Registreringsskyltar
 

Registreringsskyltar

Allmänt

Trafi ansvarar för fordonsregistreringen i Finland och låter tillverka de officiella registreringsskyltarna. För närvarande tillverkas totalt 28 olika typer av skyltar och dessutom kan man fortfarande se gamla skyltar i trafiken. Försvarsmaktens fordon och Ålandsregistrerade fordon har egna skyltar.

EU-registreringsskyltar togs i bruk i Finland 2001. Ett fordon får automatiskt EU-skyltar om ägaren inte begär att skyltarna ska vara av den gamla modellen. EU-skyltar kan bytas ut mot skyltar av den gamla modellen på ett besiktningsställe, om så önskas.

De registreringsskyltar som används i Finland tillverkas av aluminium med en reflekterande hinna på ytan. Siffrorna och bokstäverna formpressas så att de höjer sig något över skyltens yta och målas sedan med täckfärg. Presshöjden är 1–1,2 mm.

Registreringsnumrets sifferdel får inte inledas med en nolla eller bestå uteslutande av nollor. Bokstavskombinationen CD är reserverad för diplomatfordon.

Normalt får ett fordon följande lediga registreringsnummer. Man har dock möjlighet att ansöka om en specialskylt med önskat registreringsnummer. En specialskylt motsvarar i övrigt en vanlig skylt, men registreringsnumret kan väljas fritt med vissa begränsningar och det krävs ett avgiftsbelagt beslut för att få skylten.

Ett fordon får ha en eller två skyltar beroende på fordonskategori. I vissa fall kan en extra skylt beviljas.

 

Förkommen eller förstörd registreringsskylt

Ett fordons registrerade ägare eller innehavare ska göra en skriftlig utredning över en förkommen eller förstörd registreringsskylt på ett besiktningsställe. På besiktningsstället finns beställningsblankett för registreringsskylt som ägaren eller innehavaren ska fylla i och underteckna. Den registreringsskylt eller de registreringsskyltar som beställs i stället för en förkommen eller förstörd skylt avhämtas på det besiktningsställe där beställningen gjordes. Skylten/skyltarna ska betalas vid beställningen.

Fordon med två skyltar: endast den ena skylten har förkommit

Kunden ska ge en noggrann utredning av hur skylten förkommit på blanketten för beställning av registreringsskylt. En ny registreringsskylt beställs för att ersätta den förkomna. Kunden ska hämta skylten på besiktningsstället. Ett besiktningsställe kan ge kunden rätt att köra fordonet i högst en månad med en temporär registreringsskylt på vilken fordonets registreringsnummer är angivet.

Fordon med två skyltar: båda registreringsskyltarna har förkommit

Om ett fordons båda registreringsskyltar har förkommit ska förutom en skriftlig utredning även en brottsanmälan till polisen visas. I sådana fall rekommenderas att fordonets registreringsnummer byts ut. Då får kunden genast registreringsskyltar med ett nytt registreringsnummer på besiktningsstället, och inga problem uppstår i trafiken t.ex. i kontakt med polisen eller tullen. Om kunden önskar använda det tidigare registreringsnumret, kan kunden bli stoppad av polisen eftersom anmälan om tillgrepp finns kvar i polisens register tills de försvunna registreringsskyltarna återfinns.

Fordon med en skylt: skylten har förkommit

Om skylten på ett fordon med en registreringsskylt, t.ex. en moped, har förkommit eller tillgripits ska kunden, förutom blanketten för beställning av registreringsskylt, visa en brottsanmälan som gjorts till polisen. Alternativt kan kunden visa någon annan tillförlitlig utredning om hur skylten har försvunnit. En utredning kan godkännas om den undanröjer alla tvivel på att registreringsskylten har tillgripits eller att skylten kan missbrukas. Ett besiktningsställe kan ge kunden rätt att köra fordonet i högst en månad med en temporär registreringsskylt på vilken fordonets registreringsnummer är angivet.

 

Specialskylt

Du kan ansöka om ett individuellt registreringsnummer, alltså specialnummer för ditt fordon via Trafis elektroniska blankett. Specialnumret beviljas genom ett beslut om specialskylt som kostar 750 euro. Du kan hämta specialskyltarna mot beslutet om specialskyltar från besiktningsstället.

Om du vill göra förfrågningar om lediga registreringsnummer eller inte kan använda den elektroniska blanketten, ta kontakt via Trafis servicenummer 029 534 5100 (lna/msa).

Ansökan om specialskylt

Du kan ansöka om specialskylt med e-blanketten för ansökan om specialskylt. Skriv inte ut ansökningsblanketten, utan skicka den elektroniskt till Trafi.

Om du inte kan använda e-blanketten för ansökan om specialskylt, kan du skriva ut ansökningsblanketten som pdf. Du kan skicka in ansökan till Trafi per post, fax eller e-post (kontaktuppgifterna finns på blanketten).

Uppge fordonets identifieringsuppgifter i ansökan. Trafi kan inte fatta beslut om en specialskylt eller beställa registreringsskyltar om uppgifterna är bristfälliga. Specialnummer beviljas till det första fordonet för vilket en ansökan innehållande alla nödvändiga uppgifter skickas till Trafi. Med en bristfälligt ifylld ansökan är det inte möjligt att reservera eller få prioritet till det ansökta numret.

Du kan ta tillbaka din ansökan skriftligen innan beslutet fattas.

Leveranssätt för beslut om specialskylt

Beslutet om specialskylt kan skickas till dig endera per e-post eller brev. En avgift på 750 euro tas ut för beslutet. Fakturan för beslutet skickas till den adress som du angett i ansökan. Avgiften för ett beslut som inte löses ut kan drivas in utan särskilt beslut.

Registrering av specialskyltar

Trafi skickar de specialskyltar som beviljas till det besiktningsställe som du har meddelat i ansökan och där kan du sköta registreringen. I samband med registreringen ska du visa upp beslutet om specialskylt. Besiktningsstället tar ut en avgift för registreringen och registreringsskyltar.

Registreringen av en specialskylt ska göras inom tre månader efter beslutet om specialskylt, annars förfaller beslutet.

Beslutet om specialskylt är fordonsspecifikt. Om du vill överföra specialskyltarna till ett annat fordon, ska du ansöka om ett nytt beslut om specialskylt.

Begränsningar som gäller registreringsnummer för specialskyltar

Begränsningarna som gäller för registreringsnummer på specialskyltar är följande:

 • Specialskyltar för bilar kan ha två eller tre bokstäver och högst tre siffror.
 • Specialskyltar för motorcyklar och mopeder kan ha två eller tre bokstäver och högst tre siffror eller tvärtom.
 • Bokstavskombinationen CD är reserverad för diplomatbilar.
 • Siffran noll får inte förekomma i början av sifferdelen eller som enda siffra.
 • Vad gäller bokstäverna W, Q, Å, Ä och Ö finns det begränsningar som gäller registreringsnummer för mopeder och snöskotrar.

Registreringsskyltar med svart botten kan ges till

 • veteranfordon eller fordon som tidigare haft sådana skyltar, eller
 • fordon som har importerats från utlandet och som har tagits i bruk före 1972.
 

Extra registreringsskylt

Du kan ansöka om tillstånd för en extra registreringsskylt hos Trafi om registreringsskylten på ditt fordon till exempel är skymd på grund av en tillfällig anordning.

Trafi kan bevilja ett avgiftsbelagt tillstånd för extra registreringsskylt om

 • fordonets fram- eller bakdel har någon tillfällig anordning som skymmer registreringsskylten
 • en finländsk dragbil drar en utländsk släpvagn som inte registrerats i sitt hemland och släpvagnen därför saknar registreringsskylt.

Ansökan

Ansökan om en extra registreringsskylt kan göras på Trafis blankett eller formuleras fritt. Av den fritt formulerade ansökan ska följande framgå:

 • sökandens namn (fordonets ägare/innehavare)
 • fordonets registreringsnummer
 • fordonets märke
 • tillverkningsnumrets tre sista siffror
 • skyltens användningsändamål
 • vid behov fullmakt.

Ansökan skickas ifylld

 • per post till adressen: Trafi, PB 320, 00101 Helsingfors
 • per e-post till adressen  
 • per fax 029 534 5095.

Användning av skylten

Den extra registreringsskylten sänds till kunden per post. Fakturan för registreringsskylten skickas i efterskott. Det totala priset för skylten består av tillståndsavgiften och priset för själva skylten (annan registreringsskylt). Priset hittar du på sidan Kundpriserna för registrering. Skyltarna tillverkas på beställning. Leveranstiden är 2-4 veckor.

Trafi sänder inget beslut om beviljande av extra registreringsskylt. Uppgiften om skylten införs i trafik- och transportregistret.

Skylten ska återlämnas till besiktningstället när skylten inte längre behövs. I samband med att ett fordon byter ägare behöver man dock inte lämna tillbaka den, om den nya ägaren också behöver den extra registrerinsskylten.

 

Förflyttningstillstånd

Förflyttningstillstånd kan beviljas för tillfällig förflyttning eller användning av fordon. Med förflyttningstillstånd avses ett tillstånd som innefattar förflyttningsmärken som fästs på fordonet och trafikförsäkring.

Förflyttningstillstånd kan beviljas för ett fordon som inte har genomgått första registrering, som är avställt eller som har avregistrerats före 2.11.2007. För ett fordon som har belagts med användnings- eller körförbud kan förflyttningstillstånd beviljas om det gäller att föra fordonet till en verkstad eller till besiktning. Förflyttningstillstånd kan skaffas tidigast 7 dagar innan dess giltighetstid börjar. Man måste känna till fordonets tillverkningsnummer när tillståndet söks.

En förutsättning för att förflyttningstillstånd ska ges är att fordonet har en gällande fortlöpande trafikförsäkring eller förflyttningsförsäkring och att den föreskrivna fordonsskatten är betald. Fordonet ska med hänsyn till användningsändamålet vara lämpligt för trafik och säkert gällande konstruktion, utrustning, skick och övriga egenskaper.

Förflyttningstillståndet ska medföras när fordonet används i trafiken.

Användningsändamål för vilket förflyttningstillstånd beviljas:

 

Exportregistrering

Exportregistrering kan göras för ett tidigare oregistrerat fordon som överlåts i Finland och exporteras härifrån för att användas i en annan stat. I allmänhet är de fordon som exportregistreras nya oregistrerade personbilar för vilka skatterna inte har betalats. Även ett avregistrerat begagnat fordon kan exportregistreras för förflyttningen.

När ett fordon återinförs till Finland som flyttgods registreras en försäljningsbegränsning. Mer information om försäljningsbegränsningar ges av Skatteförvaltningen. Som fordonets ibruktagandedag registreras ibruktagandedagen i exportregistreringen.

Ansökan om exportregistrering

Om exportregistrering ansöks med en separat blankett för ansökan om exportregistrering (B518r). Ansökan ska lämnas till Trafi (adressen finns på ansökan) med bifogade registreringsdokument i original som är ifyllda och undertecknade. På ansökningsblanketten anges närmare vilka dokument som sökanden ska fylla i, underteckna och bifoga ansökan.

De registreringsdokument som behövs för exportregistrering är i huvudsak desamma som behövs vid första registrering av ett fordon (intyg över förhandsanmälan, intyg över registreringsbesiktning). Om fordonet funnits i registret tidigare eller importeras privat ska fordonet alltid genomgå registreringsbesiktning i Finland innan exportregistreringen görs.

I ansökan om exportregistrering ska finnas utöver uppgifterna om sökanden (ägare, eventuell andra ägare och innehavare) även leveransadressen för exportskyltarna (adress i Finland) samt faktureringsadress. Dessutom ska startdatum för exportregistreringen (och eventuellt slutdatum), överlåtelseort och tullbehandlingsort anges i ansökan. Registrerings-dokumenten som hänför sig till exportregistreringen ska fyllas i och undertecknas.

Exportregistrering förutsätter en fortlöpande trafikförsäkring som är giltig i Finland. Försäkringsbolaget ska mata in trafikförsäkringsuppgifterna med fordonets tillverkningsnummer i försäkringsdatasystemet VATI. Försäkringen ska träda i kraft senast på exportregistreringens startdatum, men den får inte börja under föregående månad.

Fordonsskatt behöver inte betalas för en exportregistrerad bil.

Exportregistreringens giltighet

För tidigare oregistrerade fordon gäller exportregistreringen i ett år räknat från utgången av registreringsmånaden. T.ex. är en exportregistrering som gjorts i början av juni är giltig till slutet av juni följande år. En kortare giltighetstid kan bestämmas på begäran av sökanden.

Exportregistreringen av ett avregistrerat eller i Finland tidigare oregistrerat begagnat fordon gäller endast under förflyttningen från Finland till destinationslandet (1–30 dygn beroende på land). Giltighetstiden för exportregistreringar kan inte förlängas.

Det beror på destinationslandets lagstiftning om det är tillåtet att köra med finländska exportskyltar hela den tid exportregistreringen gäller eller om fordonet måste registreras i destinationslandets fordonsregister. Mer information om detta ges av destinationslandets myndigheter, t.ex. landets ambassad eller tullmyndighet. Om det exportregistrerade fordonet registreras utomlands ska detta anmälas till trafikförsäkringsbolaget så att försäkringen kan avbrytas. Utlandsregistreringen behöver inte anmälas till Trafi och exportskyltarna behöver inte återlämnas om inte detta särskilt anges på exportregistreringsintyget. Kunden kan ändå om han eller hon vill skicka en kopia av det utländska registreringsintyget till Trafi, varvid Trafi stryker exportregistreringen.

Tillfällig användning av exportregistrerade fordon i Finland

Före utförseln från Finland får ett exportregistrerat fordon endast förflyttas från överlåtelseorten till utförselorten. I samband med att fordonsägaren flyttar utomlands får fordonet förflyttas till ägarens hemort och därifrån vidare till utförselorten.

Ett exportregistrerat fordon får användas tillfälligt av skäl som anses tvingande samt vid en vanlig semesterresa eller liknande kortvarig vistelse i Finland. Fordonet får dock inte användas under den månad som omedelbart föregår flyttningen till eller följer på flyttningen från Finland.

Ägaren eller innehavaren är skyldig att av tullmyndigheten skaffa anteckningar om in- och utresor på baksidan av exportregistreringsintyget. På Tullens webbplats hittar du mer information om tullkontor med kundservice och om tullkontor som erbjuder kundservice endast via tidsbokning.

Om det exportregistrerade fordonet har skaffats under en semesterresa till Finland ska kunden vid behov för trafikövervakande polis kunna intyga att han eller hon är bosatt utomlands.

Mer information om tidsgränser för tillfällig användning av exportregistrerade fordon i Finland ges av Skatteförvaltningen.

 

Provnummerintyg

Trafi kan på ansökan bevilja företag ett provnummerintyg som ger rätt att använda ett fordon i trafiken med provnummerskyltar. Provnummerintyget gäller ett år från datumet för beviljande. Ett företag kan vid behov beviljas flera provnummerintyg.

Ansökan om provnummerintyg

Ansökan om provnummerintyg görs med blanketten (B301). Ansökan ska lämnas till Trafi (adressen finns på ansökan) med bifogat handelsregisterutdrag om sökanden. Sökanden ska dessutom teckna en provnummerförsäkring, som ska finnas i försäkringsdatalagret (VATI). Om den som undertecknat ansökan enligt handelsregisterutdraget inte har rätt att teckna firma ska även en fullmakt bifogas ansökan. Provnummerintyget och provnummerskyltarna levereras till kunden per post till den postadress som kunden angett i ansökan. Provnummerintyget betalas mot en faktura som skickas separat. Mer information om priserna på provnummerintyget och provnummerskyltarna finns här.

Användning av provnummerskyltar

Provnummerskyltar ger rätt att framföra oregistrerade och avställda fordon eller fordon som har belagts med körförbud på grund av att de inte har genomgått besiktning eller inte är i funktionsdugligt skick (om det gäller förflyttning för reparation eller besiktning). Då ett fordon används med provnummerskyltar, ska fordonets egna registerskyltar täckas över eller avlägsnas.

Ett villkor för användning av provnummerskyltar är att fordonsskatten är betald. Ett giltigt provnummerintyg i original ska alltid medföras under körning.

Fordon som försetts med provnummerskyltar får inte användas i trafik annat än i följande verksamheter som står i direkt samband med den verksamhet som intygets innehavare bedriver:

 • försök vid forskning eller produktutveckling som avser fordonet eller dess anordningar,
 • provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte,
 • annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, försäljning, utrustning, reparation eller besiktning av fordonet.

Provnummerskyltarna får användas av intygets innehavare eller dennes företrädare (person i anställningsförhållande eller motsvarande). En enskild person får använda provnummerskyltarna utan att skyltinnehavaren medföljer om det gäller provkörning i köpsyfte, bilskatten är betald och användaren har med sig provnummerintyget i original och ett tillstånd för tillfällig användning utfärdat av bilaffären (giltigt 24h).

Provnummerskyltar får inte lånas ut till ett annat företag eller enskilda personer.

Användning utan bilskatt

Om bilskatten är obetald för ett fordon som ännu inte genomgått första registrering får fordonet dock användas med provnummerskyltar i följande fall om provnummerintygets innehavare eller dennes företrädare medföljer i fordonet:

 • förflyttningen av fordonet står i direkt samband med ett försök som utförs i forsknings- eller produktutvecklingssyfte och avser intygsinnehavarens fordon eller dess anordningar
 • fordonet provkörs för att säkerställa dess tekniska funktionsduglighet
 • fordonet används vid en kort förevisning i försäljningssyfte för en köpare som är stadigvarande bosatt någon annanstans än i Finland

  Obs! Förevisning med provnummerskyltar för en person som är stadigvarande bosatt i Finland är inte tillåten förrän skatterna har betalats.
 • fordonet används för annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, försäljning, utrustning för försäljning, utförsel, reparation eller besiktning av fordonet.

Närmare anvisningar om bilskatten ges av skattemyndigheten i dessa ärenden, Skatteförvaltningen.

Följderna av missbruk av provnummerintyg

Trafi kan återkalla ett enskilt provnummerintyg om det har använts i strid med bestämmelserna eller provnummerintyget inte har betalats. Trafi kan återkalla intygsinnehavarens samtliga provnummerintyg om provnummerintyget upprepade gånger har använts i strid med bestämmelserna eller missbruket på annat sätt varit särskilt graverande.

Missbruk av provnummerintyg anmäls till Trafis fordonsskatteenhet, som bedömer om missbruket ska likställas med att ett fordon med användningsförbud används i trafik. Missbruk av provnummerintyg kan medföra tilläggskatt på minst 1 000 euro.

Förnyelse av provnummerintyg

Provnummerintyget förnyas årligen utan särskild ansökan om innehavaren av intyget under provnummerintygets giltighetstid inte lämnat anmälan om avstående från provnummerintyget, om intyget inte har återkallats eller om Trafi av andra särskilda skäl inte förnyar det. Förnyelse av provnummerintyg förutsätter att avgifterna för provnummerförsäkringen och provnummerintyget har betalats.

Avstående från provnummerintyg

Om man inte avser att använda provnummerskyltarna efter att de gått ut, ska en anmälan om avstående göras på ett besiktningsställe senast andra vardagen efter att intygets giltighetstid har gått ut. Anmälan om avstående ska göras på det gamla provnummerintyget. Samtidigt ska även provnummerskyltarna och det obetalda provnummerintyget för följande år återlämnas.

 

EU-skylt

EU-skyltar togs i bruk i Finland 2001. Efter detta har fordon automatiskt getts EU-skyltar om inte ägaren särskilt har anhållit om skyltar av gammal modell. Den som önskar kan byta ett fordons EU-skyltar till skyltar av gammal modell på ett besiktningsställe.

Om fordonet har EU-skyltar behöver en separat nationalitetsbeteckning inte användas inom EU. Utanför EU krävs nationalitetsbeteckning.

EU-skylt med nytt registreringsnummer

Om fordonet har skyltar av gammal modell kan man byta till EU-skyltar på ett besiktningsställe. Vid bytet ändras fordonets registreringsnummer.

Fordonets ägare eller innehavare kan hämta EU-skyltarna på ett besiktningsställe. Händelsen sker med identifiering eller registreringsintygets anmälningsdel. Fordonets gamla registreringsskyltar ska återlämnas.

För händelsen tas registrerings- och skyltavgifter ut.

EU-skylt med gammalt registreringsnummer

Om kunden önskar EU-skyltar med det gamla registreringsnumret (fordonets nuvarande registreringsnummer), ska registreringsskyltarna beställas på ett besiktningsställe. Registreringsintygets anmälningsdel behövs inte.

Leveranstiden för skyltarna är vanligen två veckor räknat från beställningen. Beställaren hämtar de färdiga skyltarna på besiktningsstället. Samtidigt ska de gamla skyltarna återlämnas.

EU-dekaler

Med EU-dekal avses ett med EU-landets egen beteckning försett klistermärke som ska vara fäst på fordonet då det används utanför EU. Ett fordon som inte har EU-skylt ska vara försett med nationalitetsmärke även då fordonet används i andra EU-länder.

Det finländska nationalitetsmärket har beteckningen FIN. Klistermärket finns på välförsedda servicestationer och i Automobilförbundets webbutik.

Utöver de klistermärken som är obligatoriska då fordonet används utomlands säljs frivilliga "EU-dekaler". EU-dekalen och andra motsvarande EU-märken ersätter inte nationalitetsbeteckningen då fordonet används utomlands.

Fastsättning av klistermärken

Nationalitetsmärket ska fästas på ett synligt ställe på fordonet, t.ex. bagageluckan eller ett fönster.
De registreringsskyltar eller förflyttningsmärken som hör till fordonet ska kunna läsas utan svårighet. Andra klistermärken eller märken får inte fästas på registreringsskylten eller i dess omedelbara närhet. Ett förflyttningsmärke får dock fästas på registreringsskylten, om registreringsskylten täcks över helt. 

 

Registreringsskylt med svart botten

På en registreringsskylt med svart botten står registreringsnumret med vita bokstäver och siffror på svart botten. Läs mer om registreringsskyltar med svart botten här.

 

Beslagtagande av registreringsskyltarna

Om en myndighet har beslagtagit ditt fordons registreringsskyltar av en tillsynsanledning, kan du hämta registreringsskyltarna från besiktningsplatsen efter att du vidtagit de åtgärder som myndigheten kräver. Beslagtagna registreringsskyltar förvaras på besiktningsplatsen i 3 månader. Efter det skrotas skyltarna.

 

Registreringsskyltarna ska hållas rena

Registreringsskyltens registreringsnummer ska kunna läsas i trafiken, så även skyltarna ska vid behov rengöras. Vanligen rengörs skyltarna när fordonet tvättas. En skylt kan dock kräva särskild rengöring och då bör man vara noga i valet av rengöringsmetod, för de material som använts i tillverkningen av skyltarna sätter begränsningar på de rengöringsmedel som kan användas.

Vid rengöring av skyltar kan användas:

 • vanliga för hushåll avsedda rengöringsmedel (t.ex. diskmedel)
 • aromatfri mineralterpentinlösningsmedel som innehåller alifatiska kolväten (t.ex. motortvättmedel).

Vid rengöring av skyltar får inte användas:

 • rengöringsmedel som innehåller aktivt klorlösningsmedel
 • lösningsmedel som innehåller betydande mängder alifatiska alkoholer, ketoner eller estrar eller aromatiska lösningsmedel (t.ex. etanol, aceton, toluen, thinner)
 • lösningsmedel som innehåller klorerade kolväten
 • färgborttagningsmedel
 • bensin
 • glastvättmedel.
 

Registreringsskyltarnas historia

 • I början av självständigheten, 1917-1922, hade varje stad egna skyltar.
 • Mellan 1922 och 1929 hade en normal skylt vit botten med ett länstecken och ett högst fyrsiffrigt tal.
 • På 1930- och 1940-talen användes varje år olika skyltar: udda år svarta tecken på vit botten och jämna år vita tecken på svart botten. Registreringsnumret innehöll ett länstecken, ett skiljetecken och ett högst fyrsiffrigt tal. Till vänster på skylten fanns ett sigill och de två sista siffrorna i årtalet.
 • År 1950 föll de årliga skyltarna ur bruk. En normal skylt hade två bokstäver, ett skiljetecken och ett högst tresiffrigt tal i vitt på svart botten. Den första bokstaven var ett länstecken.
 • År 1960 fick registreringsskylten en vit kant. Skylten hade tre bokstäver och en eller två siffror.
 • År 1972 infördes den nuvarande skylttypen. År 1996 förminskades bilskyltens storlek. De gamla måtten är 123 mm x 342 mm och 123 mm x 397 mm.
 • År 2000 infördes förflyttningsmärke i stället för förflyttningsskylt.
 • År 2001 infördes EU-skyltar för bilar, släpvagnar och motorcyklar.
 • År 2008 ändrades tecknet för motorcyklar. Före 2008 bestod tecknet av 2-3 bostäver följt av ett högst tresiffrigt tal. Sedan 2008 består tecknet av ett högst tresiffrigt tal följt av 2-3 bokstäver.
 • År 2012 ersatte en liten skylt på vitt botten registreringsskylten den gamla registreringsskylten för bilar.
 • År 2013 inleddes tillverkningen av höga EU-skyltar för släpvagnar.
 

Nationalitetsbeteckningar på fordon

Nationalitetsbeteckningar på fordon

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 31.08.2018