Statsunderstöd för säkerhetsverksamhet
 

Statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik

En procent av i Finland betalda trafikförsäkringar förs till vägtrafikens säkerhetsverksamhet. Denna så kallade trafiksäkerhetsavgift tas ut av Trafi.

 

Trafiksäkerhetsavgiften intäktsförs i statsbudgeten och ett behövligt anslag för främjande av vägtrafiksäkerheten anvisas i samband med budgeten. Trafiksäkerhetsverket fattar beslut om beviljande av anslag till dem som utför trafiksäkerhetsarbete.

Statsunderstöd kan beviljas som ett allmänt understöd för skötseln av i lag föreskrivna uppgifter för främjande av säkerhet i vägtrafik.

Som ett projektunderstöd kan statsunderstöd beviljas till en kommun, samkommun eller någon annan sammanslutning som bedriver verksamhet utan vinstsyfte, speciellt för verksamhet rörande regional vägtrafiksäkerhet. 

Ansökningsperioden 2018 för understöd för trafiksäkerhetsprojekt har avslutats och mottagarna av projektunderstöd har valts ut. I år beviljades elva projekt understöd för det regionala trafiksäkerhetsarbetet som uppgick till sammanlagt 198 500 euro.

 
 

 

Sidan uppdaterad 17.09.2018