Passagerarrättigheter
 

Passagerares rättigheter vid busstransport

EU har säkerställt vissa rättigheter för dig när din bussresa avbryts. Du har rätt till omsorg och eventuell ersättning i olika situationer.

Passagerarnas rättigheter gäller reguljär linjetrafik inom EU, om sträckan som busslinjen trafikerar är minst 250 km. Rättigheterna gäller varken i beställningstrafik eller i trafiken mellan Finland och Ryssland.

Omsorg när resan ställs in eller försenas med över 90 minuter

I fråga om en resa  som överstiger tre timmar ska transportören vid en inställd eller över 90 minuter försenad avgång från terminalen kostnadsfritt erbjuda dig omsorg:

  • snacks, måltider eller förfriskningar i skälig proportion till väntetiden, förutsatt att sådana finns att tillgå ombord på bussen eller i terminalen eller rimligen kan anskaffas
  • hotellrum eller annan inkvartering samt assistans med att anordna transport mellan terminalen och inkvarteringen, om det krävs en eller flera övernattningar.

Transportören får, för varje passagerare, begränsa den totala kostnaden för inkvartering till 80 euro per natt och inkvarteringens längd till maximalt två nätter. Vänligen uppmärksamma att du inte har rätt till inkvartering om den inställda eller försenade avgången förorsakats av svåra väderleksförhållanden eller större naturkatastrofer som äventyrar säkra busstransporter.

Rätt att avboka eller omboka resan

Om bussturen ställs in eller avgången från terminalen eller hållplatsen försenas med över två timmar eller om antalet sålda biljetter överstiger antalet sittplatser kan du välja mellan följande alternativ:

  • fortsatt resa eller ombokning till slutdestinationen utan extra kostnad
  • avbokning och återbetalning motsvarande biljettpriset. Dessutom kan du begära en kostnadsfri returresa med buss till din avreseplats.

Om du väljer att avboka resan ska ersättningen betalas ut inom 14 dagar efter det att bussföretaget har tagit emot din begäran. Du kan begära att få ersättning för den eller de delar av resan som ställts in och för den eller de delar som redan har genomförts om resan inte längre tjänar något syfte i förhållande till din ursprungliga resplan.

I fråga om periodkort eller abonnemang ska betalningen motsvara dess proportionella andel av hela kostnaden för periodkortet eller abonnemanget. Återbetalningen ska göras i pengar, såvida du inte godtar någon annan form av återbetalning.

Om bussföretaget underlåter att erbjuda dig det val som avses ovan kan du utöver återbetalning motsvarande biljettpriset begära ersättning som uppgår tilll 50 % av biljettpriset. Företaget ska betala ersättningen inom en månad.

Du ska underrättas om en inställd eller försenad avgång så snart som möjligt.

Du har rätt att få information om den inställda resan, förseningen och den beräknade avgångstiden så snart som möjligt, dock senast 30 minuter efter den ursprungliga avgångstiden.

Om du missar en anslutande transport på grund av en inställd eller försenad avgång har du rätt att få information om alternativa anslutningar av transportören eller terminaloperatören.

Rättigheter när bussen går sönder eller en olycka inträffar

Om bussen under resan blir köroduglig ska transportören tillhandahålla ett av följande alternativ:

  • fortsatt resa med ett annat fordon
  • transport till en lämplig väntplats och/eller terminal varifrån resan kan fortsätta.

Om bussen råkar ut för en olycka som förhindrar användningen av bussen ska transportören ta hand om passagerarnas omedelbara praktiska behov. Av transportören kan du begära assistans med att ordna inkvartering, mat, kläder, transport och första hjälpen. Transportören får, för varje passagerare, begränsa den totala kostnaden för inkvartering till 80 euro per natt och inkvarteringens längd till maximalt två nätter.

Lämna in ett klagomål till bussföretaget inom tre månader

I problemsituationer ska du alltid först kontakta transportören.

Klagomålet som gäller passagerarnas rättigheter ska lämnas in inom tre månader från tidpunkten för bussresan.

Transportören eller terminaloperatören ska inom en månad efter mottagandet av klagomålet underrätta dig om huruvida ditt klagomål har accepterats, avslagits eller fortfarande behandlas. Det slutliga svaret ska lämnas inom tre månader från mottagandet av klagomålet.

Om du inte har fått svaret inom tre månader eller om svaret inte är tillfredsställande ska du kontakta Konsumentrådgivningen.

Är det fråga om en utländsk transportör ska du kontakta Konsumenteuropa i Finland.

Ytterligare information om inlämnande av klagomål hittar du på Konkurrens- och konsumentverkets webbsidor.

Om det gäller en affärsresa kan du rådfråga Trafi:

e-post: kirjaamo(at)trafi.fi
postadresss: Trafiksäkerhetsverket, Registratorskontoret, PB 320, 0010 Helsingfors

Trafi övervakar busspassagerarnas rättigheter i samarbete med konsumentombudsmannen.

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 06.09.2018