Körkort 2016
 

Körkort och övriga tillstånd för vägtrafik från och med 1.1.2016

Från och med 1.1.2016 ansvarar Trafi för persontillstånd inom vägtrafiken.

Kundbetjäningen ges på Ajovarma Oy:s verksamhetsställen. Ajovarma tar emot körkortsansökningarna och alla andra ansökningar, överlämnar de nödvändiga tillstånden och ger råd i körkortsärenden.

Anskaffning av körkort

Trafi beviljar alla körkort från och med 1.1.2016. Undervisning som krävs för körkort kan avläggas i bilskola eller med undervisningstillstånd. Avläggande av examen förutsätter körkortstillstånd som från och med 1.1.2016 söks hos Trafis serviceleverantör Ajovarma Oy. Fram till slutet av 2015 beviljas körkort av polisen.

Bilskolan ger råd gällande anskaffning av körkortstillstånd och bilskolan kan välja att leverera körkortstillståndsansökan till Ajovarmas lokala serviceställe på kundens vägnar.

Bilagor till ansökan

 • Två passfotografier. Om du har lämnat in dina fotografier för körkort eller pass efter 1.1.2013, behöver du inte lämna in några nya fotografier.
 • Hälsointyg för ungdom utfärdat högst 5 år tidigare eller läkarintyg för körkort utfärdat högst 6 månader tidigare.
 • Ditt nuvarande körkort. Om du inte tidigare har beviljats körkort, ska du kunna legitimera dig med pass eller ID-kort.
 • Alla officiella vårdnadshavares samtycke, om du inte har fyllt 18 år och du ansöker om körkortstillstånd för moped, mopedbil, traktor eller lätt motorcykel.

När du deltagit i den obligatoriska teori- och körundervisningen i bilskola eller i undervisning med undervisningstillstånd kan du anmäla dig till teori- och körprovet som ordnas av Ajovarma. När du har avlagt proven får du körkortet som postas till dig inom tre veckor.

Påminnelsebrev från Trafi om övningsdelen och fördjupningsdelen

Trafi skickar ett påminnelsebrev till alla dem som inte har lämnat in intyg om genomgången övningsdel och fördjupningsdel inom 1,5 år efter beviljandet av körkortet.

Beställning av duplett av körkort

Namnändring eller borttappat körkort – Beställ nytt körkort på Ajovarmas serviceställe från och med 1.1.2016

Om du ändrar ditt namn, tappar bort ditt körkort, vill lämna din körkortskategori eller om de specialvillkor som finns antecknade på ditt körkort ändras, kan du ansöka om ett nytt körkort på Ajovarmas serviceställe från och med 1.1.2016. Fram till slutet av 2015 beviljas nya körkort av polisen.

När du lämnar in ansökan om ett nytt körkort av ovan nämnda orsaker ska du ta med dig följande till Ajovarma:

 • Två fotografier (Obs!) Nya fotografier behövs inte, om du har lämnat in fotografier 2013 eller senare för körkort, förarkort, kort över yrkeskompetens, ADR-körtillstånd eller körtillstånd för taxiförare, eller om du har beviljats ID-kort eller pass under de senaste fem åren.
 • Ditt tidigare körkort, om du inte har tappat bort det.

Notera att reformen av körkortslagen 19.1.2013 ändrade giltighetstiden även för alla gamla körkort så att de gäller för viss tid, och därför gäller alla körkort som beviljats före lagreformen till högst 18.1.2033 även om ett senare slutdatum antecknats på kortet.

När körkortet byts mot ett nytt på grund av namnändring, ändring av specialvillkor eller avstående från körkortskategori är slutdatumet för det nya kortet högst 18.1.2033. Datumet kan infalla tidigare om ditt tidigare kort gäller tills du fyller 70 år. Byte av körkort inverkar med andra ord inte på körrättens giltighetstid. Den enda skillnaden är att det riktiga slutdatumet nu syns på kortet.

Du kan beställa nytt körkort via Trafis elektroniska tjänster från och med början av 2016

Från och med början av 2016 kan du beställa nytt körkort i stället för ett försvunnet, förstört, trasigt eller stulet körkort via Trafis elektroniska tjänster.

Du kan också göra det om polisen har ändrat uppgifterna om din körrätt eller om du vill byta ett gammalmodigt körkort till ett EU-körkort. EU-körkortet har samma format som kreditkorten. Ytterligare information om när tjänsten införs följer senare.

Förutsättningar för användning av tjänsten:

 • din körrätt är i kraft
 • ett aktuellt fotografi av dig och din namnteckning för körkort finns i elektronisk form i myndighetsregistret. Fotografi och namnteckning finns, om du har lämnat in dem 2013 eller senare för körkort, förarkort, kort över yrkeskompetens, ADR-körtillstånd eller körtillstånd för taxiförare, eller om du har beviljats ID-kort eller pass under de senaste fem åren.
 • du är bosatt Finland, dock inte på Åland.

Identifiera dig i tjänsten med nätbanks- eller mobilkoder.

Ansökan om undervisningstillstånd

Från och med 1.1.2016 är det Trafi som beviljar undervisningstillstånd. Ansökan om undervisningstillstånd lämnas in på ett av Ajovarma Oy:s serviceställen, men ansökningarna behandlas av Trafi. Undervisningskortet postas hem till kunden. Förutsättningarna för beviljande av undervisningstillstånd ändras inte.

Förutsättningar för beviljande av undervisningstillstånd för personbil (B)

 • Sökanden har fyllt 25 år.
 • Sökanden har haft åtminstone B-körkort i minst tre år.
 • Sökanden har avlagt teoriprov för lärare med undervisningstillstånd i förarexamen för kategori B eller har trafiklärartillstånd.
 • Provet behöver inte avläggas om sökanden har avlagt det högst tre år tidigare.
 • Sökanden är till sina personliga egenskaper lämplig som lärare.

Läs mer om undervisningstillstånd

Sökande av undervisningstillstånd för annat än B-körkort

På beviljande av undervisningstillstånd för annat än B-körkort tillämpas ovan nämnda förutsättningar med följande undantag:

 • För mopedkort är B minimiåldern för sökanden av undervisningstillstånd 21 år. Sökanden ska ha haft körkort för moped eller motorcykel i minst tre år.
 • För körkort för lätt fyrhjuling dvs. mopedbil ska sökanden ha haft antingen körkort för lätt fyrhjuling eller B-körkort i minst tre år.
 • Den som ansöker om annat undervisningstillstånd än tillstånd för personbil, moped eller mopedbil ska ha haft körkort i den kategori för vilken undervisningstillstånd ansöks i minst 3 år.
 • Undervisning i körkort för lastbil (C) och buss (D) kan ges med undervisningstillstånd endast i samband med läroavtalsutbildning, och läraren ska ha trafiklärartillstånd. Eleven ska dessutom ha B-körkort eller BE, om undervisning ges för körkort för fordonskombination (CE eller DE).
 • Det är möjligt att få undervisningstillstånd för undervisning för höjning av kategori A utan förarexamen när eleven har haft lägre körrätt i kategori A i minst 2 år och sökanden av undervisningstillstånd har trafiklärartillstånd eller annan behörighet för motorcykelutbildning som beviljats av Trafi.

Undervisningstillståndets giltighetstid

 • Undervisningstillstånd för kategori B beviljas för två år och tidigast ett år innan eleven uppfyller den minimiålder som krävs för att få körkort. Tillståndets giltighetstid går ut när den som antecknats som elev i tillståndet godkänts i förarexamen för kategori B.
 • Undervisningstillstånd för övningsdelen och fördjupningsdelen beviljas för ett år i taget. Tillståndet går ut när undervisningen är klar. Förutsättningen för beviljande av undervisningstillstånd är att sökanden har trafiklärartillstånd.
 • För övriga kategorier beviljas undervisningstillstånd för högst nio månader och tidigast sex månader innan eleven uppnår den minimiålder som kategorin kräver.
 • Undervisningstillståndet går ut när förarexamen är avlagd.

Antalet undervisningstillstånd är begränsat till tre

Högst 3 undervisningstillstånd under 3 år kan beviljas den som söker undervisningstillstånd.

Om läraren är elevens

 • förälder
 • far- eller morförälder
 • vårdnadshavare
 • barn
 • barnbarn
 • syskon

är antalet undervisningstillstånd som beviljas dock inte begränsat. Då kan även 2 lärare och 2 elever antecknas i undervisningstillståndet. Om undervisningstillstånd beviljas två personer ska den ena utnämnas till ansvarig lärare som utfärdar undervisningsintyget.

Dessutom ska eleven ansöka om körkortstillstånd på ett av Ajovarma Oy:s serviceställen.

Fram till slutet av 2015 finns ytterligare information om undervisningstillstånd på polisens webbplats.

Ansökan om övningstillstånd för motorcykel

Ansökan om övningstillstånd för motorcykel lämnas in på ett av Ajovarmas serviceställen. Om du har beviljats övningstillstånd får du övningsköra motorcykel utan trafiklärare. Du får övningstillståndet genast, om ansökan innehåller alla nödvändiga uppgifter och om alla bilagor till ansökan är i ordning.

När du har fått övningstillstånd kan du självständigt dvs. utan trafiklärare övningsköra den motorcykel i trafiken med vilken du ska avlägga körprovet.

Förutsättningar för beviljande av övningstillstånd:

 • ett giltigt körkortstillstånd
 • samtycke av alla officiella vårdnadshavare, om du är minderårig
 • du har fått 12 lektioner teoriundervisning och minst 4 lektioner körundervisning, av vilka 2 lektioner är körundervisning i trafiken
 • du har avlagt teoriprov med godkänt betyg
 • du har avlagt hanteringsprov med godkänt betyg
 • du har inte fått körförbud och har inte haft körförbud under de fem föregående åren före tillståndet beviljats.

Övningstillstånd beviljas för högst tre månader. Nytt tillstånd beviljas inte utan vägande skäl. Den motorcykel som antecknats i övningstillståndet ska dessutom uppfylla kraven för den aktuella kategorin.

Ansökan om körtillstånd för taxiförare och duplett

Från och med början av 2016 ska ansökan om körtillstånd för taxiförare lämnas till Ajovarmas serviceställe. Beslutet om beviljande av körtillstånd fattas av Trafi. Fram till slutet av 2015 beviljas körtillstånden av polisen.

Körtillstånd för taxiförare beviljas för fem år eller, om sökanden har fyllt 68 år, för två år. Polisen ansvarar även framöver för återkallelse av körtillstånd för taxiförare.

Förutsättningar för beviljande av körtillstånd för taxiförare

Förutsättningen för beviljande av körtillstånd för taxiförare är att du har körrätt för kategori B som beviljats i Finland eller en annan EU- eller EES-stat och som du haft i minst ett år. Du ska också avlägga övningsdelen och fördjupningsdelen innan du ansöker om körtillstånd för taxiförare.

Dessutom förutsätts att du

 • inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud,
 • har deltagit i utbildningen och avlagt provet för taxiförare,
 • har ett intyg över avlagt prov i lokalkännedom (bilaga till ansökan)
 • till dina personliga egenskaper är lämplig som taxiförare.


Bilagor till ansökan

Följande ska bifogas till nya ansökningar om körtillstånd för taxiförare:

 • Fotografi. Fotografi behöver inte lämnas in, om du har lämnat in ett 2013 eller senare för körkort, förarkort, kort över yrkeskompetens, ADR-körtillstånd eller körtillstånd för taxiförare, eller om du har beviljats ID-kort eller pass under de senaste fem åren.
 • Läkarutlåtande för körtillstånd för taxiförare. Läkarutlåtandet får vara högst sex månader gammalt. Om du har fyllt 68 år ska du lämna in ett omfattande läkarutlåtande som beaktar ålderns inverkan.
 • Intyg över lokalkännedom som motsvarar bilens stationsplats och som är högst sex månader gammalt.

Om du ansöker om körtillstånd för avtalsbaserade transporter som ordnas av samhället inom undervisnings-, social- eller hälsovårdsväsendet eller andra regelbundna transporter, ska du bifoga ett intyg över transportbehovet av den myndighet som ansvarar för transporterna och andra omständigheter som bör beaktas när körtillståndet beviljas.

Du får körtillståndet per post. I undantagsfall kan du hämta det på Ajovarmas serviceställe.

Förlängning av giltighetstiden för taxiförares körtillstånd

Körtillståndets giltighet förlängs med fem år i taget. Om du har fyllt 68 år förlängs körtillståndet med två år i taget. Körtillståndet förlängs också med två år i taget om du fyller 68 år under den tid som körtillståndet är i kraft.

Förutsättningarna för förlängning av giltighetstiden för körstillståndet är desamma som för körtillståndet för taxiförare. Ansökan om förlängning av körtillståndet lämnas till Ajovarmas serviceställe, och tillståndet beviljas av Trafi.

Duplett av körtillstånd för taxiförare

Om körtillståndet har försvunnit, förstörts eller stulits eller om innehavarens uppgifter har ändrats kan föraren beviljas en duplett av körtillståndet. En redogörelse för orsaken till ansökan om duplett och körtillståndet, om det finns kvar, ska bifogas till ansökan. Om ett försvunnet körtillstånd hittas senare ska det överlämnas till Trafi.

Dupletten av körtillståndet beviljas för viss tid som går ut vid samma tidpunkt som det ursprungliga körtillståndet. Antalet dupletter anges med löpande numrering i dupletten.

Återkallelse av körtillstånd för taxiförare

Polisen kan återkalla ditt körtillstånd för taxiförare om

 • du inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd,
 • du bryter mot reglerna eller villkoren för körtillståndet för taxiförare,
 • du själv begär det.

Polisen kan också tillfälligt återkalla körtillståndet. Polisen återkallar tillstånd för taxiförare även framöver trots att Trafi övertar beviljandet av tillstånd.

Ansökan om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Från och med 1.1.2016 bör personer med funktionsnedsättning ansöka om parkeringstillstånd på ett av Ajovarmas serviceställen. Parkeringstillståndet postas hem till sökanden.

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning beviljas sökande som har en sådan funktionsnedsättning som uppfyller villkoren för tillståndet. Med detta avses

 • sjukdom, skada eller nedsatt funktionsförmåga som kan bedömas hindra en person att gå självständigt och vilket som en helhet bedömt har hänförts till invaliditetsklass 11 enligt 18 a § i lagen om olycksfallsförsäkring, eller
 • en synskärpa som på det bättre ögat är högst 0,1 eller som med beaktande av synförmågan som helhet motsvarar invaliditetsklass 17 enligt 18 a § i lagen om olycksfallsförsäkring.
 • Det är möjligt att ett tillstånd beviljas för transport av en person med funktionsnedsättning om denna person har ett regelbundet och ofta återkommande transportbehov och inte klarar sig själv utan ledsagare efter transporten.

Parkeringstillstånden för personer med funktionsnedsättning får ny layout. De parkeringstillstånd som beviljas från och med början av 2016 är inte längre försedda med tillståndsinnehavarens fotografi och underskrift på baksidan.

Även 2016 och därefter bedömer en läkare om förutsättningarna för beviljande av parkeringstillstånd uppfylls.

Om det handlar om att förnya ett gammalt parkeringstillstånd beviljas det nya tillståndet på basis av det gamla (om det handlar om tillstånd som beviljats på basis av bestående skada). Uppgifterna i det tidigare parkeringstillståndet kan vid behov kontrolleras på den polisinrättning som beviljat tillståndet.
Tillstånd som beviljats av polisen före 1.1.2016 förblir i kraft.

Befrielse från fordonsskatt

Kunder kan från och med 1.1.2016 ansöka om befrielse från fordonsskatt samtidigt som de ansöker om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning på ett av Ajovarmas serviceställen. Det är dock inte möjligt att enbart ansöka om befrielse från skatt hos Ajovarma. Man kan ansöka om befrielse från fordonskattens grundskatt retroaktivt högst för de 3 senaste skatteperioderna.

Om en person redan har parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, ska befrielse från skatt sökas hos Trafi på samma sätt som tidigare, dvs. genom att posta ansökan till Trafi eller lämna in en elektronisk ansökan via portalen Suomi.fi. Under 2016 blir det möjligt att ansöka om befrielse från fordonsskatt även via Trafis tjänst Mina ärenden. Ytterligare information om när tjänsten införs följer senare.

Mer uppgifter om ansökan finns på adressen www.trafi.fi/ajoneuvovero. Du kan också kontakta Trafis fordonsskatterådgivning 029 534 5125 (lna/msa), vardagar kl. 8.00–18.00.

Nytt register för parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Trafi börjar föra ett riksomfattande register över nya parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning. Registret införs samtidigt som Trafi börjar bevilja tillstånd 1.1.2016. Tillstånd som beviljats tidigare införs dock inte i registret, utan uppgifterna om dem förvaras även framöver i polisinrättningens arkiv.

Ansökan om trafiklärartillstånd

Ansökan om trafiklärartillstånd lämnas in till ett av Ajovarmas serviceställen. Fram till slutet av 2015 lämnas ansökningarna till polisen.

Tillståndet beviljas för fem år i taget. Om sökanden har fyllt 68 år beviljas eller förnyas tillståndet med två års intervall.

Ajovarma tar emot ansökan om trafiklärartillstånd samt ger råd och kontrollerar ansökan och bilagorna. Villkoren för beviljande av trafiklärartillstånd ändras inte. Trafi fattar tillståndsbesluten. Avslag på ansökan och beviljade tillstånd postas hem till kunden.

Villkor för beviljande av trafiklärartillstånd från och med 1.1.2016

 • sökanden ska vara minst 23 år gammal
 • sökanden ska ha avlagt de obligatoriska delarna av specialyrkesexamen för trafiklärare som handlar om bilskoleverksamhet och arbete som trafiklärare, och dessutom ska sökanden ha körrätt för minst den kategori som motsvarar undervisningen (sedan minst tre år)
 • sökanden ska uppfylla hälsokraven för körkortstillstånd i kategori 2
 • sökanden får inte ha meddelats körförbud
 • sökanden ska till sina personliga egenskaper vara lämplig som trafiklärare.

Trafi ansvarar för prövningen av de personliga egenskaparna och tillståndsbeslutet. Ajovarma kontrollerar de övriga förutsättningarna när ansökan lämnas in.

Trafiklärartillståndet ger behörighet att ge undervisning för körkort för kategori B samt moped och lätt fyrhjuling i kategori AM. Behörighet för undervisning för andra kategorier ska intygas separat.

Förnyelse av trafiklärartillstånd

Trafiklärartillståndet ska förnyas med fem års intervall. Om sökanden har fyllt 68 år (eller gör det under giltighetstiden för det förnyade trafiklärartillståndet) förnyas trafiklärartillståndet med två års intervall. Ansökan om förnyelse ska lämnas till Ajovarmas serviceställe. Trafi fattar tillståndsbeslutet.

Till ansökan om förnyelse av trafiklärartillstånd ska sökanden bifoga ett läkarutlåtande, om sökanden har fyllt 45 år (hälsokrav för kategori 2) eller gör det under det förnyade tillståndets giltighetstid. Om sökanden har lämnat ett läkarutlåtande i samband med förnyelse av körkort till polisen eller Ajovarma under de senaste fem åren behövs inget nytt läkarutlåtande.

Om trafiklärartillståndet har försvunnit, förstörts eller stulits eller om innehavarens uppgifter har ändrats kan personen beviljas ett duplikat av tillståndet. Ansökan om duplikat kan lämnas till Ajovarmas serviceställe. Duplikatet gäller till samma datum som det ursprungliga trafiklärartillståndet.

Polisen fattar fortfarande beslut om körförbud och återkallelse av tillstånd samt övervakar körhälsan.

Alla körkort beviljas som långvariga från och med 1.1.2016


Från och med början av 2016 slopas kortvariga körkort, dvs. körkort som beviljas efter godkänd examensprestation och som är i kraft i 2 år. Körkort för personbil beviljas alltså framöver för 15 år och körkort för lastbil och buss för 5 år.

Övningsskedet och det fördjupande skedet i förarutbildningen förblir obligatoriska

Den som tar körkort ska delta i övningsskedet och det fördjupande skedet i undervisningen, trots att han eller hon beviljas långvarigt körkort direkt.

Om en förare inte lämnar in ett intyg över övningsskedet och det fördjupande skedet inom två år från beviljandet av körkortet till Ajovarmas serviceställe och fortsätter att köra bil meddelar polisen körförbud tills vidare.

Lämna alltså intyget till Ajovarmas serviceställe så snabbt som möjligt efter att du deltagit i undervisningen.

 
 
 
Sidan uppdaterad 03.01.2016