildningen behöver man dock bara gå en gång. Om du tänker avlägga körkort för personbil och redan har till exempel körkort för moped, behöver du inte gå utbildningen igen. Du behöver inte heller gå utbildningen om du när lagen trädde i kraft den 1 juli 2018 redan hade ett körkort för ett motorfordon.

 

Under övergångstiden

Om du har börjat med körkortsutbildningen för det körkort som ska avläggas före den 1 juli 2018, behöver du inte gå den fyra timmar långa obligatoriska utbildningen för den som tar sitt första körkort, även om du ännu inte skulle ha fått något körkort.

Undervisningen anses ha inletts om undervisningstillstånd har beviljats eller undervisningen har inletts vid bilskolan före den 1 juli 2018.

 

Åtta timmar riskutbildning för den som avlägger körkort för personbil

Efter lagändringen omfattar körkortet för personbil åtta timmar obligatorisk riskutbildning. Utbildningen kan fås på en bilskola eller hos en aktör i trafiksäkerhetsbranschen som har godkänts av Trafi.

Riskutbildningen omfattar fyra timmar teoriundervisning och fyra timmar körundervisning som delvis också kan ges i simulator. I utbildningen ligger fokus på att lära sig köra under svåra förhållanden, och man får stöd för att lära sig ett tryggt och ansvarsfullt körsätt som följer reglerna, dessutom stärks färdigheterna att identifiera och undvika farliga situationer i trafiken och faktorer som kan öka risken för olyckor.

Riskutbildningen rekommenderas när man redan har fått erfarenhet av att köra i trafiken och har kunskaper i hur man hanterar och har kontroll över bilen och redan känner till hur man ska uppföra sig i trafiken. I praktiken är det bäst att spara riskutbildningen till strax före förarexamen, när all annan övning och undervisning redan har avslutats.

 

Under övergångstiden

Den nya riskutbildningen ska vara avlagd om du avlägger körprov efter den 1 juli 2018.

Under övergångstiden från det att lagen stadfästs till att den träder i kraft kan du undantagsvis genomföra undervisningen i det fördjupande skedet i bilskolan redan innan du tar förarexamen, om du har genomgått all den obligatoriska förarundervisningen för det grundläggande skedet.

Du kan ersätta riskutbildningen med undervisningen i det fördjupande skedet som avlagts före teori- och körprovet när du avlägger förarexamen i juli och augusti, men alla som avlägger examen efter det måste ha genomgått den nya riskutbildningen.

Observera att om du har körkort för personbil men ännu inte har genomgått undervisningen för övningsskedet och det fördjupande skedet, ska du efter den 1 juli 2018 genomföra dessa skeden genom att delta i riskutbildningen.

 

Övningsskedet och det fördjupande skedet försvinner

Den nuvarande indelningen i grundläggande skede samt övningsskede och fördjupande skede för att avlägga körkort för personbil slopas och efter den 1 juli 2018 ska man få all obligatorisk utbildning före examen.

 

Under övergångstiden

Om du har genomfört förarexamen för personbil innan lagändringen trädde i kraft, ska du lämna in ett intyg till Trafis serviceproducent Ajovarma om att övningsskedet och det fördjupande skedet har avlagts inom två år från det att examen har avlagts.

Om du ännu inte har hunnit genomgå den gamla utbildningen för övningsskedet och det fördjupande skedet, ska du efter lagändringen genomgå riskutbildningen enligt den nya lagen och lämna in ett intyg över den till Ajovarma.

Om du tänker avlägga förarexamen strax efter att lagen har trätt i kraft i juli–augusti 2018, kan du avlägga det fördjupande skedet redan före examen. Då blir körkortet inte fördröjt på grund av lagändringen. All obligatorisk undervisning i det grundläggande skedet ska vara avklarad innan undervisningen i det fördjupande skedet avläggs. Den här möjligheten finns bara under tiden från det att lagen stadfästs till dess att den träder i kraft (1.7.2018).

Riskutbildningen kan ersättas med undervisningen för det fördjupande skedet och med intyg för den som har fåtts före förarexamen om man avlägger förarexamen före den 1 september 2018.

 

Ändringar i undervisningstillståndet

Teoriprovet för undervisningstillståndslärare försvinner i och med lagreformen. Läraren ska fortfarande ha en bromspedal i övningsfordonet, men det behövs inte längre någon ändringsbesiktning av den.

Undervisningstillståndet för personbil förlängs till tre år och kan beviljas när eleven har fyllt 16 år.
Förutom körundervisning med undervisningstillstånd ska den som

avlägger körkort beroende på körkortskategori få obligatorisk undervisning i en bilskola eller hos en annan aktör som har godkänts av Trafi.

 • När det till exempel gäller körkort för personbil ska den som tar körkort med undervisningstillstånd gå riskutbildningen på åtta timmar och vid behov den obligatoriska teoriutbildningen på fyra timmar om det är det första körkortet.

Den som ansöker om undervisningstillstånd ska ha haft körkort i den kategori undervisningen gäller i minst fem år. I fortsättningen ger körkort för personbil också rätt att undervisa i mopedkörning. Undervisningstillstånd beviljas inte längre för att uppgradera motorcykelkategori.

Studierna och övningarna för körkort för personbil kan i fortsättningen inledas redan när man är 16 år, men körkortet kan man precis som i dag få när man är 18 år.

 

Övningstillstånd för motorcykel

När man ansöker om övningstillstånd för motorcykel i kategori A1 ska vårdnadshavarens samtycke bifogas, eftersom minimiåldern för körkortskategorin är under 18 år. Dessutom ska vårdnadshavaren utse en instruktör för övningskörningen som följer med hur övningskörningen och körförmågan framskrider.

 

Utbildningen kan tillhandahållas av bilskolor och andra aktörer som godkänts av Trafi

Lagreformen möjliggör också att körkortsutbildning i fortsättningen kan ges av både bilskolor och andra aktörer inom trafiksäkerhetsbranschen som har godkänts av Trafi.
En förutsättning för att bli godkänd är man har den kännedom och kunskap om branschen som behövs för utbildningen samt utbildningserfarenhet. Godkännandet som beviljas åt aktörer ges utifrån ett helhetsövervägande.

I förslaget till körkortslag har följande krav ställts på andra aktörer inom trafiksäkerhetsbranschen som tillhandahåller obligatoriska utbildning (4 h utbildning för den som tar sitt första körkort, 8 h riskutbildning samt 4 h körförbudsutbildning):

 • aktören inom trafiksäkerhetsbranschen (även aktörer från andra branscher får hålla i körförbudsutbildningen) ska ha
 • den kännedom om branschen som behövs i utbildningen
 • det kunnande som behövs för utbildningen
 • utbildningserfarenhet

Vid godkännandet ska man enligt detaljmotiveringen i lagförslaget också beakta följande:

 • utbildningarnas målsättningar
 • utbildningarna ska endast fördelas till sådana aktörer som har förutsättningar att verka enligt utbildningarnas målsättningar
 • aktörerna ska till exempel ha trafiklärartillstånd eller behörighet som utbildare utbildad av Trafikskyddet

De viktigaste kraven och anvisningarna för hur man ansöker om att bli godkänd publiceras på Trafis webbplats när innehållet i lagen och förordningen fastställs. Det går att ansöka om godkännande från och med den 1 juli 2018.

 

Förarundervisningsförsök

Grupp 1

Alla de försökstillstånd som beviljats för grupp 1 upphörde att gälla den 30 juni 2018. Det gick att ta emot elever till försöket ända fram till den sista dagen. Undervisningen som gavs i försöket motsvarar undervisningen i det nuvarande grundläggande skedet och godkänns fram till den 30 juni 2019 för att få avlägga examen. Efter det krävs undervisning enligt den nya lagen. De elever som har deltagit i försöken och som inte har avlagt förarexamen i kategori B före den 30 juni 2018, kompletterar undervisningen med riskutbildning innan körprovet utförs.

Om förarexamen har avlagts före den 1 juli 2018, ska personen utföra utbildningen för övningsskedet och det fördjupande skedet. När den nya lagen har trätt i kraft måste utbildningen för övningsskedet och det fördjupande skedet utföras antingen som riskutbildning enligt den nya lagen eller enligt reglerna för försöket.

För dem som avlägger examen efter den 1 juli 2018 uppstår ingen skyldighet att genomföra övningsskedet och det fördjupande skedet.

Grupp 2

Enligt 50 § i regeringens proposition med förslag till lag om ändring av körkortslagen (RP 146/2017) kan Trafiksäkerhetsverket även efter den 1 juli 2018 utfärda tillstånd för att ordna ett försök som behövs för att utveckla förarutbildningen för grupp 2. Vid försök får man avvika från de förskrivna kraven på förarundervisningens omfattning och genomförande.

Den förarundervisning som ges vid försök ska till sina målsättningar och sitt innehåll vara sådan att den som deltar i försöket får de färdigheter som avses i lagen och hans eller hennes rättigheter får inte äventyras på grund av försöket. Försöket övervakas av Trafiksäkerhetsverket och ska följa den försöksplan som Trafiksäkerhetsverket har godkänt och de villkor och begränsningar som fastställs i den.

 

Ändringar i försök och examina

Reformen av körkortsutbildningen medför även ändringar i förarexamens innehåll. Förarexamens uppbyggnad – teoriprov samt körprov och/eller manöverprov – ändras dock inte.

Målet är att anpassa förarexamen till framtidens utmaningar i trafiken. Innehållet i proven ses över så att dessa ska fungera som en ännu bättre indikator för personens förutsättningar att utvecklas till en säker förare:

 • Mer uppmärksamhet fästs vid risksituationer både i teori- och körproven.
 • Uppgifterna i manöverproven motsvarar bättre än tidigare situationer som föraren möter i verkliga trafiksituationer.

Även bedömningen av proven ses över, med målet att feedbacken efter körprovet ska ge föraren all den information och de anvisningar han eller hon behöver för fortsatt övningskörning.

Körprov

Syftet med ett körprov är att säkerställa att aspiranten kan ta sitt ansvar som förare, med hänsyn till säkerhet, sociala aspekter och ekologisk hållbarhet och att han eller hon kan tillämpa grundläggande körkunskaper självständigt och tryggt i olika trafiksituationer. Med körprovet kontrolleras också att aspiranten har förmåga att identifiera och bedöma risker samt sitt eget handlande och hur det påverkar trafiksäkerheten.

Centrala förändringar:

 • Det nuvarande felbaserade bedömningssystemet slopas i körprovet.
 • Fokus på kompetens införs i bedömningen.
 • Beslut om godkänt eller underkänt körprov bygger på en helhetsbedömning av kompetensen baserad på körprovsprestationen.
 • I kategori B utförs manöverprov i regel som en del av körning i trafiken i riktiga trafiksituationer.
 • Det nya körprovet för personbil mäter aspirantens kompetens på ett mer mångsidigt sätt än tidigare och bland annat körtiden är längre.
 • Provet för tunga fordon ses över så att det bättre ska motsvara den trafikkompetens som behövs i praktiken.
 

Manöverprovet för motorcykel

I det nya manöverprovet för motorcykel läggs större tonvikt på verkliga trafiksituationer, på de färdigheter som motorcykelförare behöver i trafiken och på att proven ska hålla jämn kvalitet.

Centrala förändringar:

 • De två låghastighetsuppgifterna (krypkörning och slalom) slås ihop till en låghastighetsuppgift som utökas med två obligatoriska stopp. Samtidigt ändrades rutten för slalomuppgiften.
 • I slalomkörning är den maximala svängradien nu samma för alla A-kategorier (vänddiameter + 1 meter, tidigare diametern + 2 meter i kategorierna A2 och A).
 • Väjningsuppgiften gjordes svårare genom ändringar i dimensioneringen och stället där minimihastigheten mäts flyttas så att mätningen utförs i början av uppgiften i stället för vid ett av hindren.
 • Kraven i fråga om förarutrustning uppdaterades.
 • Genom att mäta minimihastigheterna med radar blir uppgifterna mer mätbara och rättvisa.
 

Manöverprov och uppgifter i övriga kategorier

Ändringarna i manöverproven och uppgifterna i de förarexamina som träder i kraft i juli gäller följande:

 • moped
 • körkort för BE-kombination
 • manöverprov för de tunga kategorierna, det vill säga lastbils- och busskombinationer
 • manöveruppgiften för buss
 • körkort för lätt fyrhjuling som avläggs med moped- eller traktorfyrhjuling.

Manöverprov och uppgifter från och med den 1 juli 2018 (på finska)

 

Teoriprov

Frågorna i teoriprovet är mer inriktade än tidigare på särdragen hos körkortskategorin i fråga. En ny uppgiftsdel som handlar om hantering av risksituationer införs.

Centrala förändringar:

 • Frågebanken utökas.
 • Ämnesområdena för textfrågorna kommer från direktivet.
 • Bildfrågor ingår i alla kategorier.
 • Frågorna om trafikteori slopas i T-kategorin.
 • Frågor som bedömer hanteringen av risksituationer införs i alla kategorier.
 • En ny kombination av bild- och flervalsfrågor införs.
 

Dokument som krävs vid proven

Efter lagändringen ska den som kommer till teoriprovet visa upp ett intyg på utbildningen för den som avlägger sitt första körkort och vid behov vårdnadshavarens samtycke. Tidigare behandlades vårdnadshavarens samtycke i samband med ansökan om körkortstillstånd.

Den som kommer till körprovet ska ha avklarat de obligatoriska körtimmarna och vara godkänd i teoriprovet och i det eventuella manöverprovet. Den som avlägger körkort för personbil ska ha med sig ett intyg över avklarad riskutbildning.

I övrigt förblir förutsättningarna för examen desamma. Den som ska avlägga examen ska bland annat styrka sin identitet, ta med sig ett ifyllt undervisnings- och examensintyg och ha ett giltigt körkortstillstånd.

 

 

Övriga ändringar

Läkarutlåtande behövs mer sällan än tidigare

Efter lagändringen behöver inte längre den som avlägger sitt första körkort något läkarintyg, utan det räcker med att själv försäkra att hälsokraven uppfylls. Försäkran ges på en ansökningsblankett. I samband med den uppges de uppgifter som aspiranten försäkrar att han eller hon uppfyller.

Om aspiranten inte kan eller vill ge sin försäkran, ska ett läkarutlåtande lämnas in på att han eller hon uppfyller kraven på körhälsa.

Möjligheten att ge en egen försäkran om hälsotillståndet gäller körkort i grupp 1, det vill säga körkort för personbil, motorcykel, moped, mopedbil och traktor. Om du redan har ett körkort i grupp 1 behöver du inte ge någon ny försäkran om hälsotillståndet då du avlägger ett nytt körkort i samma grupp.

När körkort i grupp 1 förnyas krävs läkarutlåtande i fortsättningen enbart av dem som har fyllt 70 år. I praktiken kan den som är 70 år förnya sitt körkort utan läkarutlåtande och ett omfattande läkarutlåtande behövs inte förrän följande förnyande, det vill säga när personen är omkring 75 år. Körkortet ska dock förnyas innan dess giltighetstid löper ut.

 

Ändringar av åldersgränser och åldersdispenser

Reformen av körkortslagen medför också ändringar i en del av åldersgränserna i samband med körkort. Studierna och övningskörningen för körkort för personbil kan i fortsättningen inledas redan när man är 16 år, men körkortet kan man precis som i dag få när man är 18 år.

Den som studerar vid en yrkesinriktad förarutbildning kan dock få körkort för personbil (kategori B eller BE) redan som 17-åring. Körrätten är dock begränsad till körning som hör ihop med studierna fram till dess att personen fyller 18 år.

Grunderna för åldersdispens för körkort för personbil har också blivit tydligare och särskilda skäl för att bevilja dispens nämns i körkortslagen. Åldersdispens beviljas fortsättningsvis utifrån ett helhetsövervägande vid Trafi och man ansöker om dispens på en separat blankett.

 

En vårdnadshavares samtycke räcker

Efter lagändringen räcker det att en av vårdnadshavarna ger det samtycke som krävs för att skaffa körkort. Tidigare krävdes samtycke från samtliga vårdnadshavare.

Vårdnadshavarens samtycke ska visas upp i samband med teoriprovet. Tidigare skulle vårdnadshavarnas samtycke bifogas till körkortsansökan.

Vårdnadshavarens samtycke krävs alltid för att skaffa körkort, om minimiålderskravet för körkortet är under 18 år och aspiranten inte är 18 år. Rekommendationen gäller även dem som studerar vid en yrkesinriktad förarutbildning, som kan få körkort i kategori B som 17-åringar.

 

Körkortskategorin för trafiktraktor försvinner

Körkortet för trafiktraktor (LT) försvinner i och med reformen.

I fortsättningen får man köra traktorer vars hastighet uppgår till högst 60 km/h med traktorkort (T). För att köra så kallade traktorfyrhjulingar i fordonskategori T3b krävs i fortsättningen rätt att köra lätt fyrhjuling, det vill säga körkort för mopedbil (kategori AM/121).

För att köra traktorer i över 60 km/h krävs även i fortsättningen körkort för antingen personbil eller lastbil, beroende på traktorns totalmassa.

 

Under övergångstiden

Förarexamen som berättigar till körkort för trafiktraktor kunde avläggas fram till den 30 juni 2018. Om du ännu inte hade avlagt examen när den nya körkortslagen trädde i kraft den 1 juli 2018, motsvarar ett godkänt teoriprov för kategorin LT teoriprovet för kategorierna T och AM/121. Med teoriprovet för kategorin LT får du alltså direkt körrätt för kategori T. Om du också vill ha körrätt för kategori AM/121 ska du genomgå ett körprov.

Körrätten för trafiktraktor ändrades den 1 juli 2018 till körrätt för traktor och mopedbil. Ändringen av körkortet uppdateras när du beställer ett nytt körkort nästa gång.

 

Lättnader för att dra släpvagn med traktor

Det blir lättnader i körkortskraven för att få dra släpvagn med en traktor som kör mer än 60 km/h. Till traktorn kan en släpvagn vara kopplad utan ytterligare körkortskrav (kategori E). I fortsättningen kan fordonskombinationen beroende på traktorns totalmassa köras med körkort i kategori B, C1 eller C.

 

Läs också

Kommunikationsministeriet: Reformen av körkortsutbildningen

 

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 16.08.2018