Kortvarig användning av fordon
 

Kortvarig användning av fordon

Förflyttningstillstånd

Förflyttningstillstånd kan beviljas för tillfällig förflyttning eller användning av fordon. Med förflyttningstillstånd avses ett tillstånd som innefattar förflyttningsmärken som fästs på fordonet och trafikförsäkring.

Förflyttningstillstånd kan beviljas för ett fordon som inte har genomgått första registrering, som är avställt eller som har avregistrerats före 2.11.2007. För ett fordon som har belagts med användnings- eller körförbud kan förflyttningstillstånd beviljas om det gäller att föra fordonet till en verkstad eller till besiktning. Förflyttningstillstånd kan skaffas tidigast 7 dagar innan dess giltighetstid börjar. Man måste känna till fordonets tillverkningsnummer när tillståndet söks.

En förutsättning för att förflyttningstillstånd ska ges är att fordonet har en gällande fortlöpande trafikförsäkring eller förflyttningsförsäkring och att den föreskrivna fordonsskatten är betald. Fordonet ska med hänsyn till användningsändamålet vara lämpligt för trafik och säkert gällande konstruktion, utrustning, skick och övriga egenskaper.

Förflyttningstillståndet ska medföras när fordonet används i trafiken.

Användningsändamål för vilket förflyttningstillstånd beviljas:

 

Provnummerintyg

Trafi kan på ansökan bevilja företag ett provnummerintyg som ger rätt att använda ett fordon i trafiken med provnummerskyltar. Provnummerintyget gäller ett år från datumet för beviljande. Ett företag kan vid behov beviljas flera provnummerintyg.

Ansökan om provnummerintyg

Ansökan om provnummerintyg görs med blanketten (B301). Ansökan ska lämnas till Trafi (adressen finns på ansökan) med bifogat handelsregisterutdrag om sökanden. Sökanden ska dessutom teckna en provnummerförsäkring, som ska finnas i försäkringsdatalagret (VATI). Om den som undertecknat ansökan enligt handelsregisterutdraget inte har rätt att teckna firma ska även en fullmakt bifogas ansökan.
Provnummerintyget och provnummerskyltarna levereras till kunden per post till den postadress som kunden angett i ansökan. Provnummerintyget betalas mot en faktura som skickas separat. Mer information om priserna på provnummerintyget och provnummerskyltarna finns här.

Användning av provnummerskyltar

Provnummerskyltar ger rätt att framföra oregistrerade och avställda fordon eller fordon som har belagts med körförbud på grund av att de inte har genomgått besiktning eller inte är i funktionsdugligt skick (om det gäller förflyttning för reparation eller besiktning). Då ett fordon används med provnummerskyltar, ska fordonets egna registerskyltar täckas över eller avlägsnas.

Ett villkor för användning av provnummerskyltar är att fordonsskatten är betald. Ett giltigt provnummerintyg i original ska alltid medföras under körning.

Fordon som försetts med provnummerskyltar får inte användas i trafik annat än i följande verksamheter som står i direkt samband med den verksamhet som intygets innehavare bedriver:

  • försök vid forskning eller produktutveckling som avser fordonet eller dess anordningar,
  • provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte,
  • annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, försäljning, utrustning, reparation eller besiktning av fordonet.

Provnummerskyltarna får användas av intygets innehavare eller dennes företrädare (person i anställningsförhållande eller motsvarande). En enskild person får använda provnummerskyltarna utan att skyltinnehavaren medföljer om det gäller provkörning i köpsyfte, bilskatten är betald och användaren har med sig provnummerintyget i original och ett tillstånd för tillfällig användning utfärdat av bilaffären (giltigt 24h).

Provnummerskyltar får inte lånas ut till ett annat företag eller enskilda personer.

Användning utan bilskatt

Om bilskatten är obetald för ett fordon som ännu inte genomgått första registrering får fordonet dock användas med provnummerskyltar i följande fall om provnummerintygets innehavare eller dennes företrädare medföljer i fordonet:

  • förflyttningen av fordonet står i direkt samband med ett försök som utförs i forsknings- eller produktutvecklingssyfte och avser intygsinnehavarens fordon eller dess anordningar,
  • fordonet provkörs för att säkerställa dess tekniska funktionsduglighet,fordonet används vid en kort förevisning i försäljningssyfte för en köpare som är stadigvarande bosatt någon annanstans än i Finland,
    Obs! Förevisning med provnummerskyltar för en person som är stadigvarande bosatt i Finland är inte tillåten förrän skatterna har betalats,
  • fordonet används för annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, försäljning, utrustning för försäljning, utförsel, reparation eller besiktning av fordonet.

Närmare anvisningar om bilskatten ges av skattemyndigheten i dessa ärenden, Skatteförvaltningen.

Följderna av missbruk av provnummerintyg

Trafi kan återkalla ett enskilt provnummerintyg om det har använts i strid med bestämmelserna eller provnummerintyget inte har betalats. Trafi kan återkalla intygsinnehavarens samtliga provnummerintyg om provnummerintyget upprepade gånger har använts i strid med bestämmelserna eller missbruket på annat sätt varit särskilt graverande.

Missbruk av provnummerintyg anmäls till Trafis fordonsskatteenhet, som bedömer om missbruket ska likställas med att ett fordon med användningsförbud används i trafik. Missbruk av provnummerintyg kan medföra tilläggskatt på minst 1 000 euro.

Förnyelse av provnummerintyg

Provnummerintyget förnyas årligen utan särskild ansökan om innehavaren av intyget under provnummerintygets giltighetstid inte lämnat anmälan om avstående från provnummerintyget, om intyget inte har återkallats eller om Trafi av andra särskilda skäl inte förnyar det. Förnyelse av provnummerintyg förutsätter att avgifterna för provnummerförsäkringen och provnummerintyget har betalats.

Avstående från provnummerintyg

Om man inte avser att använda provnummerskyltarna efter att de gått ut, ska en anmälan om avstående göras på ett besiktningsställe senast andra vardagen efter att intygets giltighetstid har gått ut. Anmälan om avstående ska göras på det gamla provnummerintyget. Samtidigt ska även provnummerskyltarna och det obetalda provnummerintyget för följande år återlämnas. 

 

Exportregistrering

Exportregistrering kan göras för ett tidigare oregistrerat fordon som överlåts i Finland och exporteras härifrån för att användas i en annan stat. I allmänhet är de fordon som exportregistreras nya oregistrerade personbilar för vilka skatterna inte har betalats. Även ett avregistrerat begagnat fordon kan exportregistreras för förflyttningen.

När ett fordon återinförs till Finland som flyttgods registreras en försäljningsbegränsning. Mer information om försäljningsbegränsningar ges av Skatteförvaltningen. Som fordonets ibruktagandedag registreras ibruktagandedagen i exportregistreringen.

Ansökan om exportregistrering

Om exportregistrering ansöks med en separat blankett för ansökan om exportregistrering (B518r). Ansökan ska lämnas till Trafi (adressen finns på ansökan) med bifogade registreringsdokument i original som är ifyllda och undertecknade. På ansökningsblanketten anges närmare vilka dokument som sökanden ska fylla i, underteckna och bifoga ansökan.

De registreringsdokument som behövs för exportregistrering är i huvudsak desamma som behövs vid första registrering av ett fordon (intyg över förhandsanmälan, intyg över registreringsbesiktning). Om fordonet funnits i registret tidigare eller importeras privat ska fordonet alltid genomgå registreringsbesiktning i Finland innan exportregistreringen görs.

I ansökan om exportregistrering ska finnas utöver uppgifterna om sökanden (ägare, eventuell andra ägare och innehavare) även leveransadressen för exportskyltarna (adress i Finland) samt faktureringsadress. Dessutom ska startdatum för exportregistreringen (och eventuellt slutdatum), överlåtelseort och tullbehandlingsort anges i ansökan. Registrerings-dokumenten som hänför sig till exportregistreringen ska fyllas i och undertecknas.

Exportregistrering förutsätter en fortlöpande trafikförsäkring som är giltig i Finland. Försäkringsbolaget ska mata in trafikförsäkringsuppgifterna med fordonets tillverkningsnummer i försäkringsdatasystemet VATI. Försäkringen ska träda i kraft senast på exportregistreringens startdatum, men den får inte börja under föregående månad.

Fordonsskatt behöver inte betalas för en exportregistrerad bil.

Exportregistreringens giltighet

För tidigare oregistrerade fordon gäller exportregistreringen i ett år räknat från utgången av registreringsmånaden. T.ex. är en exportregistrering som gjorts i början av juni är giltig till slutet av juni följande år. En kortare giltighetstid kan bestämmas på begäran av sökanden.

Exportregistreringen av ett avregistrerat eller i Finland tidigare oregistrerat begagnat fordon gäller endast under förflyttningen från Finland till destinationslandet (1–30 dygn beroende på land). Giltighetstiden för exportregistreringar kan inte förlängas.

Det beror på destinationslandets lagstiftning om det är tillåtet att köra med finländska exportskyltar hela den tid exportregistreringen gäller eller om fordonet måste registreras i destinationslandets fordonsregister. Mer information om detta ges av destinationslandets myndigheter, t.ex. landets ambassad eller tullmyndighet. Om det exportregistrerade fordonet registreras utomlands ska detta anmälas till trafikförsäkringsbolaget så att försäkringen kan avbrytas.
Utlandsregistreringen behöver inte anmälas till Trafi och exportskyltarna behöver inte återlämnas om inte detta särskilt anges på exportregistreringsintyget. Kunden kan ändå om han eller hon vill skicka en kopia av det utländska registreringsintyget till Trafi, varvid Trafi stryker exportregistreringen.

Tillfällig användning av exportregistrerade fordon i Finland

Före utförseln från Finland får ett exportregistrerat fordon endast förflyttas från överlåtelseorten till utförselorten. I samband med att fordonsägaren flyttar utomlands får fordonet förflyttas till ägarens hemort och därifrån vidare till utförselorten.

Ett exportregistrerat fordon får användas tillfälligt av skäl som anses tvingande samt vid en vanlig semesterresa eller liknande kortvarig vistelse i Finland. Fordonet får dock inte användas under den månad som omedelbart föregår flyttningen till eller följer på flyttningen från Finland.

Ägaren eller innehavaren är skyldig att av tullmyndigheten skaffa anteckningar om in- och utresor på baksidan av exportregistreringsintyget.

Om det exportregistrerade fordonet har skaffats under en semesterresa till Finland ska kunden vid behov för trafikövervakande polis kunna intyga att han eller hon är bosatt utomlands.

Mer information om tidsgränser för tillfällig användning av exportregistrerade fordon i Finland ges av Skatteförvaltningen.

 

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 21.02.2017