Registreringsskyltar
 

Registreringsskyltar

Allmänt

Trafi ansvarar för fordonsregistreringen i Finland och låter tillverka de officiella registreringsskyltarna. För närvarande tillverkas totalt 28 olika typer av skyltar och dessutom kan man fortfarande se gamla skyltar i trafiken. Försvarsmaktens fordon och Ålandsregistrerade fordon har egna skyltar.

EU-registreringsskyltar togs i bruk i Finland 2001. Ett fordon får automatiskt EU-skyltar om ägaren inte begär att skyltarna ska vara av den gamla modellen. EU-skyltar kan bytas ut mot skyltar av den gamla modellen på ett besiktningsställe, om så önskas.

De registreringsskyltar som används i Finland tillverkas av aluminium med en reflekterande hinna på ytan. Siffrorna och bokstäverna formpressas så att de höjer sig något över skyltens yta och målas sedan med täckfärg. Presshöjden är 1–1,2 mm.

Registreringsnumrets sifferdel får inte inledas med en nolla eller bestå uteslutande av nollor. Bokstavskombinationen CD är reserverad för diplomatfordon.

Normalt får ett fordon följande lediga registreringsnummer. Man har dock möjlighet att ansöka om en specialskylt med önskat registreringsnummer. En specialskylt motsvarar i övrigt en vanlig skylt, men registreringsnumret kan väljas fritt med vissa begränsningar och det krävs ett avgiftsbelagt beslut för att få skylten. Ett beslut om specialskylt kostar 850 euro.

Ett fordon får ha en eller två skyltar beroende på fordonskategori. I vissa fall kan en extra skylt beviljas.

 

Förkommen eller förstörd registreringsskylt

Ett fordons registrerade ägare eller innehavare ska göra en skriftlig utredning över en förkommen eller förstörd registreringsskylt på ett besiktningsställe. På besiktningsstället finns beställningsblankett för registreringsskylt som ägaren eller innehavaren ska fylla i och underteckna. Den registreringsskylt eller de registreringsskyltar som beställs i stället för en förkommen eller förstörd skylt avhämtas på det besiktningsställe där beställningen gjordes. Skylten/skyltarna ska betalas vid beställningen.

Fordon med två skyltar: endast den ena skylten har förkommit

Kunden ska ge en noggrann utredning av hur skylten förkommit på blanketten för beställning av registreringsskylt. En ny registreringsskylt beställs för att ersätta den förkomna. Kunden ska hämta skylten på besiktningsstället. Ett besiktningsställe kan ge kunden rätt att köra fordonet i högst en månad med en temporär registreringsskylt på vilken fordonets registreringsnummer är angivet.

Fordon med två skyltar: båda registreringsskyltarna har förkommit

Om ett fordons båda registreringsskyltar har förkommit ska förutom en skriftlig utredning även en brottsanmälan till polisen visas. I sådana fall rekommenderas att fordonets registreringsnummer byts ut. Då får kunden genast registreringsskyltar med ett nytt registreringsnummer på besiktningsstället, och inga problem uppstår i trafiken t.ex. i kontakt med polisen eller tullen. Om kunden önskar använda det tidigare registreringsnumret, kan kunden bli stoppad av polisen eftersom anmälan om tillgrepp finns kvar i polisens register tills de försvunna registreringsskyltarna återfinns.

Fordon med en skylt: skylten har förkommit

Om skylten på ett fordon med en registreringsskylt, t.ex. en moped, har förkommit eller tillgripits ska kunden, förutom blanketten för beställning av registreringsskylt, visa en brottsanmälan som gjorts till polisen. Alternativt kan kunden visa någon annan tillförlitlig utredning om hur skylten har försvunnit. En utredning kan godkännas om den undanröjer alla tvivel på att registreringsskylten har tillgripits eller att skylten kan missbrukas. Ett besiktningsställe kan ge kunden rätt att köra fordonet i högst en månad med en temporär registreringsskylt på vilken fordonets registreringsnummer är angivet.

 

Specialskylt

Trafi kan bevilja specialskyltar för ett fordon på ansökan. Skyltarna visar ett registreringsnummer enligt eget val.

Du kan göra förfrågningar om lediga registreringsnummer via Trafis servicenummer 029 534 5100 (lna/msa).

Ansökan om specialskylt

Du kan ansöka om specialskyltar med e-blanketten för ansökan om specialskylt. Skriv inte ut ansökningsblanketten, utan skicka den elektroniskt till Trafi.

Om du inte kan använda e-blanketten för ansökan om specialskylt, kan du beställa ansökningsblanketten via Trafis servicenummer 029 534 5100 (lna/msa) och sedan skicka ansökan per e-post till adressen , per fax på numret 029 534 5606 eller per post till den adress som finns på ansökningsblanketten.

En förutsättning för att fatta beslut om specialskylt och beställa specialskyltar är att ansökan innehåller detaljerade uppgifter om det fordon på vilket skyltarna ska fästas. Vid behov kan du komplettera ansökan per telefon via numret  029 534 5100 (lna/msa) eller per e-post via adressen .

En ansökan som väntar på komplettering är anhängig i tre månader hos Trafi. Beslutet om specialskylt fattas då uppgifterna i ansökan är fullständiga. I samband med beslutet beställs registreringsskyltar.

Inlösning av beslut om specialskylt

Om du skickar en e-ansökan om specialskylt till Trafi kan du i ansökan välja mellan att få beslutet om specialskylt elektroniskt eller på papper.

Du kan ta emot ett e-beslut endast om du har en e-postadress och gällande personliga nätbankskoder. I så fall skickas en länk till din e-postadress, och via denna kan du lösa ut e-beslutet från blankettjänsten med dina nätbankskoder.

Ett beslut om specialskylt på papper skickas till dig per post.

En avgift på 850 euro tas ut för ett beslut om specialskylt. Om du inte löser ut ett beslut kan avgiften drivas in genom utsökning utan särskilt beslut om detta.

Registrering av specialskyltar

Du kan registrera och ta emot registreringsskyltar vid det besiktningsställe som du har angett mot betald avgift för beslutet om specialskylt. Besiktningsstället tar ut en avgift för registreringen och registreringsskyltarna. Fordonet ska registreras med specialskyltarna inom tre månader från beslutet.

Beslutet om specialskylt är fordonsspecifikt. Om du vill överföra specialskyltarna till ett annat fordon, ska du ansöka om ett nytt beslut om specialskylt.

Begränsningar som gäller registreringsnummer för specialskyltar

Begränsningar som gäller för registreringsnummer på specialskyltar är:

 • Specialskyltar för bilar kan ha två eller tre bokstäver och högst tre siffror.
 • Specialskyltar för motorcyklar och mopeder kan ha två eller tre bokstäver och högst tre siffror eller tvärtom.
 • Specialskyltar för släpvagnar ska alltid börja med bokstaven P, W eller D.
 • Bokstavskombinationen CD är reserverad för diplomatbilar.
 • Siffran noll får inte förekomma i början av sifferdelen eller som enda siffra.
 • Vad gäller användning av bokstäverna W, Q, Å, Ä och Ö finns det vissa begränsningar som gäller registreringsnummer för andra fordon än bilar.

Registreringsskyltar med svart botten kan ges till antingen

 • veteranfordon eller fordon som tidigare haft sådana skyltar, eller
 • fordon som har importerats från utlandet och som har tagits i bruk före 1972.
 

Extra registreringsskylt

Trafi kan bevilja ett avgiftsbelagt tillstånd för extra registreringsskylt om

 • fordonets fram- eller bakdel har någon tillfällig anordning som skymmer registreringsskylten
 • det är fråga om att en finländsk dragbil drar en utländsk släpvagn som inte registrerats i sitt hemland och släpvagnen därför saknar registreringsskylt.

Ansökan

Ansökan kan göras på Trafis ansökningsblankett eller formuleras fritt. Av den fritt formulerade ansökan ska följande framgå:

 • sökandens namn (fordonets ägare/innehavare)
 • fordonets registreringsnummer
 • fordonets märke
 • tillverkningsnumrets tre sista siffror
 • skyltens användningsändamål
 • vid behov fullmakt.

Ansökan skickas

 • per post till Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 00101 Helsingfors
 • per e-post till adressen .
 • per fax till numret 029 534 5095.

Användning av skylten

Den extra registreringsskylten sänds till kunden per post. Fakturan för registreringsskylten skickas i efterskott. Priset består av tillståndsavgiften och priset för själva skylten. Priset kan du kontrollera i kundprislistan i spalten till höger. Skyltarna tillverkas på beställning. Leveranstiden är 2-4 veckor.

Trafi sänder inget beslut om beviljande av extra skylt. Uppgiften om skylten införs i fordonstrafikregistret.

Skylten ska återbördas när fordonet byter ägare. I praktiken bör skylten då återlämnas till besiktningstället där uppgiften om att fordonet har extra registreringsskylt stryks ur fordonstrafikregistret. Denna ändring är avgiftsfri.

 

EU-skylt

EU-skyltar togs i bruk i Finland 2001. Efter detta har fordon automatiskt getts EU-skyltar om inte ägaren särskilt har anhållit om skyltar av gammal modell. Den som önskar kan byta ett fordons EU-skyltar till skyltar av gammal modell på ett besiktningsställe.

Om fordonet har EU-skyltar behöver en separat nationalitetsbeteckning inte användas inom EU. Utanför EU krävs nationalitetsbeteckning.

EU-skylt med nytt registreringsnummer

Om fordonet har skyltar av gammal modell kan man byta till EU-skyltar på ett besiktningsställe. Vid bytet ändras fordonets registreringsnummer.

Fordonets ägare eller innehavare kan hämta EU-skyltarna på ett besiktningsställe. Händelsen sker med identifiering eller registreringsintygets anmälningsdel. Fordonets gamla registreringsskyltar ska återlämnas.

För händelsen tas registrerings- och skyltavgifter ut.

EU-skylt med gammalt registreringsnummer

Om kunden önskar EU-skyltar med det gamla registreringsnumret (fordonets nuvarande registreringsnummer), ska registreringsskyltarna beställas på ett besiktningsställe. Registreringsintygets anmälningsdel behövs inte.

Leveranstiden för skyltarna är vanligen två veckor räknat från beställningen. Beställaren hämtar de färdiga skyltarna på besiktningsstället. Samtidigt ska de gamla skyltarna återlämnas.

EU-dekaler

Med EU-dekal avses ett med EU-landets egen beteckning försett klistermärke som ska vara fäst på fordonet då det används utanför EU. Ett fordon som inte har EU-skylt ska vara försett med nationalitetsmärke även då fordonet används i andra EU-länder.

Det finländska nationalitetsmärket har beteckningen FIN. Klistermärket finns på välförsedda servicestationer och i Automobilförbundets webbutik.

Utöver de klistermärken som är obligatoriska då fordonet används utomlands säljs frivilliga "EU-dekaler". EU-dekalen och andra motsvarande EU-märken ersätter inte nationalitetsbeteckningen då fordonet används utomlands.

Fastsättning av klistermärken

Nationalitetsmärket ska fästas på ett synligt ställe på fordonet, t.ex. bagageluckan eller ett fönster.
De registreringsskyltar eller förflyttningsmärken som hör till fordonet ska kunna läsas utan svårighet. Andra klistermärken eller märken får inte fästas på registreringsskylten eller i dess omedelbara närhet. Ett förflyttningsmärke får dock fästas på registreringsskylten, om registreringsskylten täcks över helt. 

 

Beslagtagande av registreringsskyltarna

Om en myndighet har beslagtagit ditt fordons registreringsskyltar av en tillsynsanledning, kan du hämta registreringsskyltarna från besiktningsplatsen efter att du vidtagit de åtgärder som myndigheten kräver. Beslagtagna registreringsskyltar förvaras på besiktningsplatsen i 3 månader. Efter det skrotas skyltarna.

 

Registreringsskyltarna ska hållas rena

Registreringsskyltens registreringsnummer ska kunna läsas i trafiken, så även skyltarna ska vid behov rengöras. Vanligen rengörs skyltarna när fordonet tvättas. En skylt kan dock kräva särskild rengöring och då bör man vara noga i valet av rengöringsmetod, för de material som använts i tillverkningen av skyltarna sätter begränsningar på de rengöringsmedel som kan användas.

Vid rengöring av skyltar kan användas:

 • vanliga för hushåll avsedda rengöringsmedel (t.ex. diskmedel)
 • aromatfri mineralterpentinlösningsmedel som innehåller alifatiska kolväten (t.ex. motortvättmedel).

Vid rengöring av skyltar får inte användas:

 • rengöringsmedel som innehåller aktivt klorlösningsmedel
 • lösningsmedel som innehåller betydande mängder alifatiska alkoholer, ketoner eller estrar eller aromatiska lösningsmedel (t.ex. etanol, aceton, toluen, thinner)
 • lösningsmedel som innehåller klorerade kolväten
 • färgborttagningsmedel
 • bensin
 • glastvättmedel.
 

Registreringsskyltarnas historia

 • I början av självständigheten, 1917-1922, hade varje stad egna skyltar.
 • Mellan 1922 och 1929 hade en normal skylt vit botten med ett länstecken och ett högst fyrsiffrigt tal.
 • På 1930- och 1940-talen användes varje år olika skyltar: udda år svarta tecken på vit botten och jämna år vita tecken på svart botten. Registreringsnumret innehöll ett länstecken, ett skiljetecken och ett högst fyrsiffrigt tal. Till vänster på skylten fanns ett sigill och de två sista siffrorna i årtalet.
 • År 1950 föll de årliga skyltarna ur bruk. En normal skylt hade två bokstäver, ett skiljetecken och ett högst tresiffrigt tal i vitt på svart botten. Den första bokstaven var ett länstecken.
 • År 1960 fick registreringsskylten en vit kant. Skylten hade tre bokstäver och en eller två siffror.
 • År 1972 infördes den nuvarande skylttypen. År 1996 förminskades bilskyltens storlek. De gamla måtten är 123 mm x 342 mm och 123 mm x 397 mm.
 • År 2000 infördes förflyttningsmärke i stället för förflyttningsskylt.
 • År 2001 infördes EU-skyltar för bilar, släpvagnar och motorcyklar.
 • År 2008 ändrades tecknet för motorcyklar. Före 2008 bestod tecknet av 2-3 bostäver följt av ett högst tresiffrigt tal. Sedan 2008 består tecknet av ett högst tresiffrigt tal följt av 2-3 bokstäver.
 • År 2012 ersatte en liten skylt på vitt botten registreringsskylten den gamla registreringsskylten för bilar.
 • År 2013 inleddes tillverkningen av höga EU-skyltar för släpvagnar.
 

Nationalitetsbeteckningar på fordon

Nationalitetsbeteckningar på fordon

 

Typer av registreringsskyltar i Finland

På följande sidor presenteras de registreringsskyltar som används i Finland.

Fordon som registrerats i Finland får automatiskt EU-skyltar. Det går att beställa skyltar utan EU-beteckning om så önskas.

 

Kontaktinformation

Registreringsskyltären
Registreringsrådgivning
Telefon 029 534 5100 (lna/msa)

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 21.02.2017